کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : زن‍ج‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
۱۳۷۷
ک‍ارن‍ام‍ه‌ه‍ا
ب‍ه‍ره‌وری‌
ع‍م‍ل‍ک‍رد
م‍وت‍وره‍ای‌ پ‍ل‍ه‌ ای‌
م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ص‍رف‌ ب‍رق‌
ب‍رق‌ ن‍ی‍رو - ت‍وزی‍ع‌ - ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
ش‍رک‍ت‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ زن‍ج‍ان‌
آم‍ار ت‍ف‍ص‍ی‍ل‍ی‌
گ‍زارش‌ آم‍اری‌
ت‍ران‍س‍ف‍ورم‍ات‍وره‍ای‌ ال‍ک‍ت‍ری‍ک‍ی‌ -ک‍ن‍ف‍ران‍س‍ه‍ا
ت‍ران‍س‍ف‍ورم‍ات‍ور - طرح‌ و م‍ح‍اس‍ب‍ه‌ - ک‍ن‍ف‍ران‍س‍ه‍ا و ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
م‍دی‍ری‍ت‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌
گ‍زراش‍ه‍ای‌ آم‍اری‌
 
پدیدآور:
س‍م‍ی‍ن‍ار ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ طراح‍ی‌ ت‍ران‍س‍ف‍ورم‍ات‍ور( دوم‍ی‍ن‌:۱۳۷۳ : زن‍ج‍ان‌)
ش‍ک‍وه‍ی‌، گ‍ودرز
طوس‍ی‍ان‌ ش‍ان‍دی‍ز، ح‍ی‍در
 
ناشر:
وزارت‌ ن‍ی‍رو. ش‍رک‍ت‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ای‌ زن‍ج‍ان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ زن‍ج‍ان‌، ش‍رک‍ت‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ زن‍ج‍ان‌
ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ای‌ اس‍ت‍ان‌ زن‍ج‍ان‌
م‍ع‍اون‍ت‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌
م‍رک‍ز آم‍وزش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دول‍ت‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ زن‍ج‍ان‌
ش‍رک‍ت‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ زن‍ج‍ان‌
ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌
ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ زن‍ج‍ان‌
دف‍ت‍ر رواب‍ط ع‍م‍وم‍ی‌ ش‍رک‍ت‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ زن‍ج‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
خلاصه مقالات دومین سمینار تخصصی طراحی ترانسفورماتور زنجان ۲-۳ شهریور۷۳
سمینار تخصصی طراحی ترانسفورماتور( دومین :۱۳۷۳ : زنجان ) ؛  زنجان شرکت برق منطقه ای زنجان   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۲۵۵۱‬,‭‌س۸،‌خ۸‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش آماری آبان ماه ۱۳۷۶
وزارت نیرو .شرکت برق منطقه ای زنجان ؛  زنجان وزارت نیرو. شرکت برق منطقه ای زنجان   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: گ‌-۹۳۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش آماری آبان ماه ۱۳۷۸
وزارت نیرو .شرکت برق منطقه ای زنجان ؛  زنجان شرکت برق منطقه ای زنجان   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: گ‌-۱۲۸۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
کارنامه سالانه آماری شرکت برق منطقه ای زنجان در سال ۱۳۷۸
زنجان شرکت برق منطقه ای زنجان   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: گ‌-۱۵۸۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
کارنامه سالانه آماری شرکت برق منطقه ای زنجان در سال ۱۳۷۷
ایران .وزارت نیرو .معاونت برنامه ریزی و تحقیقات - دفتر آمار و اطلاعات مدیریت ؛  زنجان شرکت برق منطقه ای زنجان   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: گ‌-۱۵۸۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش فعالیتهای مدیریت مصرف برق جلد۱ ،۲
شرکت برق منطقه ای زنجان ؛  [زنجان شرکت برق منطقه ای زنجان   ، ۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۱۰۴/۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
تعرفه های برق و شرایط عمومی آنها۱۳۷۷
شرکت برق منطقه ای زنجان ؛  زنجان برق منطقه ای زنجان   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: گ‌-۳۳۴/۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
کارنامه شرکت برق منطقه ای زنجان در سال ۱۳۷۴
ایران .وزارت نیرو .شرکت برق منطقه ای زنجان .مدیریت برنامه ریزی و بهبود مدیریت ؛  زنجان شرکت برق منطقه ای زنجان   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: گ‌-۲۰۲۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات دومین گردهمائی تخصصی ترانسفورماتور
گردهمائی تخصصی ترانسفورماتور(دومین :زنجان :۱۳۸۱) ؛  زنجان دفتر روابط عمومی شرکت برق منطقه ای زنجان   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۲۵۵۱‬,‭‌گ۴‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش آماری دی ماه ۱۳۷۴شرکت برق منطقه ای زنجان
وزارت نیرو .شرکت برق منطقه ای زنجان ؛  زنجان شرکت برق منطقه ای زنجان   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: گ‌-۹۹/۱۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش آماری مرداد۱۳۷۲
شرکت برق منطقه ای آذربایجان ؛  [زنجان شرکت برق منطقه ای زنجان   ، ۱۳۷۲]
شماره راهنما: گ‌-۲۲۰/۱۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
کارنامه سالانه آماری شرکت برق منطقه ای زنجان سال ۱۳۸۱
شرکت برق منطقه ای زنجان .معاونت برنامه ریزی و تحقیقات ؛  [زنجان شرکت برق منطقه ای زنجان   ، ۱۳۸۲]
شماره راهنما: گ‌-۲۳۳۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
کارنامه تحقیقات و استانداردها
شرکت برق منطقه ای زنجان .دفتر تحقیقات فنی ؛  [زنجان شرکت برق منطقه ای زنجان   ، ۱۳۸۱]
شماره راهنما: گ‌-۲۳۳۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
لوح فشرده فارسی
 
 
کارنامه شرکت برق منطقه ای زنجان - ۱۳۸۱
زنجان معاونت برنامه ریزی و تحقیقات   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: 438 CD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
موتورهای پله ای
طوسیان شاندیز، حیدر ؛  زنجان : دانشگاه زنجان شرکت سهامی برق منطقه ای استان زنجان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۲۷۸۵‬,‭ط۹‌م۹‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی و محاسبه شاخصهای اندازه گیری بهره وری شرکت برق منطقه ای زنجان در ساهای مالی ۱۳۷۲ لغایت ۱۳۷۴
شکوهی ، گودرز ؛  [زنجان مرکز آموزش مدیریت دولتی استان زنجان   ، ۱۳۷۴]
شماره راهنما: گ‌-۲۴۳۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
لوح فشرده فارسی
 
 
کارنامه شرکت برق منطقه ای زنجان - ۱۳۸۲
زنجان برق منطقه ای   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: 441 CD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
کارنامه سالانه آماری شرکت برق منطقه ای زنجان سال ۱۳۷۹
شرکت برق منطقه ای زنجان .معاونت برنامه ریزی و تحقیقات ؛  زنجان شرکت برق منطقه ای زنجان   ، [۱۳۸۰]
شماره راهنما: گ‌-۲۴۴۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات نهمین کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق ۹ و ۱۰ اردیبهشت ۱۳۸۳ دانشگاه زنجان ( .برگزارکنندگان )دانشگاه زنجان ، شرکت برق منطقه ای زنجان
کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق ( نهمین :۱۳۸۳ :زنجان ) ؛  زنجان دانشگاه زنجان ، شرکت برق منطقه ای زنجان   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۰۹۱‬,‭‌ک۹‌م۳‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
کارنامه شرکت برق منطقه ای زنجان در سال ۱۳۷۳
ایران .وزارت نیرو .شرکت برق منطقه ای زنجان .مدیریت برنامه ریزی و بهبود مدیریت ؛  زنجان شرکت برق منطقه ای زنجان   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: گ‌-۲۵۹۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3