کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : روغ‍ن‌ و چ‍رب‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍ورب‍ی‍ن‌ گ‍از
ت‍ران‍س‍ف‍ورم‍ات‍وره‍ای‌ ال‍ک‍ت‍ری‍ک‍ی‌
روغ‍ن‌ و چ‍رب‍ی‌
 
پدیدآور:
ع‍م‍ی‍دزاده‌، اس‍ف‍ن‍دی‍ار
ای‍ران‌ .وزارت‌ ن‍ی‍رو .س‍ت‍اد س‍ازن‍دگ‍ی‌ و آم‍وزش‌
ه‍اش‍م‍ی‌ ت‍ن‍ک‍اب‍ن‍ی‌، س‍ی‍د اب‍راه‍ی‍م‌
چ‍ه‍ره‌ ع‍ال‍م‌، ع‍ل‍ی‌ اص‍غ‍ر
خ‍اض‍ع‍ی‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر
س‍اج‍دی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
 
ناشر:
ن‍ی‍روگ‍ه‌ ح‍رارت‍ی‌ رام‍ی‍ن‌
ش‍رک‍ت‌ پ‍الای‍ش‌ روغ‍ن‌ ت‍ه‍ران‌
ت‍وان‍ی‍ر. م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ و ب‍ررس‍ی‍ه‍ای‌ ف‍ن‍ی‌
س‍ت‍اد س‍ازن‍دگ‍ی‌ و آم‍وزش‌
ت‍وان‍ی‍ر
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ت‍وان‍ی‍ر، ن‍ی‍روگ‍اه‌ ح‍رارت‍ی‌ رام‍ی‍ن‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آزمایش روغنها و چربیها
هاشمی تنکابنی ، سید ابراهیم ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۴۵۷‬,‭‌ه۲آ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات سمینار شناخت و کاربرد روغنهای روانساز صنعتی
تهران شرکت پالایش روغن تهران   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۴۵۷‬,‭‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مشخصات روغن های عایق مورد مصرف در تولید و انتقال نیروی برق
چهره عالم ، علی اصغر ؛  توانیر   ،
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۲۵۵۱‬,‭‌چ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
سیستم روغنکاری واحدهای هیتاچی قدیم
ایران .وزارت نیرو .ستاد سازندگی و آموزش ؛  تهران ستاد سازندگی و آموزش   ، ۱۳۵۹
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۷۷۸‬,‭‌ف‍لا۹،‌س۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
روغنهای نفتی ، روش کیفی تعیین آب
خاضعی ، منوچهر ؛  اهواز نیروگه حرارتی رامین   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۱۰۷۵‬,‭‌خ۲،ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
نمونه گیری و آماده کردن مواد معلق در آبهای نیروگاههای بخاری برای سنجش
عمیدزاده ، اسفندیار ؛  تهران توانیر. مدیریت مهندسی و بررسیهای فنی   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۱۰۷۵‬,‭‌ع۸‌ن۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
روغنهای مورد استفاده برای روغنکاری ، روشهای تعیین ویسکوزیته در درجه حرارت پائین
ساجدی ، محمدرضا ؛  اهواز توانیر، نیروگاه حرارتی رامین   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۱۰۷۵‬,‭‌س۲۳ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک