کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ ک‍ش‍ور
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍س‍ب‌ و ک‍ار -ج‍ل‍س‍ه‌
ت‍اس‍ی‍س‍ات‌ - ق‍ی‍م‍ت‍ه‍ا
اس‍ت‍خ‍دام‌ دول‍ت‍ی‌ -ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌- ای‍ران‌
دس‍ت‍ورال‍ع‍م‍ل‍ه‍ا
ب‍ودج‍ه‌ - ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ - ای‍ران‌
خ‍اک‌ -م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ -ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌ -راه‍ن‍م‍اه‍ا
م‍دی‍ری‍ت‌ طرح‍ه‍ا
م‍ه‍ن‍دس‍ان‌ م‍ش‍اور -ق‍رارداده‍ا
ای‍ران‌ - س‍ی‍اس‍ت‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ - ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌
پ‍ی‍م‍ان‍ک‍اری‌ - دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ع‍ل‍وم‌ اداری‌ - ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ - ای‍ران‌
ای‍ران‌ -س‍ی‍اس‍ت‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ -ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌
 
پدیدآور:
م‍ی‍ل‍ر، راب‍رت‌ ف‍ی‍ن‍چ‌
س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ ک‍ش‍ور .دف‍ت‍ر ام‍ور م‍ش‍اوران‌، س‍ازن‍دگ‍ان‌ و پ‍ی‍م‍ان‍ک‍اران‌
 
ناشر:
س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ ک‍ش‍ور
س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ ک‍ش‍ور، دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌ ش‍ورال‍ی‌ ع‍ال‍ی‌ اداری‌
س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ ک‍ش‍ور، م‍رک‍ز م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ ک‍ش‍ور، م‍رک‍ز آم‍وزش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دول‍ت‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ ک‍ش‍ور، م‍ع‍اون‍ت‌ ام‍ور پ‍ش‍ت‍ی‍ب‍ان‍ی‌، م‍رک‍ز م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
قانون برنامه سوم در نظم حقوقی کنونی
تهران سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، معاونت امور پشتیبانی ، مرکز مدارک علمی و انتشارات   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۱۹۹‬,‭آ۲۸‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
فهرست شرکتهای پیمانکاری ساختمانی ، تاسیساتی و تجهیزاتی سراسری ( غیر استانی )برای دعوت به مناقصه و ارجاع کار
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور .دفتر امور مشاوران ، سازندگان و پیمانکاران ؛  تهران سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۱۳/۲‬,‭‌ف‍لا۹‌س۱۷‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات اداری و استخدامی در زمینه وظایف مدیریت و منابع انسانی
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۲۹۷۰‬,‭آ۲۸‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
موافقت نامه و شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور .دفتر امور فنی و تدوین معیارها ؛  تهران سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۸۵۸‬,‭‌س۳۶‌م۸‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
موافقت نامه و شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره پژوهشی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور .دفتر امور فنی و تدوین معیارها ؛  تهران سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، مرکز مدارک علمی و انتشارات   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۸۵۸‬,‭‌س۳۶،‌م۸۳‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
شرح عمومی خدمات مدیریت طرح برای تهیه و اجرای طرح های غیر صنعتی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور .دفتر امور فنی و تدوین معیارها ؛  تهران سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۹‬,‭‌م۴،‌س۱۶۴‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه نظارت کارگاهی مشاوران ، سال ۱۳۸۱
ریاست جمهوری .سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ؛  تهران سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: گ‌-۱۸۴۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای مدیریت موثر جلسات
میلر، رابرت فینچ ؛  تهران سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، مرکز آموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۷۳۴/۵‬,‭‌م۹ر۲‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
قانون برنامه سوم در نظم حقوقی کنونی
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، معاونت امور پشتیبانی ، مرکز مدارک علمی و انتشارات   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۱۹۹‬,‭آ۲۸‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات سومین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران ، تهران ۱۸ تا ۲۰آذر۱۳۸۱
همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (سومین :۱۳۸۱ : تهران ) ؛  تهران سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، معاونت امور پشتیبانی ، مرکز مدارک علمی و انتشارات   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۷۰۱‬,‭‌س۸‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی رسته ساختمان سال ۱۳۸۲
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور .دفتر امور فنی و تدوین معیارها ؛  تهران سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، معاونت امور پشتیبانی ، مرکز مدارک علمی و انتشارات   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۶۰۲۱‬,‭‌س۲‌ف۸۸‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
ماده واحده و تبصره های قانون بودجه سال ۱۳۸۳ کل کشور
تهران سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۵۲۸‬,‭آ۲۹‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
لایحه برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ،۱۳۸۸-۱۳۸۴-
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ؛  تهران سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، معاونت امور پشتیبانی ، مرکز مدارک علمی و انتشارات   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HC‬,‭۴۷۱‬,‭آ۴‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مصوبات شورای عالی اداری از تاریخ ۱۳۷۹/۷/۳۰ الی ۱۳۸۱/۶/۹
شورای عالی اداری .دبیرخانه ؛  تهران سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، دبیرخانه شورالی عالی اداری   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۲۹۱۵‬,‭آ۳۳‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مصوبات شورای عالی اداری از تاریخ ۱۳۶۹/۸/۲۴ تا۱۳۷۲/۷/۲۰
شورای عالی اداری .دبیرخانه ؛  تهران سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۲۹۱۵‬,‭آ۳۳‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
[مجموعه مصوبات شورای عالی اداری ۱۳۸۲/۴/۲۲]
شورای عالی اداری .دبیرخانه ؛  [تهران سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور   ، ۱۳۸۲]
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۲۹۱۵‬,‭آ۳۳‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مصوبات شورای عالی اداری از تاریخ ۱۳۷۲/۸/۲۴ تا۱۳۷۳/۸/۲۴
شورای عالی اداری .دبیرخانه ؛  تهران سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، دبیرخانه شورالی عالی اداری   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۲۹۱۵‬,‭آ۳۳‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
[مجموعه مصوبات شورای عالی اداری ۱۳۸۱/۷/۲۴]
شورای عالی اداری .دبیرخانه ؛  [تهران سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور   ، ۱۳۸۱]
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۲۹۱۵‬,‭آ۳۳‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مصوبات شورای عالی اداری از تاریخ ۱۳۷۳/۱۰/۲۰ الی ۱۳۷۹/۱/۳۱
شورای عالی اداری .دبیرخانه ؛  تهران سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، دبیرخانه شورالی عالی اداری   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۲۹۱۵‬,‭آ۳۳‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
موافقتنامه و شرایط عمومی قراردادهای خدمات مشاوره ژئوتکنیک و مقاومت مصالح
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور .دفتر امور فنی ؛  تهران سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۸۵۸‬,‭‌م۷۵‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3