کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : س‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍ره‌وری‌ م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ه‍ره‌وری‌ ک‍ار -- ای‍ران‌
م‍دی‍ری‍ت‌ اداری‌
م‍دی‍ری‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ -- ت‍ص‍م‍ی‍م‌گ‍ی‍ری‌
ق‍اب‍ل‍ی‍ت‌ اج‍رای‍ی‌
 
پدیدآور:
س‍وزوک‍ی‌، ه‍اج‍ی‍م‌، ۱۹۲۷-
س‍ن‍ج‍و، ش‍ی‍زوئ‍و، ۱۹۲۳-
پ‍لار، ادی‍ت‌
 
ناشر:
س‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍ره‌وری‌ م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
ساماندهی محیط کار( بهره وری اداری : )راهنمای بهره وری شخصی
پلار، ادیت ؛  تهران سازمان بهره وری ملی ایران   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۷‬,‭‌پ۸‌س۲‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مهندسی اقتصادی برای مدیران :یک نگرش متعارف نسبت به تصمیمهای تجاری
سنجو، شیزوئو، ۱۹۲۳- ؛  [تهران ] سازمان بهره وری ملی ایران   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲۳‬,‭‌س۹‌م۹‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر رویکرد جامع ارتقاء بهره وری بهپویی ( کایزن )عملی
سوزوکی ، هاجیم ، ۱۹۲۷- ؛  [تهران ] سازمان بهره وری ملی ایران   ، ۱۳۷۶-۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۸/۲‬,‭‌س۹‌م۷‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
بهره وری برای نوجوانان =PRODUCTIVITY FOR TEEN-AGERS
[تهران ] سازمان بهره وری ملی ایران   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭HC‬,‭۴۷۳‬,‭‌ب۹‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک