کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : س‍ازم‍ان‌ ان‍رژی‌ ات‍م‍ی‌ ای‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
زل‍زل‍ه‌
ن‍ی‍روگ‍اه‍ه‍ای‌ ات‍م‍ی‌
ش‍ب‍ک‍ه‌ ل‍رزه‌ن‍گ‍اری‌
ان‍رژی‌ ات‍م‍ی‌ - ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
س‍اخ‍ت‌ لای‍ه‌ه‍ای‌ ن‍ازک‌
دس‍ت‍گ‍اه‌ ل‍رزه‌ن‍گ‍ار
ان‍رژی‌ ات‍م‍ی‌ - ای‍ران‌ - راه‍ن‍م‍اه‍ا
پ‍لاس‍م‍ا( گ‍ازه‍ای‌ ی‍ون‍ی‍زه‌ ) -ک‍ن‍ف‍ران‍س‍ه‍ا و ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
 
پدیدآور:
م‍ع‍ت‍م‍د اک‍ت‍س‍اب‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
س‍م‍ی‍ن‍ار ک‍ارب‍رد پ‍لاس‍م‍ا و روش‍ه‍ای‌ واب‍س‍ت‍ه‌ در ص‍ن‍ع‍ت‌( اول‍ی‍ن‌:۱۳۶۳ : ت‍ه‍ران‌)
س‍ازم‍ان‌ ان‍رژی‌ ات‍م‍ی‌ ای‍ران‌
ک‍ن‍ف‍ران‍س‌ ع‍ل‍وم‌ و ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ ه‍س‍ت‍ه‌ای‌ در ای‍ران‌( ۱۳۶۴ :ب‍وش‍ه‍ر)
م‍ه‍اج‍ر اش‍ج‍ع‍ی‌، ارس‍لان‌
 
ناشر:
س‍ازم‍ان‌ ان‍رژی‌ ات‍م‍ی‌ ای‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
روش های نوین در تکنولوژی ساخت لایه ها :مقدمه ای بر تکنیک های خلاء، پراکنش ، پلاسما و کاربردهای آن ، چشمه ها و پرتوهای یونی
معتمد اکتسابی ، علی ؛  تهران سازمان انرژی اتمی ایران   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۷۲‬,‭‌م۶ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقاله های کنفرانس علوم و تکنولوژی هسته ای در ایران ، بوشهر ۲۳ الی ۲۸ اسفند۱۳۶۴
کنفرانس علوم و تکنولوژی هسته ای در ایران ( ۱۳۶۴ :بوشهر) ؛  تهران سازمان انرژی اتمی ایران   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۷۷۸‬,‭‌ک۹‌م۳‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای مقاله ها، طرح ها و کنفرانس های سازمان انرژی اتمی ایران
سازمان انرژی اتمی ایران ؛  تهران سازمان انرژی اتمی ایران   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۹۰۱۲‬,‭‌س۲ر۲‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقاله های سمینار کاربرد فیزیک پلاسما و روشهای وابسته در صنعت ( ۲۹اردیبهشت الی ۳۱ اردیبهشت ۱۳۶۳)
سمینار کاربرد پلاسما و روشهای وابسته در صنعت ( اولین :۱۳۶۳ : تهران ) ؛  تهران سازمان انرژی اتمی ایران   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۷۱۷‬,‭‌س۸،‌م۳‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش وضع فعلی نیروگاههای بوشهر، قسمت اول
سازمان انرژی اتمی ایران ؛  [تهران ] سازمان انرژی اتمی ایران   ، ۱۳۵۸
شماره راهنما: گ‌-۵۹۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
مجله فارسی
 
 
فهرستگان ماه
سازمان انرژی اتمی ایران   ، گاهنامه
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
خصوصیات لرزه خیزی منطقه ساوه و مطالعه پسلرزه های دو زمین لرزه ۲۸ آذر اول دیماه ۱۳۵۹
مهاجر اشجعی ، ارسلان ؛  تهران سازمان انرژی اتمی ایران   ، ۱۳۵۹
شماره راهنما: گ‌-۲۶۵۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
تجمع و مکانیزم زلزله های محلی در ناحیه تهران
سازمان انرژی اتمی ایران .امور ویژه زلزله شناسی ؛  سازمان انرژی اتمی ایران   ،
شماره راهنما: گ‌-۲۶۶۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
تجمع و مکانیزم زلزله های محلی در ناحیه تهران
مهاجر اشجعی ، ارسلان ؛  تهران سازمان انرژی اتمی ایران   ، ؟۱۳۶
شماره راهنما: گ‌-۲۶۸۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
ثبت و تفسیر لرزه های محلی و ویژگیهای زلزله خیزی مناطق اصفهان و شهرکرد
مهاجر اشجعی ، ارسلان ؛  تهران سازمان انرژی اتمی ایران   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: گ‌-۲۶۸۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بولتن زلزله های سراسری ایران در ۶ ماهه دوم سال ۱۳۵۵
سازمان انرژی اتمی ایران .امور ویژه زلزله شناسی ؛  تهران سازمان انرژی اتمی ایران   ، ۱۳۵۶
شماره راهنما: گ‌-۲۶۹۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک