کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : س‍ازم‍ان‌ آب‌ و ب‍رق‌ خ‍وزس‍ت‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍اه‍ش‌ ب‍ار
خ‍طوط ۴۰۰ ک‍ی‍ل‍وول‍ت‌
ک‍ارن‍ام‍ه‌ه‍ا
ان‍ت‍ق‍ال‌ ن‍ی‍رو
س‍د ش‍ه‍ی‍د ع‍ب‍اس‍پ‍ور
م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ص‍رف‌ ب‍رق‌
م‍دی‍ری‍ت‌ ب‍ار
دس‍ت‍ورال‍ع‍م‍ل‍ه‍ا
ع‍م‍ل‍ک‍رده‍ا
ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ ت‍وزی‍ع‌ ب‍رق‌
ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌
خ‍وزس‍ت‍ان‌
ت‍ع‍رف‍ه‌ه‍ای‌ ب‍رق‌
ص‍ن‍ع‍ت‌ ب‍رق‌
ب‍رق‌
م‍دی‍ری‍ت‌
 
پدیدآور:
 
ناشر:
س‍ازم‍ان‌ آب‌ و ب‍رق‌ خ‍وزس‍ت‍ان‌
وزارت‌ ن‍ی‍رو. س‍ازم‍ان‌ آب‌ و ب‍رق‌ خ‍وزس‍ت‍ان‌
س‍ازم‍ان‌ آب‌ ب‍رق‌ خ‍وزس‍ت‍ان‌
س‍ازم‍ان‌ آب‌ و ب‍رق‌ خ‍وزس‍ت‍ان‌]
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش ارزیابی پیشنهادات مالی مناقصه خرید تجهیزات خطوط ۴۰۰ کیلوولت خوزستان
سازمان آب و برق خوزستان ؛  [اهواز] سازمان آب و برق خوزستان   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: گ‌-۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش بازسازی توزیع نیرو -واحد برق
سازمان آب و برق خوزستان ؛  [اهواز سازمان آب و برق خوزستان   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: گ‌-۳۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مشخصات پروژه های سیستم انتقال نیرو
سازمان آب و برق خوزستان ؛  [اهواز] سازمان آب و برق خوزستان   ، [۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۳۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
برنامه بازسازی کامل تاسیسات سد شهید عباسپور
سازمان آب و برق خوزستان ؛  [بی جا] سازمان آب و برق خوزستان   ، [۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۱۳۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مجموعه دستورالعملهای تعمیر و نگهداری تجهیزات پستهای فشار قوی
وزارت نیرو .سازمان آب و برق خوزستان .معاونت انتقال نیرو ؛  تهران سازمان آب و برق خوزستان   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: گ‌-۱۳۱۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
صنعت آب و برق خوزستان در سال ۱۳۷۶
ایران .وزارت نیرو .سازمان آب و برق خوزستان ؛  اهواز سازمان آب برق خوزستان   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: گ‌-۱۳۶۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
صنعت آب و برق خوزستان در سال ۱۳۷۷
ایران .وزارت نیرو .سازمان آب و برق خوزستان ؛  اهواز سازمان آب برق خوزستان   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: گ‌-۱۳۶۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
صنعت برق خوزستان در سال ۱۳۷۸
وزارت نیرو .سازمان آب و برق خوزستان ؛  اهواز سازمان آب و برق خوزستان   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: گ‌-۱۵۹۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش مدیریت بار صنایع سال ۱۳۷۸
سازمان آب و برق خوزستان ؛  [اهواز سازمان آب و برق خوزستان   ، ۱۳۷۸]
شماره راهنما: گ‌-۹۴/۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
برنامه ریزی کاهش بار و مدیریت مصرف برق در صنایع بزرگ خوزستان در حداکثر بار سال ۱۳۷۵
سازمان آب و برق خوزستان ؛  [اهواز سازمان آب و برق خوزستان   ، ۱۳۷۵]
شماره راهنما: گ‌-۹۵/۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
صنعت برق خوزستان سال ۱۳۷۶
صنعت آب و برق خوزستان . دفتر برنامه ریزی واحد برق ؛  اهواز سازمان آب و برق خوزستان   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: گ‌-۱۵۰/۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
برنامه ریزی کاهش بار مدیریت مصرف برق ( صنایع بزرگ خوزستان )در حداکثر بار سال ۱۳۷۶
سازمان آب و برق خوزستان .واحد برق ؛  [بی جا] سازمان آب و برق خوزستان   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: گ‌-۲۲۳/۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
برنامه ریزی کاهش بار و مدیریت مصرف برق ( صنایع بزرگ خوزستان )در حداکثر بار۱۳۷۷
سازمان آب و برق خوزستان .واحد برق ؛  [بی جا سازمان آب و برق خوزستان   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: گ‌-۲۲۴/۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
شرح فعالیتها و عملکرد سازمان آب و برق خوزستان در زمینه مدیریت
سازمان آب و برق خوزستان ؛  [اهواز سازمان آب و برق خوزستان ]   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: گ‌-۲۶۲/۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
تعرفه های برق و شرایط عمومی آنها۱۳۷۷
سازمان آب و برق خوزستان ؛  [اهواز] سازمان آب و برق خوزستان   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: گ‌-۳۴۳/۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
تعرفه های برق و شرایط عمومی آنها۱۳۷۷
سازمان آب و برق خوزستان ؛  [اهواز] سازمان آب و برق خوزستان   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: گ‌-۳۴۵/۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
تعرفه های برق و شرایط عمومی آنها۱۳۷۶
سازمان آب و برق خوزستان ؛  [بیجا] سازمان آب و برق خوزستان   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: گ‌-۳۶۴/۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
کارنامه فعالیتهای شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان در سال ۱۳۷۳
ایران .وزارت نیرو .شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان ؛  اهواز سازمان آب و برق خوزستان   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: گ‌-۲۰۵۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
صنعت برق خوزستان در سال ۱۳۷۲
وزارت نیرو .سازمان آب و برق خوزستان .واحد برق ؛  اهواز سازمان آب و برق خوزستان   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: گ‌-۲۰۶۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
صنعت برق خوزستان سال ۱۳۸۰
دفتر برنامه ریزی برق ؛  خوزستان وزارت نیرو. سازمان آب و برق خوزستان   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: گ‌-۲۱۱۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2