کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : رن‍گ‍ه‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ م‍ش‍ت‍رک‌ ن‍ی‍روگ‍اه‍ه‍ا
ن‍ی‍روگ‍اه‍ه‍ای‌ ح‍رارت‍ی‌
ت‍ج‍ه‍ی‍زات‌
اس‍ت‍ان‍دارده‍ا
ک‍ن‍ف‍ران‍س‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ب‍رق‌
رن‍گ‍ه‍ا
ن‍ی‍روگ‍اه‍ه‍ا
ای‍م‍ن‍ی‌
رن‍گ‌ و پ‍وش‍ش‌
ص‍ن‍ع‍ت‌ ب‍رق‌
خ‍وردگ‍ی‌
 
پدیدآور:
اف‍ض‍ل‌ پ‍ور، م‍ح‍م‍د
ک‍ن‍ف‍ران‍س‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ب‍رق‌(ی‍ازده‍م‍ی‍ن‌:۱۳۷۵ : ت‍ه‍ران‌)
ت‍وان‍ی‍ر
رح‍ی‍م‌ پ‍ورب‍رات‌، ک‍ب‍ری‌
 
ناشر:
ن‍ی‍روگ‍اه‌ ح‍رارت‍ی‌ رام‍ی‍ن‌]
ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر
ت‍وان‍ی‍ر
وزارت‌ ن‍ی‍رو. ت‍وان‍ی‍ر
م‍ع‍اون‍ت‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ف‍ن‌ آوری‌
م‍ع‍اون‍ت‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
اصول خوردگی و حفاظت کاتدی
وزارت نیرو .شرکت توانیر .دفترمدیریت مهندسی و بررسیهای فنی ؛  تهران توانیر   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: گ‌-۶۳۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مقالات ارائه شده در بیست و ششمین گردهمایی مسئولین شیمی نیروگاهها
وزارت نیرو .شرکت توانیر ؛  [تهران ] شرکت توانیر   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: گ‌-۲۷۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مجموعه دستورالعملهای تکنولوژیکی برای کاربرد انواع لاکها و رنگها در نیروگاههای حرارتی
[بی جا نیروگاه حرارتی رامین ]   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: گ‌-۳۵۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
استاندارد رنگ ظاهری تجهیزات و تاسیسات نیروگاهی و انتقال در صنعت برق
وزارت نیرو .توانیر .دفتر فنی تولید ؛  [تهران ] توانیر   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: گ‌-۵۷۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
ایمنی در صنعت برق
افضل پور، محمد ؛  تهران وزارت نیرو. توانیر   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: گ‌-۶۵۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
ایمنی و بهداشت در محیط کار
رحیم پوربرات ، کبری ؛ 
شماره راهنما: گ‌-۹۲۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
استاندارد فارسی
 
 
شماره استاندارد:
استاندارد رنگ تجهیزات و لوله های توانیر -مصوبه ۱۳۶۳/۹/۳ هیات مدیره
توانیر ؛  ایران ۱۳۶۳
شماره راهنما: اس‌-۸۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
سیستمهای حفاظت در مقابل خوردگی
سازمان توانیر .معاونت تحقیقات و فن آوری ؛  تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: گ‌-۱۶۶۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی و نقش اقتصادی رنگ و پوششهای صنعتی در صنعت برق
کنفرانس بین المللی برق (یازدهمین :۱۳۷۵ : تهران ) ؛  تهران ۱۳۷۵
شماره راهنما: گ‌-۱۹۳۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
استاندارد فارسی
 
 
شماره استاندارد:
استاندارد شماره ۶۳-۲۰۱ رنگ و پوشش تجهیزات صنعت برق مبانی و معیارهای مهندسی نحوه انتخاب رنگ و پوشش
[تهران ] معاونت تحقیقات و تکنولوژی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: اس‌-۲۳۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
استاندارد فارسی
 
 
شماره استاندارد:
استاندارد شماره ۶۳-۴۰۵ رنگ و پوشش تجهیزات صنعت برق دستورالعمل های نگهداری و انبارداری مواد رنگ و پوشش
تهران معاونت تحقیقات و تکنولوژی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: اس‌-۲۴۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
استاندارد فارسی
 
 
شماره استاندارد:
استاندارد شماره ۶۳-۲۰۳ رنگ و پوشش تجهیزات صنعت برق عوامل موثر در انتخاب رنگ و پوشش
تهران معاونت تحقیقات و تکنولوژی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: اس‌-۲۴۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
استاندارد فارسی
 
 
شماره استاندارد:
استاندارد شماره ۶۳-۳۰۱ رنگ و پوشش تجهیزات صنعت برق دستورالعمل انجام آزمایشات بر روی رنگ و پوشش سفارشی
تهران معاونت تحقیقات و تکنولوژی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: اس‌-۲۵۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
استاندارد فارسی
 
 
شماره استاندارد:
استاندارد رنگ و پوشش صنعت برق نشریه شماره ۶۳/۱ شناخت مهندسی رنگ آمیزی و پوشش تجهیزات صنعت برق
تهران معاونت تحقیقات و فن آوری   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: اس‌-۲۵۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک