کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ت‍ول‍ی‍د و ان‍ت‍ق‍ال‌ ن‍ی‍روی‌ ب‍رق‌ ای‍ران‌(ت‍وان‍ی‍ر ).م‍ع‍اون‍ت‌ م‍ن‍اب‍ع‌ اطلاع‍ات‌ م‍دی‍ری‍ت‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌
آم‍ار
 
پدیدآور:
س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ت‍ول‍ی‍د و ان‍ت‍ق‍ال‌ ن‍ی‍روی‌ ب‍رق‌ ای‍ران‌ ( ت‍وان‍ی‍ر ).م‍ع‍اون‍ت‌ م‍ن‍اب‍ع‌ اطلاع‍ات‌ م‍دی‍ری‍ت‌
 
ناشر:
س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر
ت‍وان‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
۳۰سال صنعت برق به روایت آمار( ۱۳۷۶-۱۳۴۶)
سازمان مدیریت تولید و انتقال نیروی برق ایران ( توانیر ).معاونت منابع اطلاعات مدیریت ؛  تهران سازمان مدیریت توانیر   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: گ‌-۶۱۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
اقدامات انجام شده وپروژه های دراز مدت معاونت منابع اطلاعات مدیریت
سازمان مدیریت تولید و انتقال نیروی برق ایران (توانیر ).معاونت منابع اطلاعات مدیریت ؛  تهران توانیر   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: گ‌-۸۴۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک