کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ت‍ول‍ی‍د و ان‍ت‍ق‍ال‌ ن‍ی‍روی‌ ب‍رق‌ ای‍ران‌(ت‍وان‍ی‍ر ).دف‍ت‍ر ف‍ن‌ آوری‌ اطلاع‍ات‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اب‍لاغ‍ی‍ه‌
 
پدیدآور:
 
ناشر:
ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر. دف‍ت‍ر ف‍ن‌ آوری‌ اطلاع‍ات‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
ابلاغ سیاستهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در سال ۱۳۸۳
سازمان مدیریت تولید و انتقال نیروی برق ایران (توانیر ).دفتر فن آوری اطلاعات ؛  تهران شرکت توانیر. دفتر فن آوری اطلاعات   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: گ‌-۸/۲۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک