کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ت‍ول‍ی‍د و ان‍ت‍ق‍ال‌ ن‍ی‍روی‌ ب‍رق‌ ای‍ران‌(ت‍وان‍ی‍ر)
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ه‍ره‌ب‍رداری‌
ان‍ش‍ع‍اب‍ات‌ دی‍م‍ان‍دی‌
گ‍زارش‍ه‍ای‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد
ان‍رژی‌
ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ ب‍رق‌
اس‍اس‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ن‍ی‍روی‌ ان‍س‍ان‍ی‌
م‍ح‍ق‍ق‍ی‍ن‌
ب‍رق‌ ف‍ش‍ار ق‍وی‌
ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ م‍ی‍ان‌ م‍دت‌
ت‍ورب‍وژن‍رات‍وره‍ا
ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌
ای‍ران‌
ق‍رارداده‍ا
ش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍ای‌ ت‍وزی‍ع‌ ب‍رق‌
ن‍ی‍روگ‍اه‍ه‍ا
آدرس‌ وب‌ س‍ای‍ت‌
ح‍ف‍اظت‌ ال‍ک‍ت‍ری‍ک‍ی‌
آم‍ار
 
پدیدآور:
س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ت‍ول‍ی‍د و ان‍ت‍ق‍ال‌ ن‍ی‍روی‌ ب‍رق‌ ای‍ران‌ ( ت‍وان‍ی‍ر ).م‍ع‍اون‍ت‌ م‍ن‍اب‍ع‌ اطلاع‍ات‌ م‍دی‍ری‍ت‌
 
ناشر:
ت‍وان‍ی‍ر. م‍ع‍اون‍ت‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌
ت‍وان‍ی‍ر. م‍ع‍اون‍ت‌ ه‍م‍اه‍ن‍گ‍ی‌ و ت‍وزی‍ع‌ ب‍رق‌
ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر. م‍ع‍اون‍ت‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌
ت‍وان‍ی‍ر
م‍دی‍ری‍ت‌ ان‍ت‍ق‍ال‌ ن‍ی‍رو و رل‍ی‍اژت‍وان‍ی‍ر
ت‍وان‍ی‍ر. دف‍ت‍ر ف‍ن‍ی‌ ت‍ول‍ی‍د
ان‍ت‍ش‍ارات‌ دف‍ت‍ر رواب‍ط ع‍م‍وم‍ی‌ ت‍وان‍ی‍ر
س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر
م‍دی‍ری‍ت‌ دی‍س‍پ‍اچ‍ی‍ن‍گ‌. دف‍ت‍ر ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ اطلاع‍ات‌ ف‍ن‍ی‌
ت‍وان‍ی‍ر. م‍ع‍اون‍ت‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌. دف‍ت‍ر س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ا و م‍طال‍ع‍ات‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌
ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر
ت‍وان‍ی‍ر. م‍رک‍ز ک‍اوش‌ اطلاع‍ات‌ ن‍ی‍رو،م‍ک‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
۳۰سال صنعت برق به روایت آمار( ۱۳۷۶-۱۳۴۶)
سازمان مدیریت تولید و انتقال نیروی برق ایران ( توانیر ).معاونت منابع اطلاعات مدیریت ؛  تهران سازمان مدیریت توانیر   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: گ‌-۶۱۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
توربوژنراتورهای دو قطبی :مشخصات فنی ضروری
وزارت نیرو .سازمان مدیریت تولید و انتقال نیروی برق ایران (توانیر) ؛  تهران توانیر   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: گ‌-۶۲۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش عملکرد شبکه های برق سال ۱۳۷۳
سازمان مدیریت تولید و انتقال نیروی برق ایران (توانیر ).مدیریت دیسپاچینگ ؛  [تهران ] توانیر   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: گ‌-۵۸۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
آشنائی با نیروگاههای کشور، اسفند۱۳۷۲
سازمان مدیریت تولید و انتقال نیروی برق ایران (توانیر) ؛  تهران توانیر   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: گ‌-۶۹۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزیده هائی از حوادث فنی در واحدهای تولیدی
سازمان مدیریت تولید و انتقال نیروی برق ایران ( توانیر ).دفتر فنی تولید ؛  تهران توانیر   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: گ‌-۷۰۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
اساسنامه شرکت سهامی تولید و انتقال نیروی برق ایران ( توانیر)۱۳۷۰
وزارت نیرو .سازمان مدیریت تولید و انتقال نیروی برق ایران ( توانیر) ؛  تهران انتشارات دفتر روابط عمومی توانیر   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: گ‌-۸۴۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
اقدامات انجام شده وپروژه های دراز مدت معاونت منابع اطلاعات مدیریت
سازمان مدیریت تولید و انتقال نیروی برق ایران (توانیر ).معاونت منابع اطلاعات مدیریت ؛  تهران توانیر   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: گ‌-۸۴۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
کارنامه سال ۱۳۷۳
وزارت نیرو .سازمان مدیریت تولید و انتقال نیروی برق ایران ( توانیر) ؛  تهران توانیر. معاونت برنامه ریزی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: گ‌-۸۷۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
برنامه میان مدت و دراز مدت آزمایشگاه کنترل و ابزار دقیق طی سالهای ( ۱۳۸۵-۱۳۷۵)
سازمان مدیریت تولید و انتقال نیروی برق ایران (توانیر ).معاونت برنامه ریزی ؛  تهران توانیر   ، [۱۳۷۵]
شماره راهنما: گ‌-۹۰۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مجموعه موافقت نامه های تجاری ، حمل و نقل و. . .
سازمان مدیریت تولید و انتقال نیروی برق ایران ( توانیر ).معاونت بازرگانی ؛  تهران توانیر. معاونت بازرگانی . دفتر سیستمها و مطالعات بازرگانی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: گ‌-۹۴۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
آدرس ۲۰۰ Website انرژی در جهان
سازمان مدیریت تولید و انتقال نیروی برق ایران ( توانیر ).معاونت اطلاعات مدیریت ؛  [تهران ] توانیر. مرکز کاوش اطلاعات نیرو،مکان   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: گ‌-۹۹۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
تجهیزات برق فشار قوی و شرایط نگهداشت آنها
سازمان مدیریت تولید و انتقال نیروی برق ایران (توانیر ).معاونت بازرگانی ؛  تهران شرکت توانیر. معاونت بازرگانی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: گ‌-۱۱۷۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مجموعه دستورالعملهای بهره برداری شبکه های توزیع برق
سازمان مدیریت تولید و انتقال نیروی برق ایران ( توانیر ).معاونت هماهنگی و توزیع برق ؛  تهران توانیر. معاونت هماهنگی و توزیع برق   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: گ‌-۱۲۴۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
دستورالعمل کنترل و آزمایش لوازم اندازه گیری انشعابات دیماندی
سازمان مدیریت تولید و انتقال نیروی برق ایران (توانیر ).معاونت هماهنگی و توزیع برق ؛  تهران سازمان مدیریت توانیر   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: گ‌-۱۲۵۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
سی و دومین سمینار شیمی نیروگاهها۲۲- ۸۷/۷/۱۸ : نیروگاه شهید رجائی
سازمان مدیریت تولید و انتقال نیروی برق ایران (توانیر) ؛  تهران توانیر. دفتر فنی تولید   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: گ‌-۱۲۸۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مجموعه مقالات دومین نشست حفاظت الکتریکی ( نهم اسفند یکهزار و سیصدو هفتادو هشت )
سازمان مدیریت تولید و انتقال نیروی برق ایران (توانیر) ؛  شهرری مدیریت انتقال نیرو و رلیاژتوانیر   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: گ‌-۱۳۱۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش انرژیهای توزیع نشده نه ماهه سال ۱۳۷۷
سازمان مدیریت تولید و انتقال نیروی برق ایران (توانیر ).معاونت هماهنگی توزیع ؛  [تهران توانیر   ، ۱۳۷۷]
شماره راهنما: گ‌-۱۵۰۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بهبود بهره برداری شبکه های توزیع نیروی برق
سازمان مدیریت تولید و انتقال نیروی برق ایران (توانیر ).معاونت هماهنگی توزیع ؛  [تهران توانیر   ، ۱۳۷۷]
شماره راهنما: گ‌-۱۵۰۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش عملکرد شبکه های برق
سازمان مدیریت تولید و انتقال نیروی برق ایران (توانیر ).مدیریت دیسپاچینگ ؛  تهران مدیریت دیسپاچینگ . دفتر برنامه ریزی اطلاعات فنی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: گ‌-۱۵۰۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
شناخت وظائف و مسئولیتهای وزارت نیرو در حمایت از محققین و سازندگان تجهیزات صنعت برق ( فاز اول )
سازمان مدیریت تولید و انتقال نیروی برق ایران (توانیر ).معاونت تحقیقات و فن آوری ؛  تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: گ‌-۱۷۴۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2