کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : س‍ازم‍ان‌ آب‌ و ب‍رق‌ خ‍وزس‍ت‍ان‌ .واح‍د ب‍رق‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌
س‍ازم‍ان‌ آب‌ و ب‍رق‌ خ‍وزس‍ت‍ان‌
ب‍رق‌
م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ص‍رف‌ ب‍رق‌
 
پدیدآور:
 
ناشر:
س‍ازم‍ان‌ آب‌ و ب‍رق‌ خ‍وزس‍ت‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
برنامه ریزی کاهش بار مدیریت مصرف برق ( صنایع بزرگ خوزستان )در حداکثر بار سال ۱۳۷۶
سازمان آب و برق خوزستان .واحد برق ؛  [بی جا] سازمان آب و برق خوزستان   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: گ‌-۲۲۳/۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
برنامه ریزی کاهش بار و مدیریت مصرف برق ( صنایع بزرگ خوزستان )در حداکثر بار۱۳۷۷
سازمان آب و برق خوزستان .واحد برق ؛  [بی جا سازمان آب و برق خوزستان   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: گ‌-۲۲۴/۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
صنعت برق خوزستان در سال ۱۳۷۲
وزارت نیرو .سازمان آب و برق خوزستان .واحد برق ؛  اهواز سازمان آب و برق خوزستان   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: گ‌-۲۰۶۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش عملکرد کمیته مرکزی تحقیقات سال ۷۶
سازمان آب و برق خوزستان .واحد برق ؛  [اهواز سازمان آب و برق خوزستان   ، ۱۳۷۷]
شماره راهنما: گ‌-۵۱۲/۱۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک