کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : س‍ازم‍ان‌ ح‍س‍اب‍رس‍ی‌، م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ ح‍س‍اب‍داری‌ و ح‍س‍اب‍رس‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ص‍ورت‍ه‍ای‌ م‍ال‍ی‌
ح‍س‍اب‍رس‍ی‌
ت‍رازن‍ام‍ه‌ - ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌
ح‍س‍اب‍داری‌
ک‍ش‍اورزی‌ - ک‍ان‍ادا - ح‍س‍اب‍داری‌
غ‍لات‌ - ک‍ان‍ادا - ح‍س‍اب‍داری‌
اوراق‌ م‍ش‍ارک‍ت‌ - ای‍ران‌
پ‍ی‍م‍ان‍ک‍اری‌ - ح‍س‍اب‍داری‌
ح‍س‍اب‍رس‍ی‌ -- اس‍ت‍ان‍دارده‍ا -- داده‌پ‍ردازی‌
ح‍س‍اب‍رس‍ی‌ - داده‌پ‍ردازی‌
ت‍رازن‍ام‍ه‌- ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌
ح‍س‍اب‍داری‌ -- اص‍طلاح‍ات‌ و ت‍ع‍ب‍ی‍ره‍ا
ح‍س‍اب‍داری‌ م‍دی‍ری‍ت‌
ح‍س‍اب‍داری‌ -- اس‍ت‍ان‍دارده‍ا -- ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌
ح‍ق‍وق‌ م‍دن‍ی‌ - ای‍ران‌
ح‍س‍اب‍رس‍ی‌ داخ‍ل‍ی‌
ح‍س‍اب‍داری‌ ق‍ی‍م‍ت‌ ت‍م‍ام‌ ش‍ده‌
 
پدیدآور:
ش‍ب‍اه‍ن‍گ‌ ، رض‍ا
ن‍وی‍س‍ی‌ ، ف‍رش‍ی‍د
ش‍ب‍اه‍ن‍گ‌، رض‍ا
ع‍ل‍ی‌م‍دد، م‍ص‍طف‍ی‌
اک‍ب‍ری‌، ف‍ض‍ل‌ ال‍ل‍ه‌
م‍ی‍ل‍ر، م‍ارت‍ی‍ن‌، ۱۹۲۹-
ع‍ل‍ی‌ م‍دد، م‍ص‍طف‍ی‌
ای‍روی‍ن‌، گ‍لای‍م‌
م‍وح‍د، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
ع‍ال‍ی‌ ور،ع‍زی‍ز
ش‍ب‍اه‍ن‍گ‌، رض‍ا، ۱۳۱۱-
گ‍لای‍م‌ ،ای‍رون‌
اک‍ب‍ری‌ ، ف‍ض‍ل‌ ال‍ل‍ه‌
ع‍ال‍ی‌ ور، ع‍زی‍ز
آری‍ا، ن‍اص‍ر
 
ناشر:
س‍ازم‍ان‌ ح‍س‍اب‍رس‍ی‌، <م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ ح‍س‍اب‍داری‌ و ح‍س‍اب‍رس‍ی‌>
م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ ح‍س‍اب‍داری‌ و ح‍س‍اب‍رس‍ی‌ س‍ازم‍ان‌ ح‍س‍اب‍رس‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ ح‍س‍اب‍رس‍ی‌، م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ ح‍س‍اب‍داری‌ و ح‍س‍اب‍رس‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ ح‍س‍اب‍رس‍ی‌ ، م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ ح‍س‍اب‍داری‌ و ح‍س‍اب‍رس‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ ح‍س‍اب‍رس‍ی‌ م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ ح‍س‍اب‍داری‌ و ح‍س‍اب‍رس‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری مالی - سطح میانی ( ۲)
نویسی ، فرشید ؛  تهران سازمان حسابرسی ، <مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی >   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۵۵‬,‭‌ف۲‌ن۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری برای مدیریت موفق مزرعه - مدل صورتهای مالی برای تولید کنندگان بخش کشاورزی کانادا
تهران سازمان حسابرسی ، مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۸۶‬,‭‌ک۵‌ح۴۸‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تجزیه و تحلیل صورتهای مالی
اکبری ، فضل الله ؛  تهران مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی سازمان حسابرسی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۸۱‬,‭‌ف‍لا۷‌ت۳‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
حسابرسی کامپیوتری :حسابرسی سیستمهای کامپیوتری
آریا، ناصر ؛  تهران سازمان حسابرسی ، مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۶۷۱۲‬,‭آ۴‌ح۵‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مختصر حقوق مدنی
موحد، محمدعلی ؛  تهران سازمان حسابرسی ، مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۷۰۴‬,‭۸/‌م۳‌م‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
اصول حسابرسی
تهران سازمان حسابرسی ، مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۶۷‬,‭‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری قراردادهای بلندمدت پیمانکاری
علی مدد، مصطفی ؛  تهران سازمان حسابرسی ، مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۸۶‬,‭‌پ۹‌ع۸‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
اوراق مشارکت
علی مدد، مصطفی ؛  تهران سازمان حسابرسی ، مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HG‬,‭۴۷۱۵‬,‭‌ع۸‌ف‍لا۸‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری پیشرفته
شباهنگ ، رضا ؛  تهران سازمان حسابرسی ، مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی   ، ۱۳۸۲-۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۵۵‬,‭‌ف۲،‌ش۲۱۳‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
صورتهای مالی اساسی
عالی ور، عزیز ؛  تهران سازمان حسابرسی ، مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۸۱‬,‭‌ص۹‌ع۲‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
تجزیه وتحلیل صورتهای مالی
اکبری ، فضل الله ؛  تهران سازمان حسابرسی ، مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۸۱‬,‭‌ت۴‌ف‍لا۷‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری مالی
شباهنگ ، رضا ؛  تهران سازمان حسابرسی ، مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی   ، ۱۳۸۲،۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۵۵‬,‭‌ف۲‌ش۲۱۵‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری برای مدیریت موفق مزرعه - مدل صورتهای مالی برای تولید کنندگان بخش کشاورزی کانادا
تهران سازمان حسابرسی ، مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۸۶‬,‭‌غ۸‌ک۵‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای بکارگیری اصول پذیرفته شده حسابداری
میلر، مارتین ، ۱۹۲۹- ؛  تهران سازمان حسابرسی ، مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۱۶‬,‭‌ف‍لا ۹‌م۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری مدیریت
شباهنگ ، رضا ؛  تهران سازمان حسابرسی ، مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۵۷‬,‭‌ش۲‌ح۵‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
حسابرسی کامپیوتری
ایروین ، گلایم ؛  تهران سازمان حسابرسی ، مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۶۸‬,‭‌گ۸‌ح۵‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
حسابرسی کامپیوتری :کاربرد فناوری اطلاعات در کنترلهای داخلی
گلایم ،ایرون ؛  تهران سازمان حسابرسی ، مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۶۸‬,‭‌گ۸‌ح۵‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری صنعتی
عالی ور،عزیز ؛  تهران سازمان حسابرسی ، مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۸۶‬,‭‌ق۹‌ع۲‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ اصطلاحات حسابداری ( انگلیسی - فارسی )
اکبری ، فضل الله ؛  تهران سازمان حسابرسی مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۲۱‬,‭‌ف‍لا۷‌ف۴‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری پیشرفته
شباهنگ ، رضا، ۱۳۱۱- ؛  تهران سازمان حسابرسی ، مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی   ، ۱۳۷۷-۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۵۵‬,‭‌ف۲‌ش۲۱۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2