کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍ی‍م‍ان‍ک‍اری‌ - دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌
زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌ - آزم‍ای‍ش‍ه‍ا - ق‍ی‍م‍ت‍ه‍ا
 
پدیدآور:
ب‍ل‍ر، پ‍ی‍ر
م‍دن‍ی‌، ح‍س‍ن‌، ۱۳۲۲-
 
ناشر:
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (دف‍ت‍ر م‍رک‍زی‌)
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ ک‍ش‍ور
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مبانی زمین شناسی
بلر، پیر ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QE‬,‭۶۰۱‬,‭‌ب۸‌م۲‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
موافقتنامه و شرایط عمومی قراردادهای خدمات مشاوره ژئوتکنیک و مقاومت مصالح
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور .دفتر امور فنی ؛  تهران سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۸۵۸‬,‭‌م۷۵‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تعرفه خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور .دفتر امور فنی ؛  تهران سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۷۰۵‬,‭‌س۲۴،‌ت۷‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
زمین شناسی ساختمانی و تکتونیک
مدنی ، حسن ، ۱۳۲۲- ؛  [تهران ] جهاد دانشگاهی (دفتر مرکزی )   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QE‬,‭۶۰۱‬,‭‌م۴ز۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک