کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : رض‍ائ‍ی‍ان‌، ع‍ل‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
رق‍ت‍ار س‍ازم‍ان‍ی‌
ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ا
م‍دی‍ری‍ت‌ دان‍ش‌
ن‍ظام‌ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ م‍دی‍ری‍ت‌
رف‍ت‍ار س‍ازم‍ان‍ی‌
م‍دی‍ری‍ت‌ ت‍ع‍ارض‌
ب‍ازرگ‍ان‍ی‌ - م‍دی‍ری‍ت‌
م‍دی‍ری‍ت‌
 
پدیدآور:
رض‍ائ‍ی‍ان‌،ع‍ل‍ی‌
رض‍ائ‍ی‍ان‌، ع‍ل‍ی‌
رض‍ائ‍ی‍ان‌ ، ع‍ل‍ی‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ام‍ام‌ ص‍ادق‌(ع‌)
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)، م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ وت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا(س‍م‍ت‌)
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا "س‍م‍ت‌" (واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)
س‍م‍ت‌
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا ( س‍م‍ت‌) ، م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌
آت‍ی‌ ن‍گ‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت رفتارسازمانی ( :مفاهیم ، نظریه هاو کاربردها)
رضائیان ، علی ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۸/۷‬,‭ر۶‌م۴‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اصول مدیریت
رضائیان ، علی ؛  تهران سمت   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۱‬,‭ر۶‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اصول مدیریت بازرگانی
رضائیان ، علی ؛  [تهران ] سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها "سمت " (وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۷‬,‭ر۶‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
تجزیه وتحلیل وطراحی سیستم
رضائیان ،علی ؛  [تهران ] سازمان مطالعه وتدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت )   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۸‬,‭ر۶‌ت۳‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت رفتار سازمانی
رضائیان ، علی ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۸/۷‬,‭ر۵۴‌م۴‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مبانی سازمان و مدیریت
رضائیان ، علی ؛  تهران سمت   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۷‬,‭‌ف۲ر۶۳‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مبانی سازمان و مدیریت
رضائیان ، علی ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۷‬,‭‌ف۲ر۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت عملکرد چیستی ،چرایی و چگونگی
رضائیان ، علی ؛  تهران دانشگاه امام صادق (ع )   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۷‬,‭‌ف۲ر۶۴‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت تعارض و مذاکره ( مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته )
رضائیان ، علی ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۴۲‬,‭ر۶‌م۴‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
شبکه های دانش در مراکز تحقیق و توسعه با نگاه به صنعت خودروسازی
رضائیان ، علی ؛  تهران آتی نگر   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲‬,‭ر۶۵‌ش۲‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
سیستم اطلاعات مدیریت ( مدل سازی اطلاعات )
رضائیان ، علی ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها ( سمت ) ، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۸/۶‬,‭ر۶‌س۹‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک