کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : س‍ازم‍ان‌ ت‍وان‍ی‍ر .م‍ع‍اون‍ت‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ف‍ن‌آوری‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ ه‍وای‌ ف‍ش‍رده‌
آل‍ودگ‍ی‌ م‍ح‍ی‍ط زی‍س‍ت‌
س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ ت‍ه‍وی‍ه‌ م‍طب‍وع‌
ن‍ی‍روگ‍اه‍ه‍ای‌ ب‍خ‍ار
طراح‍ی‌ م‍ف‍ه‍وم‍ی‌
س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ ب‍خ‍ار ک‍م‍ک‍ی‌
پ‍ارام‍ت‍ره‍ای‌ م‍ح‍ی‍طی‌
س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ ب‍رق‌ ن‍ی‍روگ‍اه‍ه‍ا
 
پدیدآور:
 
ناشر:
س‍ازم‍ان‌ ت‍وان‍ی‍ر
ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش چگالنده بخار آب بندی
سازمان توانیر .معاونت تحقیقات و فن آوری ؛  تهران سازمان توانیر   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: گ‌-۱۶۳۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
کلیدخانه های ۶/۶ کیلوولت
سازمان توانیر .معاونت تحقیقات و فن آوری ؛  تهران سازمان توانیر   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: گ‌-۱۶۳۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
سیستم بخار کمکی
سازمان توانیر .معاونت تحقیقات و فن آوری ؛  تهران سازمان توانیر   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: گ‌-۱۶۳۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
دستورالعمل تهیه نرم افزارهای طراحی سیستمهای نیروگاه
سازمان توانیر .معاونت تحقیقات و فن آوری ؛  تهران سازمان توانیر   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: گ‌-۱۶۳۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
سیستمهای تهویه مطبوع
سازمان توانیر .معاونت تحقیقات و فن آوری ؛  تهران سازمان توانیر   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: گ‌-۱۶۳۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مجموعه گزارشهای تقسیم کار طراحی تفصیلی سیستمها
سازمان توانیر .معاونت تحقیقات و فن آوری ؛  تهران سازمان توانیر   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: گ‌-۱۶۳۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
سیستم هوای فشرده
سازمان توانیر .معاونت تحقیقات و فن آوری ؛  تهران سازمان توانیر   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: گ‌-۱۶۳۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
سیستم پالایش آب چگالیده
سازمان توانیر .معاونت تحقیقات و فن آوری ؛  تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: گ‌-۱۶۳۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
سیستمهای تزریق مواد شیمیایی به چرخه آب و بخار
سازمان توانیر .معاونت تحقیقات و فن آوری ؛  تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: گ‌-۱۶۳۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
جرثقیل
سازمان توانیر .معاونت تحقیقات و فن آوری ؛  تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: گ‌-۱۶۳۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
سیستم ساعت
سازمان توانیر .معاونت تحقیقات و فن آوری ؛  تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: گ‌-۱۶۴۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
ساختمان کنترل نیروگاه
سازمان توانیر .معاونت تحقیقات و فن آوری ؛  تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: گ‌-۱۶۴۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
واحد تصفیه پسابهای انسانی
سازمان توانیر .معاونت تحقیقات و فن آوری ؛  تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: گ‌-۱۶۴۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
سیستم تغذیه تجهیزات کنترل و ابزار دقیق
سازمان توانیر .معاونت تحقیقات و فن آوری ؛  تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: گ‌-۱۶۴۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
خلاء سازها
سازمان توانیر .معاونت تحقیقات و فن آوری ؛  تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: گ‌-۱۶۴۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
سازه برج خنک کن اصلی
سازمان توانیر .معاونت تحقیقات و فن آوری ؛  تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: گ‌-۱۶۴۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
سیستم آب جبرانی چرخه حرارتی نیروگاههای بخاری
سازمان توانیر .معاونت تحقیقات و فن آوری ؛  تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: گ‌-۱۶۴۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مطالعات زمین و زلزله
سازمان توانیر .معاونت تحقیقات و فن آوری ؛  تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: گ‌-۱۶۴۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مطالعات شبکه
سازمان توانیر .معاونت تحقیقات و فن آوری ؛  تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: گ‌-۱۶۵۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مطالعات آلودگی محیط زیست
سازمان توانیر .معاونت تحقیقات و فن آوری ؛  تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: گ‌-۱۶۵۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3