کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : س‍اخ‍ت‌ داخ‍ل‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آئ‍ی‍ن‌ ن‍ام‍ه‌ه‍ا
س‍اخ‍ت‌ داخ‍ل‌
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌
ص‍ن‍دوق‌ ح‍م‍ای‍ت‌
ص‍ن‍دوق‍ه‍ای‌ ح‍م‍ای‍ت‌
ح‍م‍ای‍ت‌
طراح‌ و پ‍ی‍اده‌ س‍ازی‌ ن‍م‍ون‍ه‌ آزم‍ای‍ش‍ی‌ و ص‍ن‍ع‍ت‍ب‌ ت‍ث‍ب‍ی‍ت‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ول‍ت‍اژ خ‍ود ت‍ن‍ظی‍م‌ ب‍رای‌ ژن‍رات‍وره‍ای‌ س‍ن‍گ‍رون‌
 
پدیدآور:
خ‍ب‍ازپ‍ی‍ش‍ه‌، م‍ه‍دی‌
پ‍س‍ن‍دی‍ده‌، اش‍رف‌ ال‍س‍ادات‌
 
ناشر:
[ش‍رک‍ت‌ ت‍ک‍اب‌]
م‍ش‍ی‍ان‍ه‌
[ت‍وان‍ی‍ر]
ت‍وان‍ی‍ر، م‍ع‍اون‍ت‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ف‍ن‌ آوری‌
ت‍وان‍ی‍ر
ش‍رک‍ت‌ م‍ت‍ن‌ . ب‍خ‍ش‌ دان‍ش‌ ف‍ن‍ی‌
دب‍ی‍ر خ‍ان‍ه‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ب‍رق‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی مسائل و مشکلات ساخت داخل در صنعت برق
[تهران ] [شرکت تکاب ]   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: گ‌-۱۴۱۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
کارنامه تحقیقات سال ۱۳۷۶ شرکت سهامی برق منطقه ای تهران
تهران مشیانه   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: گ‌-۱۸۳۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
مطالعه و بررسی تجربه های داخلی از طریق تجزیه و تحلیل نمونه وار عملکرد صندوقهای حمایت : بند ج
تهران [توانیر]   ، [ ۱۳ ]
شماره راهنما: ت‌-۱۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
دولت و حمایت از ساخت داخل در صنعت برق
خبازپیشه ، مهدی ؛  تهران توانیر، معاونت تحقیقات و فن آوری   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: گ‌-۲۳۲۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش وضعیت پروژه های ساخت داخل ،آئین نامه های پروژه های تحقیقاتی طراحی و ساخت داخل در صنعت برق ، گزارش وضعیت پروژه بررسی تنگناها و مشکلات ساخت داخل در صنعت برق
شرکت توانیر .معاونت تحقیقات وتکنولوژی ؛  [تهران توانیر   ، ۱۳۷۶]
شماره راهنما: گ‌-۲۳۰/۱۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
فعالتهای مرتبط با حمایت از ساخت در سازمان توانیر در سالهای ۱۳۸۰ و۱۳۸۱
[تهران توانیر   ، ۱۳۸۱]
شماره راهنما: گ‌-۲۴۸۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مطالعه و بررسی تجربه های داخلی از طریق تجزیه و تحلیل نمونه وار عملکرد صندوقهای حمایت : بند ج
تهران [توانیر]   ، [ ۱۳ ]
شماره راهنما: گ‌-۳۸۰۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
لوح فشرده فارسی
 
 
خلاصه مقالات پروژه های پایان یافته
تهران دبیر خانه تحقیقات برق   ، ۸۶/۱۲/۱۲
شماره راهنما: 315 CD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
شکل دهی و اداره دبیرخانه تخصصی حمایت از فناوری
پسندیده ، اشرف السادات ؛  تهران شرکت متن . بخش دانش فنی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: گ‌-۴۰۱۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک