کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ری‍اض‍ی‍ات‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
دان‍ش‍گ‍اه‌ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‌ه‍ا
ری‍اض‍ی‍ات‌
ری‍اض‍ی‍ات‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ -- ف‍رم‍ول‌ ه‍ا
ری‍اض‍ی‍ات‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌
ف‍ی‍زی‍ک‌ ری‍اض‍ی‌
م‍طل‍ب‌( ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‌ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‌ ه‍ا
ری‍اض‍ی‍ات‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‌ ه‍ا
 
پدیدآور:
ب‍ی‍رد، ج‍ی‌.او
ح‍اج‍ی‌ج‍م‍ش‍ی‍دی‌، ف‍رزی‍ن‌
خ‍ال‍ق‍ی‌ ، م‍ح‍س‍ن‌
ح‍اج‍ی‌ ج‍م‍ش‍ی‍دی‌، ف‍رزی‍ن‌
ش‍ی‍دف‍ر،ع‍ب‍دال‍ه‌
ن‍ام‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
ک‍رم‍ی‌ش‍اه‍ن‍ده‌، رض‍ا، ۱۳۵۶-
س‍ی‍م‍ز، ف‍ران‍ک‌
ف‍ی‍ض‌ دی‍زج‍ی‌، اح‍م‍د
ن‍ی‍ک‍وک‍ار، م‍س‍ع‍ود
ف‍رش‍ی‍دی‍ان‌ ف‍ر،ان‍وش‍ی‍روان‌
وای‍ل‍ی‌، ک‍لارن‍س‌ ری‍م‍ون‍د،۱۹۱۱ - م‌
 
ناشر:
گ‍س‍ت‍رش‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍ای‍ه‌
ج‍ه‍ش‌
دال‍ف‍ک‌
ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ف‍ره‍م‍ن‍د
م‍ؤس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
آزاده‌
م‍درس‍ان‌ ش‍ری‍ف‌
ص‍ف‍ار، اش‍راق‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌
آص‍ال‌
آش‍ی‍ن‍ا
پ‍ردازش‍گ‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
کتاب جیبی ریاضیات برای مهندسان
بیرد، جی .او ؛  تهران ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۳۰‬,‭‌ب۹‌ک۲‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات مهندسی پیشرفته (برای رشته های مهندسی و علوم )
فیض دیزجی ، احمد ؛  تهران مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۳۰‬,‭‌ف۹ر۹‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات مهندسی پیشرفته
شیدفر،عبداله ؛  تهران دالفک   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۴۰۱‬,‭‌ش۹ر۹‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
راهنما و کاربرد [Matlab 6.5 Simulink مطلب ۶/۵ و سیمولینک ]در مهندسی
فرشیدیان فر،انوشیروان ؛  تهران آصال   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۴۵‬,‭‌ف۴ر۲‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات مهندسی پیشرفته
وایلی ، کلارنس ریموند،۱۹۱۱ - م ؛  تهران دانشگاه صنعتی شریف ، موسسه انتشارات علمی   ، ۱۳۷۴-۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۴۰۱‬,‭و۲ر۹‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
ریاضی مهندسی
حاجی جمشیدی ، فرزین ؛  تهران صفار، اشراقی   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۳۰‬,‭‌ح۲ر۹‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
آزمون کارشناسی ارشد ریاضیات مهندسی :قابل استفاده کلیه دانشجویان فنی و مهندسی
کرمی شاهنده ، رضا، ۱۳۵۶- ؛  تبریز آشینا   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ک۴آ۴‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
ریاضی مهندسی
حاجی جمشیدی ، فرزین ؛  تهران جهش   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ح۱۶ر۹۴‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای حل مسایل ریاضیات مهندسی
تهران گسترش علوم پایه   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۳۲/۵‬,‭ر۸۷۲۹‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات مهندسی
تهران گسترش علوم پایه   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۳۲/۵‬,‭ر۸۷‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات مهندسی کارشناسی ارشد
نامی ، حسین ؛  تهران مدرسان شریف   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ن۱۸۳ر۹۳‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
جداول ، استانداردها و فرمولهای مهندسی همراه با نرم افزار تبدیل ها...
سیمز، فرانک ؛  تهران نشر دانشگاهی فرهمند   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۳۲‬,‭‌س۹‌ج۴‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مباحث اساسی و کاربردی کارشناسی ارشد ریاضیات مهندسی
خالقی ، محسن ؛  تهران پردازشگران   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌خ۱۶۲۳‌م۲‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
لوح فشرده فارسی
 
 
جداول ، استانداردها و فرمولهای مهندسی همراه با نرم افزار تبدیل ها...
تهران نشر دانشگاهی فرهمند   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: 1004 CD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
کنکور کارشناسی ارشد ریاضیات مهندسی
نیکوکار، مسعود ؛  تهران آزاده   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ن۹۶۳‌ک۸۶‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک