کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : زه‍ک‍ش‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آب‍ی‍اری‌ - واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
وزارت‌ ن‍ی‍رو
ای‍ران‌
ع‍م‍ل‍ک‍رده‍ا
م‍ق‍الات‌
زه‍ک‍ش‍ی‌
م‍ن‍اب‍ع‌ آب‌
رطوب‍ت‌ ب‍الارون‍ده‌
 
پدیدآور:
وزارت‌ ن‍ی‍رو - ام‍ور آب‌ - دف‍ت‍ر ف‍ن‍ی‌
ل‍وت‍ی‍ن‌، ج‍ی‍م‍ز
اوی‍س‍ی‌ ، خ‍س‍رو
ک‍م‍ی‍ت‍ه‌ م‍ل‍ی‌ آب‍ی‍اری‌ و زه‍ک‍ش‍ی‌ ای‍ران‌
ب‍ای‌ب‍وردی‌ ، م‍ح‍م‍د
 
ناشر:
وزارت‌ ن‍ی‍رو]
وزارت‌ ن‍ی‍رو
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
س‍ازم‍ان‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ م‍ن‍اب‍ع‌ آب‌ (ت‍م‍اب‌)
م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ و م‍س‍ک‍ن‌
ش‍رک‍ت‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ م‍ه‍اب‌ ق‍دس‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ف‍ردوس‍ی‌(م‍ش‍ه‍د)
وزارت‌ ن‍ی‍رو. دف‍ت‍راطلاع‍ات‌ و خ‍دم‍ات‌ م‍دی‍ری‍ت‌
دان‍ش‌ و ف‍ن‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مهندسی زه کشی
لوتین ، جیمز ؛  مشهد انتشارات دانشگاهی فردوسی (مشهد)   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭TC‬,‭۹۷۰‬,‭‌ل۹‌م۹‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اصول مهندسی زهکشی و بهسازی خاک
بای بوردی ، محمد ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭S‬,‭۶۲۱‬,‭‌ب۲ز۹‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
زهکشی و روسازی فرودگاه ( بتنی و آسفالتی )
اویسی ، خسرو ؛  تهران جهاد دانشگاهی صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭S‬,‭۶۲۱‬,‭‌ف‍لا۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
اصول زهکشی و کاربرد آن
تهران دانش و فن   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭S‬,‭۶۲۱‬,‭‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی
کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران ؛  تهران وزارت نیرو   ، ۱۳۵۴
شماره راهنما: ‭TC‬,‭۸۰۵‬,‭‌ک۸‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
رطوبت بالارونده در دیوارها
موسسه تحقیقات ساختمان بریتانیا ؛  [بی جا] مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: گ‌-۴۴۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش عملکرد بیست ساله وزارت نیرو( ۱۳۷۷-۱۳۵۸)
وزارت نیرو ؛  تهران وزارت نیرو. دفتراطلاعات و خدمات مدیریت   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: گ‌-۱۲۸۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
استاندارد فارسی
 
 
شماره استاندارد: ۱-۱۳۶۲
قرارداد تیپ برای خدمات مهندسی آب :کارهای سدسازی ، آبیاری و زهکشی ، هیدروالکتریک
وزارت نیرو - امور آب - دفتر فنی ؛  ایران ۱۳۶۲
شماره راهنما: اس‌-۸۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
هفتمین گرد همایی مهندسان ناظر کارگاهها
تهران شرکت مهندسی مهاب قدس   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: گ‌-۱۷۶۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
عملکرد سال ۱۳۷۴ و پیش بینی برنامه سال ۱۳۷۵
وزارت نیرو .دفتر برنامه ریزی آب ؛  [تهران وزارت نیرو]   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: گ‌-۲۱۷۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بولتن وضعیت منابع آب کشور (مهر -اسفند۷۰)
وزارت نیرو .معاونت امور آب .سازمان تحقیقات منابع آب ؛  تهران سازمان تحقیقات منابع آب (تماب )   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: گ‌-۲۹۱۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک