کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : زری‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ال‍ی‍ات‌ - ای‍ران‌ - ق‍ان‍ون‌
م‍طال‍ع‍ه‌ و ف‍راگ‍ی‍ری‌
آزم‍ون‌ ه‍ای‌ اس‍ت‍خ‍دام‍ی‌ -- ای‍ران‌
ت‍ف‍ک‍ر ن‍وی‍ن‌
دای‍ره‌ال‍م‍ع‍ارف‍ه‍ا و واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ اب‍ی‌طال‍ب‌( ع‌)، ام‍ام‌ اول‌، ۲۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌- ۴۰ ق‌ --. ک‍ل‍م‍ات‌ ق‍ص‍ار
ق‍ان‍ون‌ اس‍اس‍ی‌ -- ای‍ران‌
ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ -- ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌
ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ آل‍م‍ان‍ی‌ -- ق‍رن‌۱۹ م‌
ش‍ی‍م‍ی‌ ت‍ج‍زی‍ه‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
م‍راج‍ع‌
م‍ی‍ک‍روک‍ن‍ت‍رل‍ر ا .وی‌ .آر .ات‍م‍ل‌
س‍ی‌( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر ) --م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‌ه‍ا و غ‍ی‍ره‌( ع‍ال‍ی‌)
 
پدیدآور:
م‍ولاپ‍ور ان‍دب‍ی‍ل‍ی‌ ، ج‍اوی‍د
آذی‍ن‍ف‍ر، م‌
ادری‍س‌، م‍ح‍م‍د
ای‍ران‌ .ق‍وان‍ی‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌
ش‍ج‍اع‍ی‌، ن‍رگ‍س‌
ل‍وس‍ی‍ر، م‍ای‍ک‍ل‌
ک‍ل‍گ‌ ، ب‍رای‍ان‌ ، ۱۹۹۵-
زری‍ن‌ ، ک‍اظم‌
دل‍ج‍ورن‍گ‍ی‍ان‍ی‌، ش‍ری‍ع‍ت‌
ح‍ی‍دری‌، ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن‌
ن‍ی‍چ‍ه‌، ف‍ری‍دری‍ش‌ وی‍ل‍ه‍ل‍م‌
رح‍ی‍م‍ی‌، غ‍لام‍رض‍ا، ۱۳۵۲-
ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ اب‍ی‌طال‍ب‌(ع‌)، ام‍ام‌ اول‌، ۲۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌- ۴۰ ق‌
م‍ی‍رم‍ه‍دی‌ ت‍ه‍ران‍ی‌ ، ل‍ی‍لا
ص‍اف‍ی‌، ق‍اس‍م‌
ش‍م‍س‌ ، م‍ح‍م‍ود
زری‍ن‌، ک‍اظم‌
 
ناشر:
ال‍م‍اس‌ دان‍ش‌، ک‍ل‍ک‌ زری‍ن‌، آم‍وخ‍ت‍گ‍ان‌
ب‍ه‌آوران‌، : ک‍ل‍ک‌ زری‍ن‌
م‍وس‍س‍ه‌ زری‍ن‌ ک‍ار
ام‍ی‍د ان‍ق‍لاب‌، ک‍ل‍ک‌ زری‍ن‌
ل‍وح‌ زری‍ن‌
ت‍ک‍وک‌ زری‍ن‌
ب‍ه‌آوران‌، ک‍ل‍ک‌ زری‍ن‌
زری‍ن‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین مالیاتهای مستقیم ، مصوب اسفند ۱۳۴۵ و اصلاحیه آن تا اسفند۱۳۵۶
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران زرین   ، ۱۳۵۲
شماره راهنما: ‭K‬,‭‌ف‍لا۹۴‌م۳۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
شیمی تجزیه
ادریس ، محمد ؛  تهران موسسه زرین کار   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۷۵‬,‭‌ف‍لا۴‌ش۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
دائره المعارف زرین یا اطلاعات عمومی
آذینفر، م ؛  تهران زرین   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: ‭AE‬,‭۳۶‬,‭آ۴،د۲‬,‭۱۳۶۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
متن کامل نهج البلاغه سخنان علی ع
علی بن ابی طالب (ع )، امام اول ، ۲۳ قبل از هجرت - ۴۰ ق ؛  زرین   ،
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۳۸۰۴۱‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مرجع شناسی عمومی فارسی و عربی
صافی ، قاسم ؛  تهران تکوک زرین   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۱۰۳۵۱‬,‭‌ص۲‌م۴‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
شیوه های یادگیری و مطالعه
دلجورنگیانی ، شریعت ؛  تهران تکوک زرین   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۰۴۹‬,‭د۸‌ش۹‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مرجع شناسی عمومی .فارسی و عربی
صافی ، قاسم ؛  تهران تکوک زرین   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۱۰۳۵/۱‬,‭‌ص۲‌م۴‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
چنین گفت زرتشت ( کتابی برای همه کس و هیچ کس )
نیچه ، فریدریش ویلهلم ؛  تهران زرین   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭B‬,‭۳۳۱۳‬,‭‌چ۹۳‌ف۲‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
قانون جذب
لوسیر، مایکل ؛  تهران زرین   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۳۹‬,‭‌ل۹‌ق۲‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مطالعه خلاق : جعبه ابزار خلاقیت
کلگ ، برایان ، ۱۹۹۵- ؛  تهران لوح زرین   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۰۴۹‬,‭‌ک۷۶‌م۶‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
حل تمرینهای Cبه همراه فلوچارت
رحیمی ، غلامرضا، ۱۳۵۲- ؛  تهران الماس دانش ، کلک زرین ، آموختگان   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌س۹،ر۳‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
لوح فشرده فارسی
 
 
حل تمرینهای Cبه همراه فلوچارت
تهران الماس دانش ، کلک زرین ، آموختگان   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: 568 CD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
کاربرد میکروکنترلرهای AVR
حیدری ، عبدالرحمن ؛  تهران به آوران ، کلک زرین   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۲۳‬,‭‌ک۹‌ح۹‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
لوح فشرده فارسی
 
 
کاربرد میکروکنترلرهای AVR
تهران به آوران ، کلک زرین   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: 673 CD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی شبکه با دات نت
مولاپور اندبیلی ، جاوید ؛  تهران به آوران ، : کلک زرین   ، [۱۳۸۹]
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۶۲۵‬,‭‌م۸‌ب۴‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
آمادگی برای آزمون استخدامی کامپیوتر
زرین ، کاظم ؛  تهران امید انقلاب ، کلک زرین   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۲۷‬,‭ز۴۵آ۸‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
آمادگی برای آزمون های استخدامی زبان و ادبیات فارسی
شجاعی ، نرگس ؛  تهران امید انقلاب ، کلک زرین   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭JQ‬,‭۱۷۸۶‬,‭‌ی۱۳آ۴۴۴‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران + پرسش و پاسخ
شمس ، محمود ؛  تهران امید انقلاب ، کلک زرین   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۲۰۷۰‬,‭‌ش۸‌ق۲‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
آمادگی برای آزمون های استخدامی زبان انگلیسی
میرمهدی تهرانی ، لیلا ؛  تهران امید انقلاب ، کلک زرین   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭JQ‬,‭۱۷۸۶‬,‭‌ی۱۳آ۴۵۱۴‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
آمادگی برای آزمون های استخدامی فرهنگ و معارف اسلامی
زرین ، کاظم ؛  تهران امید انقلاب ، کلک زرین   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭JQ‬,‭۱۷۸۶‬,‭‌ی۱۳آ۴۴‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2