کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ره‍ب‍ری‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ره‍ب‍ری‌ -م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
رف‍ت‍ار س‍ازم‍ان‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
ره‍ب‍ری‌ - آم‍وزش‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ای‌
ت‍ح‍ول‌ س‍ازم‍ان‍ی‌
م‍دی‍ر
ف‍ره‍ن‍گ‌ س‍ازم‍ان‍ی‌
اق‍ت‍ص‍اد دان‍ش‌
م‍دی‍ری‍ت‌
ره‍ب‍ری‌
 
پدیدآور:
گ‍ن‍ج‍ی‌، ک‍ب‍ری‌
ه‍س‍ل‍ب‍ی‍ن‌، ف‍ران‍س‍ی‍س‌
اوک‍ان‍ر، ک‍ارول‌
ب‍ن‍ی‍س‌، وران‌
Kotter, Jhon P
ه‍رس‍ی‌، پ‍ال‌
م‍ن‍ی‍ن‍گ‌، م‍ری‍ل‍ی‍ن‌
زاه‍دی‌، م‍ح‍م‍د
ف‍ی‍دل‍ر،ف‍رد.ای‌
ج‍ون‍ز، ج‍ان‌
م‍اک‍س‍ول‌،ج‍ان‌
خ‍ل‍ی‍ل‍ی‌ ش‍وری‍ن‍ی‌، س‍ه‍راب‌
اص‍ی‍ل‍ی‌، غ‍لام‍رض‍ا
ب‍لان‍چ‍ارد، ک‍ن‌
م‍ه‍ری‍اری‌، ح‍ج‍ت‌ال‍ل‍ه‌
اس‍ل‍ی‍ت‍ر، رای‍رت‌،۱۹۴۳-
اع‍راب‍ی‌، م‍ح‍م‍د
ب‍لان‍چ‍ارد، ک‍ن‍ت‌
م‍ان‍ز، چ‍ال‍ز
 
ناشر:
ی‍س‍اول‍ی‌
خ‍دم‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ رس‍ا
ان‍س‍ت‍ی‍ت‍وای‍زای‍ران‌
ف‍را
طری‍ق‌ ک‍م‍ال‌
ت‍وان‍ی‍ر
دف‍ت‍ر پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
ن‍ش‍ر م‍رک‍ز ،ک‍ت‍اب‌ م‍اد
ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر]
ق‍ائ‍م‌
ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر
ام‍ی‍ر ک‍ب‍ی‍ر
ش‍رک‍ت‌ طراح‍ی‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ و ت‍ام‍ی‍ن‌ ق‍طع‍ات‌ خ‍ودرو ای‍ران‌ خ‍ودرو (س‍اپ‍ک‍و)، واح‍د آم‍وزش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5      
1  
کتاب فارسی
 
 
زنان ،مدیریت و رهبری :مهارتهای رهبری سازمانی برای زنان
منینگ ، مریلین ؛  تهران نشر مرکز ،کتاب ماد   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۷/۷‬,‭‌م۸ز۹‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
افزایش کارایی مدیریت
فیدلر،فرد.ای ؛  تهران خدمات فرهنگی رسا   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۱۴۱‬,‭‌ف۹،‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تئوری های رهبری سازمانی و کاربرد آنها در نظام مدیریت ایران
خلیلی شورینی ، سهراب ؛  [تهران ] قائم   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۷‬,‭‌ف۲‌خ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مجموعه مقالات
[تهران ] شرکت توانیر   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: گ‌-۱۹۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مبانی مدیریت و آموزش
گنجی ، کبری ؛  شرکت توانیر]   ،
شماره راهنما: گ‌-۱۲۶۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
فن رهبری سازمان در یک هفته
اوکانر، کارول ؛  تهران , تهران یساولی , یساولی   ، ۱۳۷۷ , ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۷/۷‬,‭‌ف‍لا۸‌ف۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت رفتار سازمانی
هرسی ، پال ؛  تهران امیر کبیر   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۸/۷‬,‭‌ه۴‌م۴‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
طراحی ساختار سازمانی
اعرابی ، محمد ؛  تهران دفتر پژوهشهای فرهنگی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۸/۷‬,‭‌ف‍لا۶ط۴‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
بازخورد ۳۶۰ درجه راهبردها، رهیافتها و شیوه ها برای ارتقاء مدیران
جونز، جان ؛  تهران شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات خودرو ایران خودرو (ساپکو)، واحد آموزش   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۷/۷‬,‭‌ج۹‌ب۲‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
تفاوت مدیریت و رهبری ( آ یا رهبران واقعا چه نقشی ایفاء می کنند)
Kotter, Jhon P ؛  تهران توانیر   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: گ‌-۲۱۳۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات رهبری سازمان
مانز، چالز ؛  تهران طریق کمال   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۱۴۱‬,‭‌م۳‌م۲‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت بر قلبها
بلانچارد، کن ؛  تهران فرا   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۷/۷‬,‭‌ب۸‌م۴‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مدیر در نقش مربی انگیزش به سوی برد
بلانچارد، کنت ؛  تهران فرا   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۷/۷‬,‭‌ب۸‌م۳۷‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
بهبودی یا نابودی
اسلیتر، رایرت ،۱۹۴۳- ؛  تهران انستیتوایزایران   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭D‬,‭۵۷/۷‬,‭‌ف‍لا۵‌ب۹‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
صفتهای بایسته یک رهبر
ماکسول ،جان ؛  تهران فرا   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۷/۷‬,‭‌م۲‌ص۷‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
سازمان فردا
هسلبین ، فرانسیس ؛  تهران فرا   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۸/۸‬,‭‍ه۵‌س۲‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مدیران کهنه کار زمانه ای نو
بنیس ، وران ؛  تهران فرا   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۷/۷‬,‭‌ب۹‌ت۴‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
مقاله فارسی
 
 
خصوصیات یک مدیر موفق
مهریاری ، حجت الله ؛  ۱۳۸۲
شماره راهنما: م‌-۹۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
مقاله فارسی
 
 
تاثیر اقتصاد دانش مدار بر رهبری در سازمان
اصیلی ، غلامرضا ؛ 
شماره راهنما: ج‌.۱،۱۳۸۳،۸۷ک‌/۲۹،HD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
مقاله فارسی
 
 
فرهنگ سازمانی در سازمان های مجازی
زاهدی ، محمد ؛ 
شماره راهنما: ج‌.۱،۱۳۸۳،۸۷ک‌/۲۹،HD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5