کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : زم‍ان‍ی‍ان‌، رح‍ی‍م‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
خ‍وردگ‍ی‌ و ض‍د خ‍وردگ‍ی‌
خ‍وردگ‍ی‌
 
پدیدآور:
زم‍ان‍ی‍ان‌، رح‍ی‍م‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
اداره‌ آم‍وزش‌ ش‍رک‍ت‌ م‍ل‍ی‌ گ‍از ای‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
خوردگی و روشهای کنترل آن
زمانیان ، رحیم ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۶۲‬,‭ز۸‌خ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
خوردگی فلزات و روشهای حفاظت تاسیسات صنعتی
زمانیان ، رحیم ؛  تهران اداره آموزش شرکت ملی گاز ایران   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۶۲‬,‭ز۸،‌خ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک