کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ س‍ازی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ س‍ازی‌ ف‍ل‍زی‌-طرح‌ وم‍ح‍اس‍ب‍ه‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ه‍ای‌ اداری‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ س‍ازی‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ س‍ازی‌ -اث‍ر زل‍زل‍ه‌
زل‍زل‍ه‌ و س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ س‍ازی‌ - ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
ت‍اس‍ی‍س‍ات‌ - ق‍ی‍م‍ت‍ه‍ا
ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌- راه‍ن‍م‍اه‍ا
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ س‍ازی‌ ف‍ل‍زی‌
پ‍ی‍م‍ان‍ک‍اری‌-دس‍ت‍ورال‍ع‍م‍ل‍ه‍ا
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ س‍ازی‌ - م‍ق‍ررات‌ ای‍م‍ن‍ی‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ س‍ازی‌-ق‍ی‍م‍ت‍ه‍ا
پ‍ی‍م‍ان‍ک‍اری‌-ف‍رم‍ه‍ا و پ‍رس‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌ پ‍ی‍ش‌ س‍اخ‍ت‍ه‌ ت‍وی‍و
ب‍رق‌ -م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ -اس‍ت‍ان‍دارده‍ا
پ‍ی‍م‍ان‍ک‍اری‌ - دس‍ت‍ورال‍ع‍م‍ل‍ه‍ا
 
پدیدآور:
س‍م‍ی‍ن‍ار آم‍وزش‍ی‌ اث‍رات‌ زل‍زل‍ه‌ در س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ه‍ای‌ م‍ت‍ع‍ارف‌( ن‍خ‍س‍ت‍ی‍ن‌:۱۳۶۴ : ت‍ه‍ران‌)
س‍ازم‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ وب‍ودج‍ه‌.م‍ع‍اون‍ت‌ ام‍ور ف‍ن‍ی‌
م‍ج‍اب‍ی‌، ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌
چ‍ادل‍ی‌، ری‌
زم‍رش‍ی‍دی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
س‍ازم‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ و ب‍ودج‍ه‌.م‍ع‍اون‍ت‌ ام‍ور ف‍ن‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ وب‍ودج‍ه‌.دف‍ت‍ر ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ وم‍ع‍ی‍اره‍ای‌ ف‍ن‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ و ب‍ودج‍ه‌ .دف‍ت‍ر ف‍ن‍ی‌
روک‍اچ‌، اب‍راه‍ی‍م‌ ج‍ی‌
اب‍وال‍ق‍اس‍م‍ی‌ ف‍خ‍ری‌ ، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌
وزارت‌ ک‍ار و ام‍ور اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ .اداره‌ ک‍ل‌ ب‍ازرس‍ی‌ ک‍ار
س‍ازم‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ و ب‍ودج‍ه‌، دف‍ت‍ر ف‍ن‍ی‌ و ت‍دوی‍ن‌ م‍ع‍ی‍اره‍ا
س‍ازم‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ و ب‍ودج‍ه‌ .دف‍ت‍ر ام‍ور ف‍ن‍ی‌ و ت‍دوی‍ن‌ م‍ع‍ی‍اره‍ا
س‍ازم‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ و ب‍ودج‍ه‌ .دف‍ت‍ر ام‍ور م‍ش‍اوران‌، س‍ازن‍دگ‍ان‌ و پ‍ی‍م‍ان‍ک‍اران‌
 
ناشر:
اداره‌ ک‍ل‌ ب‍ازرس‍ی‌ ک‍ار
م‍ت‍رج‍م‌
س‍ازم‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ب‍ودج‍ه‌، م‍رک‍ز م‍دارک‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ -اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ و ب‍ودج‍ه‌، م‍رک‍ز م‍دارک‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌-اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
دف‍ت‍ر ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ م‍ع‍اون‍ت‌ آم‍وزش‌ ف‍ن‍ی‌ و ح‍رف‍ه‌ای‌ وزارت‌ آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌؛ ان‍ت‍ش‍ارات‌ اف‍ش‍ار
س‍ازم‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ و ب‍ودج‍ه‌
س‍ازم‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ و ب‍ودج‍ه‌، م‍رک‍ز م‍دارک‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ - اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
س‍ازم‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ و ب‍ودج‍ه‌، م‍رک‍زم‍دارک‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌
م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ و م‍س‍ک‍ن‌
س‍ازم‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ وب‍ودج‍ه‌، م‍رک‍ز م‍دارک‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌- اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ وان‍ت‍ش‍ارات‌
م‍رک‍زم‍طال‍ع‍ات‌ وت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ش‍ه‍رس‍ازی‌ وم‍ع‍م‍اری‌
س‍ازم‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ وب‍ودج‍ه‌ ،م‍رک‍ز م‍دارک‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ -اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ وان‍ت‍ش‍ارات‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ق‍ائ‍م‌
وزارت‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ و ب‍ودج‍ه‌
س‍ازم‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ و ب‍ودج‍ه‌ ، م‍رک‍ز م‍دارک‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌-اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
زلزله :بررسی پدیده طبیعی ،محاسبه سازه های مقاوم در مقابل آن
مجابی ، شمس الدین ؛  تهران جهاد دانشگاهی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۱۰۹۵‬,‭‌م۳ز۸‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تکنولوژی ساختمان
چادلی ، ری ؛  تهران مترجم   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۱۶۵‬,‭‌چ۲‌ت۸‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
طراحی سازه های فولادی به روش حالات جدی :طراحی به روش ضریب بازومقاومت load and resistance factor desing specification steel buildings
تهران مرکزمطالعات وتحقیقات شهرسازی ومعماری   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۸۴‬,‭ط۴‌س۲‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
تئوری و مسائل طراحی سازه های فولادی روش ضریب بار و مقاومت Theory and problems of structural steel design
روکاچ ، ابراهیم جی ؛  تهران انتشارات قائم   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۸۴‬,‭ر۹‌ت۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
طرح و محاسبه سریع ساختمانهای فلزی با پروفیلهای ایرانی و خارجی
ابوالقاسمی فخری ، غلامحسین ؛ 
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۸۴‬,‭‌ف‍لا۲ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سخنرانیهای سمینار آموزشی اثرات زلزله در ساختمانهای متعارف
سمینار آموزشی اثرات زلزله در ساختمانهای متعارف ( نخستین :۱۳۶۴ : تهران ) ؛  [تهران ] مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۱۰۹۵‬,‭‌س۸‌م۳‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
آئین نامه و مقررات حفاظتی کارگاههای ساختمانی
وزارت کار و امور اجتماعی .اداره کل بازرسی کار ؛  اداره کل بازرسی کار   ،
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۹۷۴۵‬,‭و۴آ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
اجرای ساختمان با مصالح سنتی
زمرشیدی ، حسین ؛  تهران دفتر تحقیقات و برنامه ریزی معاونت آموزش فنی و حرفه ای وزارت آموزش و پرورش ؛ انتشارات افشار   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۱۶۵‬,‭ز۸،‌ف‍لا۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مشخصات فنی عمومی واجرایی تاسیسات برقی کارهای ساختمانی
سازمان برنامه وبودجه .دفتر تحقیقات ومعیارهای فنی ؛  تهران سازمان برنامه وبودجه ، مرکز مدارک اقتصادی - اجتماعی وانتشارات   ، ۱۳۷۵،۱۳۷۱ -
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۶۸‬,‭‌س۲‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
پیمان اجرای کارهای ساختمانی با نرخ متر مربع زیر بنا
سازمان برنامه و بودجه .دفتر فنی ؛  تهران سازمان برنامه و بودجه ، مرکز مدارک اقتصادی -اجتماعی و انتشارات   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۲۱۰‬,‭‌س۲۲‌پ۹‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی ، رسته ساختمان سال ۱۳۷۹
سازمان برنامه و بودجه ، دفتر فنی و تدوین معیارها ؛  تهران سازمان برنامه و بودجه ، مرکزمدارک اقتصادی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۶۰۲۱‬,‭‌س۲‌ف۹‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه بخشنامه ها ودستورالعملها درامور: استانداردهاومعیارهای فنی ،تشخیص صلاحیت وارجاع کار به مهندسان مشاور،پیمانکاران ،تعدیل آحادبها،قوانین ومقررات
سازمان برنامه وبودجه .معاونت امور فنی ؛  تهران سازمان برنامه وبودجه ،مرکز مدارک اقتصادی -اجتماعی وانتشارات   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۸۵۸‬,‭‌س۲،‌م۴۱۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه بخشنامه ها و دستورالعملها در امور:استانداردها و معیارهای فنی ، تشخیص صلاحیت و ارجاع کار به مهندسان مشاور ، پیمانکاران و سازندگان ، قراردادهای مهندسان مشاور ، قیمتهای پایه ، پیمانهای پیمانکاران ، تعدیل آحادیها ، قوانین و مقررات
سازمان برنامه و بودجه .معاونت امور فنی ؛  تهران سازمان برنامه بودجه ، مرکز مدارک اقتصادی -اجتماعی و انتشارات   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۸۵۸‬,‭‌س۲‌م۴۱۲‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
فهرست شرکتهای پیمانکاری ساختمانی ، تاسیساتی و تجهیزاتی سراسری ( غیر استانی )برای دعوت به مناقصه و ارجاع کار
سازمان برنامه و بودجه .دفتر امور مشاوران ، سازندگان و پیمانکاران ؛  تهران سازمان برنامه و بودجه ، مرکز مدارک اقتصادی -اجتماعی و انتشارات   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۱۳/۲‬,‭‌ف‍لا۹‌س۱۷‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه ، رسته ساختمان سال ۱۳۷۹
سازمان برنامه و بودجه .دفتر امور فنی و تدوین معیارها ؛  تهران سازمان برنامه و بودجه ، مرکز مدارک اقتصادی - اجتماعی و انتشارات   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۴۳۵‬,‭‌س۲‌ف۹‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مشخصات فنی عمومی برای طرح و اجرای انواع شمع ها و سپرها
[بی جا] سازمان برنامه و بودجه   ، ۱۳۵۳
شماره راهنما: گ‌-۲۸۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
راهنمایی برای اجزاء ساختمان بناهای اداری
[بی جا] سازمان برنامه و بودجه   ، ۱۳۵۵
شماره راهنما: گ‌-۲۸۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
نظریه فنی درباره سیستم ساختمانی پیش ساخته سبک تویو -ژاپن
[بی جا] مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن   ، ۱۳۵۶
شماره راهنما: گ‌-۳۰۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
جداول شاخصهای کلی و فصلی فهارس بهای پایه مربوط به سه ماهه اول ، دوم ، سوم و چهارم سال ۱۳۶۳
وزارت برنامه و بودجه   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: گ‌-۳۲۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
جداول شاخصهای کلی و فصلی بهای پایه مربوط به سه ماهه اول ، دوم ، سوم و چهارم سال ۱۳۶۳
وزارت برنامه و بودجه .دفتر فنی ؛  وزارت برنامه و بودجه   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: گ‌-۵۱۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3