کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : روغ‍ن‍ک‍اری‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اس‍ت‍ان‍دارده‍ای‌ ت‍ورب‍ی‍ن‍ه‍ای‌ گ‍ازی‌
طراح‍ی‌ گ‍ی‍رب‍ک‍س‌
ت‍ورب‍ی‍ن‍ه‍ای‌ گ‍ازی‌
اس‍ت‍ان‍دارده‍ا
م‍وت‍وره‍ای‌ دی‍زل‍ی‌ دی‍ت‍روی‍ت‌
روغ‍ن‍ک‍اری‌
ی‍ات‍اق‍ان‍ه‍ای‌ ژورن‍ال‌
روان‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ه‍ا ن‍گ‍اه‌ ک‍ن‍ی‍د ب‍ه‌ روان‌ س‍ازه‍ا
روغ‍ن‌ و روغ‍ن‌ک‍اری‌
ی‍ات‍اق‍ان‍ه‍ا
ن‍ی‍روگ‍اه‍ه‍ا
روغ‍ن‍ه‍ای‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
روغ‍ن‍ک‍اری‌ ت‍ورب‍ی‍ن‍ه‍ا ن‍گ‍اه‌ ک‍ن‍ی‍د ب‍ه‌ روان‍س‍ازی‌ ت‍ورب‍ی‍ن‍ه‍ا
ت‍ورب‍ی‍ن‍ه‍ا
 
پدیدآور:
طغ‍رائ‍ی‌، اح‍م‍د
ج‍اوی‍د
ص‍ادق‍ی‌، م‍ح‍م‍د
گ‍ون‍ت‍ر، ری‍م‍ون‍د س‍ی‌
ج‍ن‍ت‌ دوس‍ت‌، خ‍ل‍ی‍ل‌
ف‍ی‍روزی‌، ح‍م‍ی‍د
طاه‍ری‌، م‍ح‍م‍دج‍واد
م‍ی‍رزائ‍ی‌، س‍ع‍ی‍د
ل‍ی‍وگ‍ن‍ر، ل‍وی‍د
 
ناشر:
وزارت‌ ن‍ی‍رو ؛ م‍وس‍س‍ه‌ آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌ ع‍ل‍م‍ی‌ - ک‍ارب‍ردی‌ ص‍ن‍ع‍ت‌ آب‌ و ب‍رق‌
دف‍ت‍ر آم‍وزش‌ ت‍وان‍ی‍ر
ن‍ی‍روگ‍اه‌ ح‍رارت‍ی‌ رام‍ی‍ن‌]
پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‌ ن‍ف‍ت‌
ن‍ی‍روگ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍دم‍ح‍م‍دم‍ن‍ت‍ظری‌. دف‍ت‍ر طرح‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌
پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ن‍ی‍رو
س‍ازم‍ان‌ ت‍وان‍ی‍ر
ح‍س‍ی‍ن‍ی‍ان‌
ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر]
وزارت‌ ن‍ی‍رو. ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر
س‍ازم‍ان‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ب‍رق‌ ای‍ران‌، ن‍ی‍روگ‍اه‌ ح‍رارت‍ی‌ رام‍ی‍ن‌، واح‍د ش‍م‍اره‌ ۵
ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر
ن‍ی‍روگ‍اه‌ چ‍اه‌ ب‍ه‍ار
ت‍وان‍ی‍ر، م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ و ب‍ررس‍ی‍ه‍ای‌ ف‍ن‍ی‌
م‍ج‍ت‍م‍ع‌ آم‍وزش‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ک‍ش‍ور
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
روغنکاری
گونتر، ریموند سی ؛  تهران مجتمع آموزش صنعتی کشور   ، ۱۳۵۵
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۱۰۷۵‬,‭‌گ۹ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
روغنکاری
جاوید ؛  حسینیان   ،
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۱۰۷۵‬,‭‌ج۲،ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
روغنکاری و روانکاری
طغرائی ، احمد ؛  [تهران شرکت توانیر]   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: گ‌-۷۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
یاتاقانهای ژورنال و تراست ( کفشکی ، محوری )
طاهری ، محمدجواد ؛  [بی جا] شرکت توانیر   ، [۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۱۶۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
روغن های توربینی با مواد افزودنی ( بهساز)
[بی جا نیروگاه حرارتی رامین ]   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: گ‌-۴۷۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
یاتاقانها وراهنمای نگهداشت آنها(bearing)
وزارت نیرو .شرکت توانیر .معاونت بازرگانی ؛  وزارت نیرو. شرکت توانیر   ،
شماره راهنما: گ‌-۶۷۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
دستورالعمل بهره برداری از سیستم روغنکاری توربین
فیروزی ، حمید ؛  تهران نیروگاه شهیدمحمدمنتظری . دفتر طرح و توسعه   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: گ‌-۱۰۰۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
دستورالعمل بهره برداری موتورهای دیزل دیترویت :ویژه آموزشهای اختصاصی بهره برداری واحدهای گازی نیروگاه سیکل ترکیبی شهید رجائی
تهران دفتر آموزش توانیر   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: گ‌-۱۵۲۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
دستورالعمل بهره برداری از توربین K-315-240-1 شماره 1-2
اهواز سازمان توسعه برق ایران ، نیروگاه حرارتی رامین ، واحد شماره ۵   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: گ‌-۱۸۰۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
سیستمهای کمکی توربین گاز تیپ MS - 9000 General Electric :
میرزائی ، سعید ؛  تهران دفتر آموزش توانیر   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: گ‌-۱۹۵۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مطالب ارائه شده در دومین سمینار روسای الکتریک نیروگاهها
[بی جا] نیروگاه چاه بهار   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: گ‌-۲۱۳۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
روغنکاری یاتاقان ها و تعمیرات آنها
جنت دوست ، خلیل ؛  تهران وزارت نیرو ؛ موسسه آموزش عالی علمی - کاربردی صنعت آب و برق   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۱۰۷۵‬,‭‌ج۳،ر۹‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
نام پروژه :شناخت عوامل موثر در طراحی مفهومی توربین گاز مورد استفاده در صنعت برق
تهران سازمان توانیر   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: گ‌-۲۵۰۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
نام پروژه :شناخت عوامل موثر در طراحی مفهومی توربین گاز مورد استفاده در صنعت برق
تهران سازمان توانیر   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: گ‌-۲۵۱۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
نام پروژه :شناخت عوامل موثر در طراحی مفهومی توربین گاز مورد استفاده در صنعت برق
تهران سازمان توانیر   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: گ‌-۲۵۲۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
نام پروژه :شناخت عوامل موثر در طراحی مفهومی توربین گاز مورد استفاده در صنعت برق
تهران سازمان توانیر   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: گ‌-۲۵۱۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
نام پروژه :شناخت عوامل موثر در طراحی مفهومی توربین گاز مورد استفاده در صنعت برق
تهران سازمان توانیر   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: گ‌-۲۵۱۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی مسائل مربوط به روغن
صادقی ، محمد ؛  توانیر، مدیریت مهندسی و بررسیهای فنی   ،
شماره راهنما: گ‌-۳۱۶۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
طراحی گیربکس توربین بادی ۵ کیلو وات ؛T6
پژوهشگاه نیرو .پژوهشکده انرژی و محیط زیست ؛  تهران پژوهشگاه نیرو   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: گ‌-۳۳۵۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای عملی روان کاری ماشین آلات
لیوگنر، لوید ؛  تهران پژوهشگاه صنعت نفت   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۱۰۷۷‬,‭‌ل۹ر۲‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2