کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : س‍ازم‍ان‍ه‍ای‌ دول‍ت‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- ام‍ور م‍ال‍ی‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
دی‍وان‌ م‍ح‍اس‍ب‍ات‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
س‍ازم‍ان‍ه‍ای‌ دول‍ت‍ی‌ - ای‍ران‌ - ام‍ور م‍ال‍ی‌ - ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌
س‍ازم‍ان‍ه‍ای‌ دول‍ت‍ی‌- ای‍ران‌ -ام‍ور م‍ال‍ی‌ - ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌
م‍ال‍ی‍ه‌ ع‍م‍وم‍ی‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
س‍ازم‍ان‍ه‍ای‌ دول‍ت‍ی‌-ای‍ران‌-ام‍ور م‍ال‍ی‌-ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌
م‍ال‍ی‍ه‌ ع‍م‍وم‍ی‌ - ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ - ای‍ران‌
س‍ازم‍ان‌ه‍ای‌ دول‍ت‍ی‌ -- ام‍ور م‍ال‍ی‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
س‍ازم‍ان‍ه‍ای‌ دول‍ت‍ی‌ -- ام‍ور م‍ال‍ی‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
س‍ازم‍ان‍ه‍ای‌ دول‍ت‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- ام‍ور م‍ال‍ی‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌
آش‍پ‍زی‌ گ‍ی‍اه‌ خ‍واران‌
 
پدیدآور:
خ‍دادادی‌، ج‍م‍ش‍ی‍د
ای‍ران‌ .ق‍وان‍ی‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌
پ‍اش‍ام‍ح‍م‍دن‍وری‌، ع‍ل‍ی‌
پ‍اش‍ا م‍ح‍م‍دن‍وری‌، ع‍ل‍ی‌
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ ع‍راق‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۴۰-
م‍ن‍ت‍ی‌ ن‍ژاد، ص‍ادق‌، ۱۳۵۴-
 
ناشر:
م‍اه‍رن‍گ‌
دی‍دار
: دی‍وان‌ م‍ح‍اس‍ب‍ات‌ ک‍ش‍ور ، م‍رک‍ز آم‍وزش‌ و ب‍ه‍س‍ازی‌ م‍ن‍اب‍ع‌ ان‍س‍ان‍ی‌
پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ ام‍ور اق‍ت‍ص‍ادی‌
س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ ک‍ش‍ور
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ گ‍ن‍ج‌ دان‍ش‌
م‍ع‍اون‍ت‌ ت‍دوی‍ن‌، ت‍ن‍ق‍ی‍ح‌ و ان‍ت‍ش‍ار ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌
دان‍ش‍ور
ج‍م‍ش‍ی‍د خ‍دادادی‌
ش‍رک‍ت‌ ت‍ع‍اون‍ی‌ س‍ازم‍ان‌ م‍ع‍ی‍ن‌ ادارات‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات مالی ، محاسباتی با آخرین اصلاحات و الحاقات
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران کتابخانه گنج دانش   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۵۲۸‬,‭آ۲۸‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات مالی محاسباتی با آخرین اصلاحات و الحاقات
تهران کتابخانه گنج دانش   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۵۲۸‬,‭آ۲۸‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات مالی ، محاسباتی با آخرین اصلاحات و الحاقات
تهران کتابخانه گنج دانش   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۵۲۸‬,‭آ۲۸‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ مجلس شورای اسلامی ...
تهران سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۵۲۷‬,‭آ۲۸‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آئین نامه های اجرایی به انصمام قانون الحاق موادی به قانون مذکور
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران شرکت تعاونی سازمان معین ادارات   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۵۲۷‬,‭آ۲۸‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
غذاهای سالم گیاهی
خدادادی ، جمشید ؛  تهران جمشید خدادادی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭TX‬,‭۸۳۷‬,‭‌خ۴‌غ۴‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آئین نامه های اجرایی به انضمام قانون الحاق موادی به قانون مذکور
پاشا محمدنوری ، علی ؛  تهران شرکت تعاونی سازمان معین ادارات   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۵۲۷‬,‭‌پ۲‌ق۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه کامل قوانین و مقررات مالی ، محاسباتی
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران دانشور   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۵۲۸‬,‭آ۲۸‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آئین نامه های اجرایی به انضمام قانون الحاق موادی به قانون مذکور
پاشامحمدنوری ، علی ؛  تهران شرکت تعاونی سازمان معین ادارات   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۵۲۷‬,‭‌پ۲‌ق۲‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات مالی ، محاسباتی با آخرین اصلاحات و الحاقات
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران کتابخانه گنج دانش   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۵۲۸‬,‭آ۲۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
قوانین ، مقررات و آئین نامه های دیوان محاسبات عمومی کشور، تنظیم بخشی از مقررات مالی کشور همراه با قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ...
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران دیدار   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۶۵۶‬,‭آ۲۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آئین نامه های اجرایی به انضمام قانون الحاق موادی به قانون مذکور
پاشا محمدنوری ، علی ؛  تهران شرکت تعاونی سازمان معین ادارات   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۵۲۷‬,‭‌پ۲‌ق۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
قوانین ، مقررات و آئین نامه های دیوان محاسبات عمومی کشور، تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران دیدار   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۶۵۶‬,‭آ۲۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات مالی ، محاسباتی با آخرین اصلاحات و الحاقات
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران کتابخانه گنج دانش   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۵۲۸‬,‭آ۲۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶/۶/۱ و آئین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها، تصویب نامه و لوایح مربوط به آخرین اصلاحات
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران ماهرنگ   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۵۲۷‬,‭آ۲۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آئین نامه های اجرایی به انضمام قانون الحاق موادی به قانون مذکور
پاشا محمدنوری ، علی ؛  تهران شرکت تعاونی سازمان معین ادارات   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۵۲۷‬,‭‌پ۲‌ق۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه کامل قوانین و مقررات مالی ، محاسباتی :شامل قوانین و مقررات دیوان محاسبات ، محاسبات عمومی کشور و ...با آخرین اصلاحات
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران دانشور   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۵۲۸‬,‭آ۲۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
کنکاشی در قوانین مالی و محاسباتی کشور :قانون محاسبات عمومی و قانون دیوان محاسبات
حسینی عراقی ، حسین ، ۱۳۴۰- ؛  تهران پژوهشکده امور اقتصادی   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۵۲۷‬,‭‌ح۵‌ک۹‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
محشای قانون محاسبات عمومی
منتی نژاد، صادق ، ۱۳۵۴- ؛  تهران bتلفن ناشر : ۸۸۰۵۱۴۰۷-۸۸۰۵۱۴۰۴,نمابر ناشر ; ۸۸۰۵۱۴۰۵,آدرس ناشر :یوسف آباد نبش خ - ۴۶پلاک ۳۶۴ : دیوان محاسبات کشور ، مرکز آموزش و بهسازی منابع انسانی   ، ،۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۶۵۶‬,‭‌م۸‌م۳‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات محاسبات عمومی
تهران معاونت تدوین ، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۶۵۶‬,‭آ۲۴‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2