کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : روش‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍ق‍ش‌ ن‍ظام‌ پ‍ذی‍رش‌ و ب‍ررس‍ی‌ پ‍ی‍ش‍ن‍ه‍اده‍ا در ش‍ک‍وف‍ای‍ی‌ اس‍ت‍ع‍داده‍ا در ب‍روز خ‍لاق‍ی‍ت‌ ون‍وآوری‌ در س‍ازم‍ان‌ گ‍روه‌ ت‍ول‍ی‍دی‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ن‍ه‍ال‌ گ‍ل‌
ده‌ ق‍ان‍ون‌ طلای‍ی‌ خ‍لاق‍ی‍ت‌ و ارائ‍ه‌ پ‍ی‍ش‍ن‍ه‍اد
روش‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌
ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌
ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ رگ‍رس‍ی‍ون‍ی‌ راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ م‍ول‍ف‍ه‌ ه‍ای‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دان‍ش‌ و ب‍ه‍ره‌ وری‌ م‍ن‍اب‍ع‌ ان‍س‍ان‍ی‌ ، م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ ش‍رک‍ت‌ ای‍ران‌ خ‍ودرو
ان‍ت‍ق‍ال‌ ت‍وان‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ -- ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ -- روش‌ ه‍ای‌ آم‍اری‌
ازری‍اب‍ی‌ پ‍وی‍ای‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد ب‍ه‌ ک‍م‍ک‌ م‍دل‌ ه‍ای‌ ری‍اض‍ی‌
ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ پ‍ن‍ج‌ س‍ال‍ه‌ دوم‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ش‍رک‍ت‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ای‌ ت‍ه‍ران‌
ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ و اول‍وی‍ت‌ ب‍ن‍دی‌ دان‍ش‌ ه‍ای‌ ک‍ل‍ی‍دی‌ ل‍ج‍س‍ت‍ی‍ک‌ در ح‍وزه‌ ن‍ف‍ت‌ و گ‍از
دوره‌ آم‍وزش‌ ک‍وت‍اه‌ م‍دت‌
 
پدیدآور:
ک‍ن‍ف‍ران‍س‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دان‍ش‌
ل‍ی‌ ، ون‌ ی‍وان‌
آی‍ت‌ ال‍ه‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
م‍خ‍ت‍رع‌، ح‍س‍ی‍ن‌
اب‍راه‍ی‍م‍ی‌، اردش‍ی‍ر
 
ناشر:
م‍رک‍ز ه‍م‍ای‍ش‌ ه‍ای‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌
دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌ م‍ل‍ی‌ دائ‍م‍ی‌ ن‍ظام‌ پ‍ی‍ش‍ن‍ه‍اده‍ا
م‍رک‍ز آم‍وزش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دول‍ت‍ی‌
ش‍رک‍ت‌ م‍ت‍ن‌
دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ب‍رق‌
ت‍وان‍ی‍ر
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
لوح فشرده فارسی
 
 
دومین همایش کیفیت و بهره وری در صنعت برق
تهران شرکت متن   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: 421 CD
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
برنامه ریزی و کنترل
آیت الهی ، علیرضا ؛  تهران مرکز آموزش مدیریت دولتی   ،
شماره راهنما: گ‌-۲۸۷۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی عوامل موثر بر رشد دوره های کوتاه مدت آموزشی مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی آذربایجان
ابراهیمی ، اردشیر ؛  موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت ( وابسته به وزارت نیرو) ۱۳۸۴
شماره راهنما: پ‌-۱۰۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی و ارزیابی روش های برنامه ریزی تعمیرات شبکه های توزیع برق و ارائه روش مناسب
مخترع ، حسین ؛  موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت ( وزارت نیرو) ۱۳۸۲
شماره راهنما: پ‌-۱۷۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی زمینه های مناسب و الزامات برای انتقال تکنولوژی از خارج کشور
شرکت متن .بخش دانش فنی ؛  تهران توانیر   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: گ‌-۳۵۷۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
لوح فشرده فارسی
 
 
خلاصه مقالات پروژه های پایان یافته ( کارفرما)
تهران دبیرخانه تحقیقات برق   ، ۸۷/۰۴/۲۵
شماره راهنما: 316 CD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
لوح فشرده فارسی
 
 
هشتمین همایش و دومین جشنواره ملی نظام پیشنهادها
تهران جهاد دانشگاهی   ، بهمن ماه ۱۳۸۹
شماره راهنما: 539 CD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
برنامه ریزی احتمالاتی سیستم های انتقال قدرت
لی ، ون یوان ؛  تهران دانشگاه صنعتی شریف   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۹۰۱‬,‭‌ل۹‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
برنامه ریزی احتمالاتی سیستم های انتقال انرژی الکتریکی
لی ، ون یوان ؛  تهران دانشگاه صنعتی شریف   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۹۰۱‬,‭‌ل۹‌ب۴‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
برنامه ریزی احتمالاتی سیستم های انتقال انرژی الکتریکی
لی ، ون یوان ؛  تهران دانشگاه صنعتی شریف   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۹۰۱‬,‭‌ل۹‌ب۴‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
لوح فشرده فارسی
 
 
یازدهمین همایش و پنجمین جشنواره ملی نظام پیشنهادها:اسفند ماه ۱۳۹۶ ، دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران
تهران دبیرخانه ملی دائمی نظام پیشنهادها   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: 1128 CD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
لوح فشرده فارسی
 
 
نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
کنفرانس مدیریت دانش ؛  تهران مرکز همایش های بین المللی بهشتی   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: 1180 CD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
لوح فشرده فارسی
 
 
هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی
کنفرانس مدیریت دانش ؛  تهران مرکز همایش های بین المللی بهشتی   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: 1181 CD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک