کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : روش‍ن‌ زائ‍ر، ام‍ان‍ت‌ال‍ل‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ان‍رژی‌ خ‍ورش‍ی‍دی‌
 
پدیدآور:
روش‍ن‌ زائ‍ر، ام‍ان‍ت‌ال‍ل‍ه‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
فیزیک عمومی :استفاده از انرژی خورشیدی در خانه و کارخانه و مزرعه
روشن زائر، امانت الله ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۴۵
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۸۱۰‬,‭ر۹‌ف۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک