کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
روش‌ م‍طال‍ع‍ات‌
زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌
ن‍ی‍روگ‍اه‌ آب‍ی‌
زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌
س‍ی‍م‌ ک‍ش‍ی‌
زم‍ی‍ن‌( ک‍ره‌ ) -س‍ن‌
اب‍ن‍ی‍ه‌ ف‍ن‍ی‌
زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌ -آزم‍ای‍ش‍ه‍ا-ق‍ی‍م‍ت‍ه‍ا
ن‍ی‍روگ‍اه‌ گ‍ی‍لان‌
زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ - ای‍ران‌ - ش‍م‍ال‌ م‍رک‍زی‌
گ‍زارش‍ه‍ا
خ‍طوط ان‍ت‍ق‍ال‌ ن‍ی‍رو
زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ - روش‍ه‍ای‌ آم‍اری‌
رس‍وب‍ه‍ا-زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ - ک‍اره‍ای‌ ص‍ح‍رای‍ی‌
زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ف‍لات‌ ای‍ران‌ زم‍ی‍ن‌
 
پدیدآور:
ت‍وان‍ی‍ر.م‍ع‍اون‍ت‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ وت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌.دف‍ت‍راس‍ت‍ان‍دارده‍ا
ک‍ام‍پ‍ت‍ون‌، راب‍رت‌
رض‍وی‌، غ‍لام‍رض‍ا
ب‍رب‍ری‍ان‌، م‍ان‍وئ‍ل‌
م‍ع‍ت‍م‍د، اح‍م‍د
ی‍ورک‌ م‍ادی‌
ای‍ران‌ .وزارت‌ ن‍ی‍رو .م‍ع‍اون‍ت‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ .دف‍ت‍ر اس‍ت‍ان‍دارده‍ا
م‍ردی‌، م‍ه‍دی‌
م‍دن‍ی‌، ح‍س‍ن‌
وای‍م‍ن‌، ب‍رای‍ان‌ دارل‌
ع‍رف‍ان‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
 
ناشر:
س‍ازم‍ان‌ زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ک‍ش‍ور
س‍ازم‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ و ب‍ودج‍ه‌،م‍رک‍ز م‍دارک‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ -اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
گ‍روه‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ م‍ش‍ان‍ی‍ر
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌ ص‍ن‍ع‍ت‌ ف‍ولاد
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ی‍راز
ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر
س‍ازم‍ان‌ زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ک‍ش‍ور
ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
م‍ون‍ن‍ک‍و
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
زمین شناسی عمومی
مدنی ، حسن ؛  تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QE‬,‭۲۶۲‬,‭‌ش۷ز۸‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ژئوکرونولوژی
یورک مادی ؛  تهران موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭QE‬,‭۵۰۸‬,‭‌ی۹ژ۹‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
زمین شناسی روی زمین :زمین شناسی صحرائی
کامپتون ، رابرت ؛  تهران انتشارات دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QE‬,‭۴۵‬,‭‌گ۲ز۸‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
فرآیندهای تکتونیکی Tectonic Processes
وایمن ، برایان دارل ؛  شیراز دانشگاه شیراز   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QE‬,‭۶۰۱‬,‭و۲‌ف۴‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
زمین شناسی اقتصادی
عرفانی ، حسین ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TN‬,‭۲۶۰‬,‭‌ع۴ز۸‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
زمین شناسی عمومی
معتمد، احمد ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QE‬,‭۲۶/۲‬,‭‌م۶ز۸‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
رسوب شناسی
معتمد، احمد ؛  تهران انتشارات دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۹-۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭QE‬,‭۴۷۱‬,‭‌م۶ر۵‬,‭۱۳۶۸،۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
زمین آمار
[تهران ] مرکز انتشارات صنعت فولاد   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QE‬,‭۴۳‬,‭ز۸‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مطالبی چند در باره سئیسموتکتونیک ایران :شمال ایران مرکزی
تهران سازمان زمین شناسی کشور   ، ۱۳۵۳
شماره راهنما: ‭QE‬,‭۵۳۴‬,‭‌م۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
عنوان بخش چهار :دگرریختی قاره ای در فلات ایران زمین ( پژوهش و بررسی لرزه زمین ساخت ایران زمین )گ -۳۰۹/۴
بربریان ، مانوئل ؛  [بی جا] سازمان زمین شناسی کشور   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: گ‌-۳۰۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مروری بر کاربرد زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک در طراحی ساختگاه ابنیه فنی
رضوی ، غلامرضا ؛  [بی جا] گروه ساختمان مشانیر   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: گ‌-۳۶۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
استاندارد فارسی
 
 
شماره استاندارد:
استاندارد جامع مهندسی وطراحی خطوط انتقال نیروی ایران
توانیر.معاونت تحقیقات وتکنولوژی .دفتراستانداردها ؛  ایران ۱۳۷۶
شماره راهنما: اس‌-۹۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
استاندارد فارسی
 
 
شماره استاندارد:
استاندارد و آئین نامه سیم کشی ساختمانهای مسکونی ، تجاری ، صنعتی
ایران .وزارت نیرو .معاونت تحقیقات و تکنولوژی .دفتر استانداردها ؛  ایران ۱۳۷۵
شماره راهنما: اس‌-۱۶۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
استاندارد فارسی
 
 
شماره استاندارد:
استاندارد جامع مهندسی و طراحی خطوط انتقال نیروی ایران
ایران .وزارت نیرو .معاونت تحقیقات و تکنولوژی .دفتر استانداردها ؛  ایران ۱۳۷۶
شماره راهنما: اس‌-۱۶۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
پایان نامه فارسی
 
 
طراحی نیروگاه آبی کوچک
مردی ، مهدی ؛  دانشگاه صنعتی شریف - دانشکده مهندسی مکانیک ۱۳۷۱
شماره راهنما: پ‌-۱۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
فهرست بهای واحد عملیات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح
سازمان برنامه و بودجه .دفتر امور فنی و تدوین معیارها ؛  تهران سازمان برنامه و بودجه ،مرکز مدارک اقتصادی -اجتماعی و انتشارات   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۷۰۵‬,‭‌س۲‌ف۹‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش مطالعات مقدماتی نیروگاههای جنوبشرقی فروردین ۱۳۶۵
شرکت سهامی تولید و انتقال نیروی برق ایران ( توانیر) ؛  تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: گ‌-۵۱۰/۱۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش مطالعات اولیه نیروگاه گیلان
[تهران موننکو   ، ۱۳۶۶]
شماره راهنما: گ‌-۲۳۸۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش مطالعات اولیه نیروگاه گیلان
[تهران موننکو   ، ۱۳۶۶]
شماره راهنما: گ‌-۲۳۹۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش مطالعات اولیه نیروگاه گیلان
[تهران موننکو   ، ۱۳۶۶]
شماره راهنما: گ‌-۲۳۹۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3