کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : س‍ازم‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ن‍ت‍رل‌ م‍وج‍ودی‌
ت‍ح‍ول‌ س‍ازم‍ان‍ی‌
س‍ازم‍ان‌
س‍ازم‍ان‌ م‍ج‍اه‍دی‍ن‌ خ‍ل‍ق‌ ای‍ران‌ - دف‍اع‍ی‍ه‌ه‍ا و ردی‍ه‌ه‍ا
وح‍دت‌ پ‍ول‍ی‌ اروپ‍ا
س‍ازم‍ان‌ م‍ل‍ل‌ م‍ت‍ح‍د
س‍ازم‍ان‌ ه‍م‍ک‍اری‍ه‍ای‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌
س‍ازم‍ان‌ م‍ج‍اه‍دی‍ن‌ خ‍ل‍ق‌ ای‍ران‌
م‍دی‍ری‍ت‌ - م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
م‍دی‍ری‍ت‌
م‍دی‍ری‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ - ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌
 
پدیدآور:
ه‍ن‍دی‌، چ‍ارل‍ز
اق‍ت‍داری‌ ، ع‍ل‍ی‍م‍ح‍م‍د
دف‍ت‌، ری‍چ‍ارد
ه‍م‍ر،م‍ای‍ک‍ل‌
ص‍ادق‍پ‍ور، اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌
ه‍ی‍ک‍س‌ ، ه‍رب‍رت‌ ج‍ی‌
وات‍رم‍ن‌، ری‍چ‍ارد
ب‍ی‍ان‌، ح‍س‍ام‌ ال‍دی‍ن‌
ش‍ور، آرم‍ان‌ دن‍ی‌
رح‍م‍ان‍ی‌، ش‍م‍س‌ال‍دی‍ن‌
س‍پ‍اه‌ پ‍اس‍داران‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ . دف‍ت‍ر س‍ی‍اس‍ی‌
ح‍اج‌ ش‍ی‍رم‍ح‍م‍دی‌، ع‍ل‍ی‌
ای‍ران‌ن‍ژاد پ‍اری‍زی‌ ، م‍ه‍دی‌
س‍ای‍م‍ون‌، ه‍رب‍رت‌ ای‌
م‍ی‍ن‍ت‍زب‍رگ‌، ه‍ن‍ری‌
پ‍اک‍دام‍ن‌، رض‍ا
 
ناشر:
م‍دی‍ری‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
اطلاع‍ات‌
وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌
م‍رک‍زآم‍وزش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دول‍ت‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ب‍ارزگ‍ان‍ی‌
م‍ؤل‍ف‌
م‍ؤس‍س‍ه‌ ب‍ان‍ک‍داری‌ ای‍ران‌
م‍ول‍وی‌
م‍ؤل‍ف‍ی‍ن‌
دف‍ت‍ر پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
س‍پ‍اه‌ پ‍اس‍داران‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌
م‍رک‍ز آم‍وزش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دول‍ت‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و آم‍وزش‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
م‍ح‍راب‌ ق‍ل‍م‌
دادس‍ت‍ان‍ی‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌
ج‍ه‍اددان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
سازماندهی :پنج الگوی کارساز
مینتزبرگ ، هنری ؛  تهران مرکز آموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۴‬,‭‌م۹‌س۲‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت و سازمان : از دیوانسالاری تا ویژه سالاری
تهران مؤلف   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۷‬,‭‌م۴‌م۴‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آیین مدیریت :مجموعه درسهایی برای رهبران و مدیران
بیان ، حسام الدین ؛  تهران مرکزآموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۷‬,‭‌ب۹آ۹‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
رفتاراداری : بررسی درفرا گودهای تصمیم گیری درسازمان اداری
سایمون ، هربرت ای ؛  تهران مرکزآموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۱/۲‬,‭‌س۲ر۷‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
عامل تازه گردانی و درجست و جوی برتری
واترمن ، ریچارد ؛  تهران مدیریت صنعتی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۷۰‬,‭و۲‌ع۲‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودیها
حاج شیرمحمدی ، علی ؛  اصفهان جهاددانشگاهی دانشگاه اصفهان   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۶۰‬,‭‌ح۲‌ب۴‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
نظریه جدید سازمان ، مدیریت و علم مدیریت
صادقپور، ابوالفضل ؛  تهران مؤلفین   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۷‬,‭‌ص۲‌ن۶‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مقاله هایی در باره مبانی رفتار سازمانی و انگیزش
تهران مرکز آموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۷‬,‭‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
سازمان و مدیریت : سیستم و رفتار سازمانی
اقتداری ، علیمحمد ؛  تهران مولوی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۷‬,‭‌ف‍لا۷‌س۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
تئوری های سازمان و مدیریت
هیکس ، هربرت جی ؛  تهران اطلاعات   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۷‬,‭‍ه۹‌ت۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
سازمان و مدیریت :از تئوری تا عمل
ایران نژاد پاریزی ، مهدی ؛  تهران مؤسسه بانکداری ایران   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۷‬,‭‌ف‍لا۹‌س۲‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
تئوری و طراحی سازمان
دفت ، ریچارد ؛  تهران دفتر پژوهشهای فرهنگی   ، ۱۳۷۷-
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۱‬,‭د۷‌ت۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
نظام پولی اروپایی
شور، آرمان دنی ؛  تهران سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭HG‬,‭۹۳۰/۵‬,‭‌ش۹،‌ن۶‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
عصرسنت گریزی :سازمان در قرن بیست و یکم
هندی ، چارلز ؛  [تهران ] وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۳۵‬,‭‍ه۹،‌ع۷‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
اعترافات
تهران دادستانی انقلاب اسلامی   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۶۶۱/۵‬,‭‌م۳،‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
تروریسم ضد مردمی :بحثی پیرامون ماهیت و اهداف حرکت مسلحانه منافقین
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی . دفتر سیاسی ؛  تهران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۶۶۱/۵‬,‭‌م۳،‌س۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
چگونه تروریست شدم ؟
تهران دادستانی انقلاب اسلامی   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۶۶۱/۵‬,‭‌م۳،‌چ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
ماهیت سازمان ملل
رحمانی ، شمس الدین ؛  تهران محراب قلم   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭JX‬,‭۱۷۱‬,‭ر۳،‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
طرح ریزی دوباره شرکت :بیانیه انقلاب تجاری
همر،مایکل ؛  تهران سازمان مدیریت صنعتی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۸/۸‬,‭‍ه۸ط۴‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
سازمان همکاریهای اقتصادی (اکو)
پاکدامن ، رضا ؛  تهران موسسه مطالعات و پژوهشهای بارزگانی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵‬,‭‌پ۲‌س۲‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9