کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : رن‍گ‌ و پ‍وش‍ش‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍ج‍ه‍ی‍زات‌
ش‍ی‍ت‌ پ‍ای‍ل‌ ه‍ا
رن‍گ‌ و پ‍وش‍ش‌
ل‍ول‍ه‌ه‍ای‌ زی‍ردری‍ای‍ی‌
 
پدیدآور:
 
ناشر:
ت‍وان‍ی‍ر
م‍ع‍اون‍ت‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌
ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر]
م‍ع‍اون‍ت‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ف‍ن‌ آوری‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
پوشش لوله های زیر دریایی و زیرزمینی
[تهران شرکت توانیر]   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: گ‌-۴۰۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
استاندارد فارسی
 
 
شماره استاندارد:
استاندارد شماره ۶۳-۲۰۱ رنگ و پوشش تجهیزات صنعت برق مبانی و معیارهای مهندسی نحوه انتخاب رنگ و پوشش
[تهران ] معاونت تحقیقات و تکنولوژی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: اس‌-۲۳۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
استاندارد فارسی
 
 
شماره استاندارد:
مشخصات فنی جهت سفارش خرید رنگ و پوشش استاندارد شماره ۶۳-۱۰۳ رنگ و پوشش تجهیزات صنعت برق
تهران معاونت تحقیقات و تکنولوژی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: اس‌-۲۳۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
استاندارد فارسی
 
 
شماره استاندارد:
استاندارد شماره ۶۳-۱۰۲ رنگ و پوشش تجهیزات صنعت برق رنگ ظاهری
تهران معاونت تحقیقات و فن آوری   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: اس‌-۲۴۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
استاندارد فارسی
 
 
شماره استاندارد:
استاندارد شماره ۶۳-۱۰۱ رنگ و پوشش تجهیزات صنعت برق جداول و منحنی های دوام و طول عمر
تهران معاونت تحقیقات و تکنولوژی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: اس‌-۲۴۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
استاندارد فارسی
 
 
شماره استاندارد:
استاندارد شماره ۶۳-۴۰۲ رنگ و پوشش تجهیزات صنعت برق دستورالعمل رنگ آمیزی و پوشش دهی
تهران معاونت تحقیقات و فن آوری   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: اس‌-۲۴۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
استاندارد فارسی
 
 
شماره استاندارد:
استاندارد شماره ۶۳-۴۰۶ رنگ و پوشش تجهیزات صنعت برق دستور العمل استفاده از رنگهای اخباری و هشدار دهنده
تهران معاونت تحقیقات و تکنولوژی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: اس‌-۲۴۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
استاندارد فارسی
 
 
شماره استاندارد:
استاندارد شماره ۶۳-۲۰۴رنگ و پوشش تجهیزات صنعت برق اندازه گیری سطوح و بر آورد هزینه
تهران معاونت تحقیقات و فن آوری   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: اس‌-۲۴۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
استاندارد فارسی
 
 
شماره استاندارد:
استاندارد شماره ۶۳-۳۰۲ رنگ و پوشش تجهیزات صنعت برق دستورالعمل آزمایشات بر روی رنگ و پوشش اعمال شده
تهران معاونت تحقیقات و تکنولوژی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: اس‌-۲۴۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
استاندارد فارسی
 
 
شماره استاندارد:
استاندارد شماره ۶۳-۳۰۳ رنگ و پوشش تجهیزات صنعت برق دستورالعمل های آزمایش و کنترل کیفی در تعمیرات و ترمیم دوره ای
تهران معاونت تحقیقات و فن آوری   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: اس‌-۲۴۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
استاندارد فارسی
 
 
شماره استاندارد:
استاندارد شماره ۶۳-۴۰۴ رنگ و پوشش تجهیزات صنعت برق دستورالعمل های ایمنی در رنگ آمیزی و پوشش تجهیزات
تهران معاونت تحقیقات و تکنولوژی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: اس‌-۲۴۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
استاندارد فارسی
 
 
شماره استاندارد:
استاندارد شماره ۶۳-۴۰۵ رنگ و پوشش تجهیزات صنعت برق دستورالعمل های نگهداری و انبارداری مواد رنگ و پوشش
تهران معاونت تحقیقات و تکنولوژی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: اس‌-۲۴۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
استاندارد فارسی
 
 
شماره استاندارد:
استاندارد شماره ۶۳-۲۰۳ رنگ و پوشش تجهیزات صنعت برق عوامل موثر در انتخاب رنگ و پوشش
تهران معاونت تحقیقات و تکنولوژی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: اس‌-۲۴۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
استاندارد فارسی
 
 
شماره استاندارد:
استاندارد شماره ۶۳-۴۰۳ رنگ و پوشش تجهیزات صنعت برق دستورالعمل نگهداری اصلاح و ترمیم
تهران معاونت تحقیقات و فن آوری   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: اس‌-۲۵۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
استاندارد فارسی
 
 
شماره استاندارد:
استاندارد شماره ۶۳-۲۰۲ رنگ و پوشش تجهیزات صنعت برق مبانی و معیارها و عوامل موثر در انتخاب روش آماده سازی
تهران معاونت تحقیقات و تکنولوژی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: اس‌-۲۵۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
استاندارد فارسی
 
 
شماره استاندارد:
استاندارد شماره ۶۳-۴۰۱ رنگ و پوشش تجهیزات صنعت برق دستورالعمل آماده سازی سطوح
تهران معاونت تحقیقات و فن آوری   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: اس‌-۲۵۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
استاندارد فارسی
 
 
شماره استاندارد:
استاندارد شماره ۶۳-۳۰۱ رنگ و پوشش تجهیزات صنعت برق دستورالعمل انجام آزمایشات بر روی رنگ و پوشش سفارشی
تهران معاونت تحقیقات و تکنولوژی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: اس‌-۲۵۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
استاندارد فارسی
 
 
شماره استاندارد:
استاندارد رنگ و پوشش صنعت برق نشریه شماره ۶۳/۱ شناخت مهندسی رنگ آمیزی و پوشش تجهیزات صنعت برق
تهران معاونت تحقیقات و فن آوری   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: اس‌-۲۵۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
وضعیت شیت پایل های اسکله و وضعیت کلی رنگ و پوشش در نیروگاه نکاگزارش بازدید از۷۵/۷/۱
شرکت توانیر .دفتر فنی تولید ؛  [تهران توانیر   ، ۱۳۷۵]
شماره راهنما: گ‌-۳۳۵/۱۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک