کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : س‍ازم‍ان‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ازاری‍اب‍ی‌ -- ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
م‍دی‍ری‍ت‌ دان‍ش‌
ص‍ن‍ع‍ت‌ -- ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌
م‍ص‍رف‌ -- ای‍ران‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
ن‍ظرس‍ن‍ج‍ی‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ ه‍ا
اف‍ک‍ار ع‍م‍وم‍ی‌
ب‍ل‍ب‍ری‍ن‍گ‌ه‍ا
م‍ذاک‍ره‌
م‍راک‍ز خ‍دم‍ات‌ داده‌پ‍ردازی‌
ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ -- ت‍داب‍ی‍ر ای‍م‍ن‍ی‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
ب‍رق‌ - س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ا - اطم‍ی‍ن‍ان‌ پ‍ذی‍ری‌
رل‍ه‌ ه‍ای‌ م‍ح‍اف‍ظ
م‍دی‍ری‍ت‌ ب‍ح‍ران‌
ب‍رق‌ ن‍ی‍رو -ت‍وزی‍ع‌ -اب‍زار وس‍ای‍ل‌
 
پدیدآور:
ی‍ع‍ق‍وب‌ زاده‌،رح‍ی‍م‌
ف‍روزف‍ر، ع‍ل‍ی‌،۱۳۲۷-
س‍الاری‌ خ‍و، رض‍ا
ب‍اغ‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۴۸-
خ‍دای‍اری‌، ف‍ران‍ک‌
س‍پ‍ری‌ ، ف‍رام‍رز
م‍ی‍ل‍ر، وی‍ل‍ی‍ام‌
س‍پ‍ری‌، ف‍رام‍رز، ۱۳۵۶-
ب‍ی‍ل‍ی‍ن‍ت‍ون‌، روی‌
ع‍ق‍اب‍ی‍ان‌، ع‍ل‍ی‌
س‍پ‍ری‌، ف‍رام‍رز
اخ‍وان‌ ، پ‍ی‍م‍ان‌
س‍ی‍ن‍ای‍ی‌ پ‍ارس‍ا، ع‍ی‍س‍ی‌
اس‍م‍اع‍ی‍ل‍ی‌ ش‍ه‍م‍ی‍رزادی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
 
ناشر:
س‍ازم‍ان‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، س‍ازم‍ان‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ، س‍ازم‍ان‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ، واح‍د م‍ازن‍دران‌
س‍ازم‍ان‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌، ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، س‍ازم‍ان‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌، واح‍د م‍ازن‍دران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم های قدرت
بیلینتون ، روی ؛  تهران سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۰۱۰‬,‭‌ب۹‌ف‍لا۴‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات اولین سمینار تخصصی نظرسنجی الکترونیکی
سمینار تخصصی نظرسنجی الکترونیکی ( نخستین : ۱۳۸۶ : تهران ) ؛  تهران سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭JF‬,‭۱۰۳۲‬,‭‌س۹‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
نسل چهارم R & D: مدیریت دانش ، فناوری و نوآوری
میلر، ویلیام ؛  تهران سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی   ، ۱۳۸۳-۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭T‬,‭۱۷۵/۵‬,‭‌م۹‌ن۵‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
کنترل کیفیت تجهیزات در سیستم توزیع برق
سالاری خو، رضا ؛  تهران سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۲۰۷‬,‭‌ع۶‌ک۹‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مروری بر رله های توزیع ( راهنمای تنظیم )
سالاری خو، رضا ؛  تهران سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۲۸۶۱‬,‭‌س۲‌م۴‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
آموزش کاربردی در بلبرینگ ها و رولبرینگ ها
باغی ، حسین ، ۱۳۴۸- ؛  تهران سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۱۰۷۱‬,‭‌ب۲آ۸‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
اصول و فنون تبلیغات
فروزفر، علی ،۱۳۲۷- ؛  تهران سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی ، واحد تهران ، جهاد دانشگاهی ، واحد تهران ، دانشکده علوم اجتماعی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۸۲۳‬,‭‌ف۴‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مبانی سنجش افکار عمومی
یعقوب زاده ،رحیم ؛  تهران سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۱۲۳۶‬,‭‌ی۷‌م۲‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت بحران با استفاده از فناوری سیستم های اطلاعات مکانی و سنجش از راه دور در شبکه توزیع برق
سپری ، فرامرز ؛  بابل جهاد دانشگاهی ، سازمان انتشارات ، واحد مازندران   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۴۹‬,‭‌س۲۳‌م۴‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
اصول و کاربرد دیتاسنترها
عقابیان ، علی ؛  تهران سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۹۶۹۶/۷۶‬,‭آ۲‌ع۷‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
روان سازی مذاکره
اسماعیلی شهمیرزادی ، حسین ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، سازمان انتشارات   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۳۷‬,‭‌م۴۲‌ف‍لا۵۴‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت بحران با استفاده از فناوری سیستم های اطلاعات مکانی و سنجش از راه دور در شبکه توزیع برق
سپری ، فرامرز، ۱۳۵۶- ؛  بابل bتلفن ناشر : ۲۲۹۵۳۹۸-۲۲۰۶۳۳۱-۰۱۱۱،آدرس ناشر :بابل - خیابان مدرس -جهار راه شهربا نی - انتشارات جهاد دانشگاهی جهاد دانشگاهی ، سازمان انتشارات ، واحد مازندران   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۴۹‬,‭‌س۲۳‌م۴‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با مبانی و اصول الگوها و استانداردهای مصرف
سینایی پارسا، عیسی ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، سازمان انتشارات   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۸۳۵‬,‭‌س۹آ۵‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت بحران با استفاده از فناوری سیستم های اطلاعات مکانی و سنجش از راه دور در شبکه توزیع برق
سپری ، فرامرز، ۱۳۵۶- ؛  بابل bتلفن ناشر : ۲۲۹۵۳۹۸-۲۲۰۶۳۳۱-۰۱۱۱،آدرس ناشر :بابل - خیابان مدرس -جهار راه شهربا نی - انتشارات جهاد دانشگاهی جهاد دانشگاهی ، سازمان انتشارات ، واحد مازندران   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۴۹‬,‭‌س۲۳‌م۴‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت بحران با استفاده از فناوری سیستم های اطلاعات مکانی و سنجش از راه دور در شبکه توزیع برق
سپری ، فرامرز، ۱۳۵۶- ؛  بابل bتلفن ناشر : ۲۲۹۵۳۹۸-۲۲۰۶۳۳۱-۰۱۱۱،آدرس ناشر :بابل - خیابان مدرس -جهار راه شهربا نی - انتشارات جهاد دانشگاهی جهاد دانشگاهی ، سازمان انتشارات ، واحد مازندران   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۴۹‬,‭‌س۲۳‌م۴‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت بحران با استفاده از فناوری سیستم های اطلاعات مکانی و سنجش از راه دور در شبکه های توزیع برق
سپری ، فرامرز ؛  بابل جهاد دانشگاهی ، سازمان انتشارات ، واحد مازندران   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۴۹‬,‭۴ ‌م ۲۳ ‌س‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت دانش
اخوان ، پیمان ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، سازمان انتشارات   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲‬,‭‌ف‍لا۳‌م۴۴‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت دانش
اخوان ، پیمان ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، سازمان انتشارات   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲‬,‭‌ف‍لا۳‌م۴۳‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات نخستین همایش ملی دفاع سایبری
تهران سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۵۹‬,‭‍ه۸‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
پژوهش های بازاریابی
خدایاری ، فرانک ؛  بابل جهاد دانشگاهی ، سازمان انتشارات ، واحد مازندران   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۴۱۵/۲‬,‭‌خ۴‌پ۴‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2