کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ن‍ت‍رل‌ ک‍ی‍ف‍ی‌-اس‍ت‍ان‍دارد
ح‍س‍اب‍داری‌
م‍دی‍ری‍ت‌-طرح‍ه‍ا
ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ ج‍ام‍ع‌
م‍ی‍ک‍روس‍اف‍ت‌ ورد(ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
ن‍ظام‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ م‍دی‍ری‍ت‌ - ت‍ج‍زی‍ه‌ و آزم‍ای‍ش‌
م‍دی‍ری‍ت‌-م‍ق‍ال‍ه‌ ن‍ام‍ه‌
ک‍ن‍ت‍رل‌ ک‍ی‍ف‍ی‌ -اس‍ت‍ان‍دارد
س‍ازم‍ان‍ده‍ی‌ ک‍ارآم‍د
ت‍وس‍ع‍ه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
ت‍ح‍ول‌ س‍ازم‍ان‍ی‌
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌ -م‍دی‍ری‍ت‌
م‍ذاک‍ره‌
ک‍ن‍ت‍رل‌ ک‍ی‍ف‍ی‌-روش‍ه‍ای‌ آم‍اری‌
ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ - م‍ق‍ال‍ه‌ ه‍او خ‍طاب‍ه‌ ه‍ا
م‍دی‍ری‍ت‌ -ژاپ‍ن‌
ح‍س‍اب‍رس‍ی‌ م‍دی‍ری‍ت‌
ح‍س‍اب‍داری‌ - م‍دی‍ری‍ت‌
 
پدیدآور:
ب‍خ‍ت‍ی‍اری‌ ، پ‍روی‍ز
ه‍م‍ر،م‍ای‍ک‍ل‌
م‍وس‍س‍ه‌ ال‍ک‍س‍ان‍در ه‍ام‍ی‍ل‍ت‍ون‌
ف‍ی‍ش‍ر ، راج‍ر
زم‍ردی‍ان‌،اص‍غ‍ر
گ‍روه‌ دس‍ت‌ ان‍درک‍اران‌ م‍ش‍اور آم‍وزش‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
ب‍خ‍ت‍ی‍اری‌، پ‍روی‍ز
م‍ش‍ای‍خ‍ی‌، ع‍ل‍ی‍ن‍ق‍ی‌
ب‍وم‍ن‌، ک‍ل‍ی‍ف‌
س‍ن‍گ‍ه‌، پ‍ی‍ت‍ر
ذاک‍ری‌، ب‍ت‍ول‌
ش‍اه‌ک‍رم‍ی‌،اک‍ب‍ر
ش‍ب‍ل‍ی‌، خ‍ال‍د
 
ناشر:
س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4      
1  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت ژاپن در رویارویی جهانی (کاوشی ازدرون )
تهران سازمان مدیریت صنعتی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۷۰‬,‭ژ۲‌م۴‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اصول ومفاهیم مالی وحسابداری برای مدیران غیرمالی
بختیاری ، پرویز ؛  تهران سازمان مدیریت صنعتی   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۵۵‬,‭‌ب۳،‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
روشهای ساخت یافته تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم های اطلاعاتی
ذاکری ، بتول ؛  تهران سازمان مدیریت صنعتی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۸۶‬,‭ذ۲ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری بازرگانی :مباحثی در دارائیهای جاری
بختیاری ، پرویز ؛  تهران سازمان مدیریت صنعتی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۳۵‬,‭‌ب۳‌س۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری و مدیریت مالی برای مدیران
بختیاری ، پرویز ؛  تهران سازمان مدیریت صنعتی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۵۷۴‬,‭‌ب۳،‌ح۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
توسعه صنعتی ، قیمتهای حسابداری و تورم فعلی
مشایخی ، علینقی ؛  تهران سازمان مدیریت صنعتی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭HC‬,‭۷۹‬,‭‌م۵،‌ت۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت تحقیق و توسعه
شبلی ، خالد ؛  تهران سازمان مدیریت صنعتی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭T‬,‭۱۷۵۵‬,‭‌ش۲‌م۴‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای واژه پردازWord 6
تهران سازمان مدیریت صنعتی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶۷۵۵‬,‭و۲ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
طرح ریزی دوباره شرکت :بیانیه انقلاب تجاری
همر،مایکل ؛  تهران سازمان مدیریت صنعتی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۸/۸‬,‭‍ه۸ط۴‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
جوهره مدیریت استراتژیک
بومن ، کلیف ؛  تهران سازمان مدیریت صنعتی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲۸‬,‭‌ب۹‌ج۹‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت تحول استراتژی هاکاربرد و الگوهای نوین
زمردیان ،اصغر ؛  تهران سازمان مدیریت صنعتی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۸/۸‬,‭ز۸‌م۴‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات تکنولوژی و توسعه درسطح ملی و بنگاههای اقتصادی
تهران سازمان مدیریت صنعتی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭T‬,‭۱۸۵‬,‭‌م۳‌ت۸‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
اصول حسابرسی مدیریت
موسسه الکساندر هامیلتون ؛  تهران سازمان مدیریت صنعتی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۸/۹۵‬,‭‌ف‍لا۶‌ح۴‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با استانداردهای سری ISO 9000
شاه کرمی ،اکبر ؛  تهران سازمان مدیریت صنعتی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۵۶‬,‭‌ش۲آ۵‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
تشریح عناصر استانداردهای ISO 9000
تهران سازمان مدیریت صنعتی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۵۶‬,‭‌ت۵‌م۹‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
ابزارهای کنترل کیفیت آماری ( نگرشی کاربردی )
تهران سازمان مدیریت صنعتی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۵۶‬,‭‌ف‍لا۲‌ک۹‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مقاله نامه مدیریت :خلاصه مقالات
تهران سازمان مدیریت صنعتی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۷۱۶۴‬,‭‌م۴‌م۷‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
پنجمین فرمان :خلق سازمان فراگیر
سنگه ، پیتر ؛  تهران سازمان مدیریت صنعتی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۸/۹‬,‭‌س۹‌پ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
اصول وفنون مذاکره
فیشر ، راجر ؛  تهران سازمان مدیریت صنعتی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۳۷۷۴‬,‭‌ف۹‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
نوآوری به سوی مدیریت خلاق ( مجموعه مقالات : )اجلاس مدیران ارشد سازمان بهره وری آسیایی
گروه دست اندرکاران مشاور آموزش تحقیق ؛  تهران سازمان مدیریت صنعتی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۹‬,‭‌ن۸‌م۴‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4