کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : س‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍ره‌وری‌ ان‍رژی‌ ای‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
دی‍گ‍ه‍ای‌ ب‍خ‍ار -- م‍ص‍رف‌ ان‍رژی‌
س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ ت‍رک‍ی‍ب‍ی‌ گ‍رم‍ا و ب‍رق‌ ن‍ی‍رو
م‍وت‍وره‍ای‌ ب‍رق‍ی‌ -- م‍ص‍رف‌ ان‍رژی‌
ع‍ای‍ق‌ه‍ا
گ‍رم‍ای‍ش‌
ش‍ی‍ر --ص‍ن‍ع‍ت‌ و ت‍ج‍ارت‌ -- ای‍ران‌ -- م‍ص‍رف‌ ان‍رژی‌
س‍ردس‍ازی‌ - م‍ص‍رف‌ ان‍رژی‌
س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ ت‍رک‍ی‍ب‍ی‌
ان‍رژی‌ -- م‍ص‍رف‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ ه‍ای‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ ت‍رک‍ی‍ب‍ی‌ - ت‍اث‍ی‍ر ب‍ر م‍ح‍ی‍ط زی‍س‍ت‌
ان‍رژی‌ -- اس‍ت‍ف‍اده‌ ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌
م‍ص‍رف‌ ان‍رژی‌
م‍وت‍وره‍ای‌ ب‍رق‍ی‌ - م‍ص‍رف‌ ان‍رژی‌ - ک‍ن‍ت‍رل‌ ه‍زی‍ن‍ه‌
م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ص‍رف‌
روش‍ن‍ای‍ی‌ داخ‍ل‍ی‌
 
پدیدآور:
ک‍رب‍اس‍ی‌، ع‍ب‍دال‍رض‍ا
ش‍ف‍ی‍ع‌ زاده‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
گ‍ل‍س‍ت‍ان‍ی‌ داری‍ان‍ی‌، ن‍ادر
ص‍ف‍اری‌ن‍ی‍ا، م‍ج‍ی‍د، ۱۳۴۵-
ش‍ف‍ی‍ع‌زاده‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ ، ۱۳۴۳-
م‍ی‍ری‌، م‍طل‍ب‌، ۱۳۵۲-
ک‍رب‍اس‍ی‌، ع‍ب‍دال‍رض‍ا، ۱۳۳۸-
گ‍ل‍س‍ت‍ان‍ی‌ داری‍ان‍ی‌ ، ن‍ادر، ۱۳۳۶-
ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، زه‍ره‌
 
ناشر:
س‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍ره‌وری‌ ان‍رژی‌ ای‍ران‌
وزارت‌ ن‍ی‍رو، س‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍ره‌وری‌ ان‍رژی‌ ای‍ران‌
س‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍ره‌وری‌ ان‍رژی‌ ای‍ران‌ ( س‍اب‍ا)
س‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍ره‌وری‌ ان‍رژی‌ ای‍ران‌ (س‍اب‍ا)
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
جنبه های زیست محیطی سیستمهای ترکیبی بزرگ حرارت و قدرت
سازمان بهره وری انرژی ایران ؛  تهران وزارت نیرو، سازمان بهره وری انرژی ایران   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭TD‬,‭۱۹۶‬,‭‌س۹۲،‌ج۹‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تاسیسات تبرید صنعتی طراحی با هدف بهره وری انرژی
سازمان بهره وری انرژی ایران ؛  تهران وزارت نیرو، سازمان بهره وری انرژی ایران   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭TP‬,‭۴۹۲‬,‭‌س۹۱‌ت۲‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای کاهش هزینه های مصرف انرژی در موتورهای الکتریکی و سیستم های محرک
سازمان بهره وری انرژی ایران ؛  تهران وزارت نیرو، سازمان بهره وری انرژی ایران   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭TP‬,‭۴۹۲‬,‭‌ت۲‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر سیستم های تولید مشترک برق و حرارت
سازمان بهره وری انرژی ایران ؛  تهران وزارت نیرو، سازمان بهره وری انرژی ایران   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۰۴۱‬,‭‌م۹‌م۷‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
عایق های حرارتی
سازمان بهره وری انرژی ایران ؛  تهران وزارت نیرو، سازمان بهره وری انرژی ایران   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۱۷۱۵‬,‭‌ف‍لا۸،‌ع۲‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر سیستم های تولید مشترک برق و حرارت
میری ، مطلب ، ۱۳۵۲- ؛  تهران سازمان بهره وری انرژی ایران   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۰۴۱‬,‭‌م۹‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
بهینه سازی مصرف انرژی در صنعت شیر
فرهنگی ، زهره ؛  تهران سازمان بهره وری انرژی ایران   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۹۲۸۲‬,‭‌ف‍لا ۱۹۲،‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مدیریت مصرف انرژی در گرمایش ، سرمایش و آب گرم مصرفی
وزارت نیرو .معاونت امور انرژی .سازمان بهره وری انرژی ایران ( سابا) ؛  تهران سازمان بهره وری انرژی ایران   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: گ‌-۲۸۶۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مدیریت مصرف انرژی در بخش ساختمان های اداری /تجاری
وزارت نیرو .معاونت امور انرژی .سازمان بهره وری انرژی ایران ( سابا) ؛  تهران سازمان بهره وری انرژی ایران (سابا)   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: گ‌-۲۸۶۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مدیریت مصرف انرژی در وسایل اداری و بازیافت مواد
وزارت نیرو .معاونت امور انرژی .سازمان بهره وری انرژی ایران ( سابا) ؛  تهران سازمان بهره وری انرژی ایران ( سابا)   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: گ‌-۲۸۶۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
راهکارهای بهینه سازی مصرف سوخت در خودروها
وزارت نیرو .معاونت مصرف انرژی .سازمان بهره وری انرژی ایران ( سابا) ؛  تهران سازمان بهره وری انرژی ایران (سابا)   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: گ‌-۲۸۶۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مدیریت مصرف انرژی در بخش اداری /تجاری
وزارت نیرو .معاونت امور انرژی .سازمان بهره وری انرژی ایران ( سابا) ؛  تهران سازمان بهره وری انرژی ایران ( سابا)   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: گ‌-۲۸۶۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
روشهای بهبود بهره وری انرژی در موتورهای برق
گلستانی داریانی ، نادر، ۱۳۳۶- ؛  تهران سازمان بهره وری انرژی ایران   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۲۵۴۱‬,‭‌گ۸ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
روشهای بهبود بهره وری روشنایی
گلستانی داریانی ، نادر، ۱۳۳۶- ؛  تهران سازمان بهره وری انرژی ایران   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۷۷۰۳‬,‭‌گ۸ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
روشهای کاربردی کاهش هزینه های انرژی
شفیع زاده ، محمدعلی ، ۱۳۴۳- ؛  تهران سازمان بهره وری انرژی ایران   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۱۶۳/۳‬,‭‌ش۷ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
بهره وری انرژی در دیگهای بخار
کرباسی ، عبدالرضا، ۱۳۳۸- ؛  تهران سازمان بهره وری انرژی ایران   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۸۸‬,‭‌ک۴‌ب۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی تغیر نگرش و رفتار مصرف کنندگان انرژی
صفاری نیا، مجید، ۱۳۴۵- ؛  تهران سازمان بهره وری انرژی ایران   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۹۵۰۲‬,‭آ۲‌ص۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
بهره وری انرژی در دیگ های بخار
کرباسی ، عبدالرضا ؛  تهران سازمان بهره وری انرژی ایران   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۸۸‬,‭‌ک۴‌ب۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
روشهای بهبود بهره وری روشنایی
گلستانی داریانی ، نادر ؛  تهران سازمان بهره وری انرژی ایران   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۷۷۰۳‬,‭‌گ۸ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
روش های کاربردی کاهش هزینه های انرژی
شفیع زاده ، محمدعلی ؛  تهران سازمان بهره وری انرژی ایران (سابا)   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۱۶۳/۳‬,‭‌ش۷ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2