کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : س‍ازه‌ه‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍خ‍ش‌ ن‍ی‍روگ‍اه‌ ش‍رک‍ت‌ م‍ت‍ن‌
ق‍اب‍ل‍ی‍ت‌ اع‍ت‍م‍اد
ن‍ی‍روگ‍اه‍ه‍ای‌ ب‍خ‍ار
ن‍ی‍روگ‍اه‍ه‍ای‌ خ‍ورش‍ی‍دی‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌س‍ازی‌ ف‍ل‍زی‌ - ج‍دول‍ه‍ا ، م‍ح‍اس‍ب‍ات‌ و غ‍ی‍ره‌
س‍ازه‌ه‍ا - ب‍رن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
س‍ازه‌ه‍ا
س‍ی‍وی‍ل‍ه‍ا
ان‍رژی‍ه‍ای‌ م‍درن‌
پ‍س‍ت‍ه‍ای‌ ت‍وزی‍ع‌ ن‍ی‍رو(
ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ س‍ازه‌ه‍ا
ص‍ن‍ع‍ت‌ ب‍رق‌
 
پدیدآور:
ت‍وان‍ی‍ر . م‍ع‍اون‍ت‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ . دف‍ت‍ر اس‍ت‍ان‍دارده‍ا
ک‍ام‍ل‍ی‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌
چ‍اج‍س‌، ال‍ک‍س‍ان‍در
رای‍ت‌، ج‌
آذر، ج‍م‍ال‌
ع‍س‍گ‍ری‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
ل‍ش‍ک‍ری‌
ک‍رم‍ی‌خ‍ان‍ی‍ک‍ی‌ ، ع‍ل‍ی‌
ل‍ی‍وزل‍ی‌، ر .ک‌
اب‍وال‍ق‍اس‍م‍ی‌ ف‍خ‍ری‌ ، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌
آزادی‌، س‍ه‍ی‍لا
آن‍ت‍ی‍ل‌، ج‍ی‍م‍ز
 
ناشر:
ع‍ل‍ی‌ ک‍اوه‌
م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ن‍ی‍رو
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌
م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ن‍ی‍رو ( م‍ت‍ن‌)، ب‍خ‍ش‌ ب‍رق‌
ب‍ی‌ ن‍ا]
ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
م‍ت‍ن‌
م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ن‍ی‍رو. ب‍خ‍ش‌ م‍ک‍ان‍ی‍ک‌
ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر
م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ن‍ی‍رو(م‍ت‍ن‌)
ده‍خ‍دا
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
ساخت سازه های مهندسی
آنتیل ، جیمز ؛  تهران دانشگاه صنعتی شریف   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۴۵‬,‭آ۸‌س۲‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اصول نظریه پایداری سازه ها
چاجس ، الکساندر ؛  تهران نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۴۲‬,‭‌چ۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تئوری سازه ها
عسگری ، محمدرضا ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۴۲‬,‭‌ع۵‌ت۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
تئوری ماتریسی سازه ها
آذر، جمال ؛  تهران جهاد دانشگاهی   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۴۲‬,‭‌ف‍لا۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
روشهای پخش ممان برای تحلیل سازه ها
رایت ، ج ؛  تهران علی کاوه   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۴۲‬,‭ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
روشهای ماتریسی تحلیل سازه ها
لیوزلی ، ر .ک ؛  تهران نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۴۲‬,‭‌ل۹ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
طرح و محاسبه سالنها و بادبندی ساختمانها( آشیانه هواپیما)
ابوالقاسمی فخری ، غلامحسین ؛  دهخدا   ،
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۸۴‬,‭‌ف‍لا۲۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
کاربرد کامپیوتر در مهندسی سازه :شامل برنامه های کامپیوتری ( SAP 80 , Stress-2 قابل استفاده برای کلیه مهندسین و دانشجویان رشته های ساختمان و مکانیک )
کرمی خانیکی ، علی ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۴۱‬,‭‌ک۴‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
آنالیز ماتریسی سازه ها
لشکری ؛ 
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۴۵‬,‭‌ل۵،آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
آنالیز دینامیکی سازه ها
کاملی ، اسماعیل ؛  [بی جا بی نا]   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: گ‌-۱۸۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی و تحقیق در طرحهای استفاده از انرژیهای مدرن در پارک انرژی .عنوان پروژه :بررسی و تحقیق در طرحهای پروژه پارک انرژی
مرکز تحقیقات نیرو(.متن )بخش مکانیک ؛  تهران مرکز تحقیقات نیرو(متن )   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: گ‌-۹۰۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
محاسبه قابلیت اعتماد و احتمال کارافت سازه های انتقال نیرو
آزادی ، سهیلا ؛  تهران مرکز تحقیقات نیرو ( متن )، بخش برق   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: گ‌-۹۴۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
نام گزارش :فعالیتهای مرحله Bو فعالیتهای الحاقی مرحله B
مرکز تحقیقات نیرو(متن ).بخش ساختمان ؛  تهران مرکز تحقیقات نیرو   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: گ‌-۹۶۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
طراحی سازه و فونداسیون توربین بادی ۵ کیلووات
مرکز تحقیقات نیرو .بخش مکانیک ؛  تهران مرکز تحقیقات نیرو   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: گ‌-۱۱۰۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
طراحی مفهومی سیستم های سازه نیروگاههای خورشیدی
مرکز تحقیقات نیرو(متن ).بخش مکانیک ؛  تهران مرکز تحقیقات نیرو. بخش مکانیک   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: گ‌-۱۱۷۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
طراحی مفهومی سیستم سازه و سیویل نیروگاههای زمین گرمایی
مرکز تحقیقات نیرو۰متن ).بخش مکانیک ؛  تهران مرکز تحقیقات نیرو. بخش مکانیک   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: گ‌-۱۱۸۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
استاندارد فارسی
 
 
شماره استاندارد:
استاندارد پستهای ( ۳۳ )۱۳۲/۲۰کیلوولت معمولی
توانیر . معاونت تحقیقات و تکنولوژی . دفتر استانداردها ؛  ایران ۱۳۷۵
شماره راهنما: اس‌-۶۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش فعالیت های انجام شده درمرحله Aپروژه بررسی اثرات زلزله روی سازه های نیروگاهها و پستها
تهران متن   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: گ‌-۱۵۷۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
سازه دودکش نیروگاه
سازمان توانیر .معاونت تحقیقات و فن آوری ؛  تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: گ‌-۱۶۴۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
ساختمان کنترل نیروگاه
سازمان توانیر .معاونت تحقیقات و فن آوری ؛  تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: گ‌-۱۶۴۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2