کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : روش‍ن‍گ‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
رف‍ت‍ار م‍ت‍ق‍اب‍ل‌-ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌
ک‍ارخ‍ان‍ه‌ - م‍دی‍ری‍ت‌
راه‌ و رس‍م‌ زن‍دگ‍ی‌
ادب‍ی‍ات‌ ک‍ودک‍ان‌ و ن‍وج‍وان‍ان‌
خ‍ل‍ی‍ج‌ف‍ارس‌ ، م‍ن‍طق‍ه‌ - دف‍اع‌ م‍ل‍ی‌
ان‍دام‍ه‍ای‌ م‍ص‍ن‍وع‍ی‌
ب‍ازرگ‍ان‍ی‌-م‍دی‍ری‍ت‌
 
پدیدآور:
اول‍دک‍ورن‌، راج‍ر
ای‍ر، لاک‍ی‌
روروی‍ک‌، دی‍وی‍د
اپ‍س‍ت‍ی‍ن‌ ، ج‍اش‍وا
ح‍ج‍ازی‌، ب‍ن‍ف‍ش‍ه‌
ح‍ج‍ازی‌، ب‍ن‍ف‍ش‍ه‌، ۱۳۳۳-
ج‍ی‍م‍ز، م‍وری‍ی‍ل‌
پ‍ان‍در، ک‍ات‍ری‍ن‌
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ روش‍ن‍گ‍ران‌
روش‍ن‍گ‍ران‌
روش‍ن‍گ‍ران‌ و م‍طال‍ع‍ات‌ زن‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
کنترل تولید عملی
ایر، لاکی ؛  تهران روشنگران   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۵۷‬,‭‌ف‍لا۹‌ک۹‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
کنترل وکاربرداصول مدیریت بازرگانی
اولدکورن ، راجر ؛  تهران روشنگران   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۳۵۱‬,‭‌ف‍لا۸‌ک۹‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
استراتژی و طرح ریزی نیروها برای اهداف امریکا در خلیج فارس
اپستین ، جاشوا ؛  تهران انتشارات روشنگران   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭UA‬,‭۸۳۰‬,‭‌ف‍لا۲‌ف‍لا۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
چگونه انسان ماشین میشود، گام بعدی در تکامل
رورویک ، دیوید ؛  تهران روشنگران   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭RD‬,‭۱۳۰‬,‭‌چ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
خویشتن جدید
جیمز، مورییل ؛  تهران روشنگران   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۹‬,‭‌ج۹‌خ۹‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
ادبیات کودکان و نوجوانان
حجازی ، بنفشه ؛  تهران روشنگران و مطالعات زنان   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۰۰۹‬,‭‌ف۲‌ح۳‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
ادبیات کودکان و نوجوانان :ویژگیها و جنبه ها
حجازی ، بنفشه ، ۱۳۳۳- ؛  تهران روشنگران و مطالعات زنان   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۰۰۹‬,‭‌ف۲‌ح۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
قانون شفا
پاندر، کاترین ؛  تهران روشنگران و مطالعات زنان   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۳۷‬,‭‌پ۲‌ق۲‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک