کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : س‍ازه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ازه‌ -دی‍ن‍ام‍ی‍ک‌
س‍ازه‌، ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌
س‍ازه‌، ت‍ج‍زی‍ه‌ و ع‍ح‍ل‍ی‍ل‌ - داده‌ پ‍ردازی‌
س‍ازه‌ - دی‍ن‍ام‍ی‍ک‌
س‍ازه‌ - ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌
پ‍س‍ت‍ه‍ای‌ ۲۳۰ ک‍ی‍ل‍وول‍ت‌
پ‍س‍ت‍ه‍ای‌ ف‍وق‌ ت‍وزی‍ع‌
س‍ازه‌-ان‍واع‌
س‍ازه‌ ه‍ای‌ ف‍ولادی‌ - آئ‍ی‍ن‌ ن‍ام‍ه‌ه‍ا
خ‍ازن‌
روش‌ ال‍م‍ان‍ه‍ای‌ م‍ح‍دود
س‍ازه‌
 
پدیدآور:
ن‍وری‍س‌
وی‌ور، وی‍ل‍ی‍ام‌
ت‍ب‍ی‍ج‌
چ‍ارل‍ت‍ون‌، ت‌ .م‌
ای‍ران‌ .وزارت‌ ن‍ی‍رو .م‍ع‍اون‍ت‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ .دف‍ت‍راس‍ت‍ان‍دارده‍ا
ب‍رگ‍ی‌، خ‍س‍رو
ای‍ران‌ .وزارت‌ ن‍ی‍رو .ام‍ور ب‍رق‌ .م‍ع‍اون‍ت‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌.دف‍ت‍ر اس‍ت‍ان‍دارده‍ا
ک‍لاف‌، ری‌ دب‍ل‍ی‍و
اخ‍وان‌ ل‍ی‍ل‌ آب‍ادی‌، م‌ .ر
ای‍ران‌ .وزارت‌ ن‍ی‍رو .ام‍ور ب‍رق‌.م‍ع‍اون‍ت‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌.دف‍ت‍ر اس‍ت‍ان‍دارده‍ا
ای‍ران‌ .وزارت‌ ن‍ی‍رو .م‍ع‍اون‍ت‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ وت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ .دف‍ت‍ر اس‍ت‍ان‍دارده‍ا
راس‌، س‌ .ت‍ی‌ .اف‌
ک‍اردس‍ت‍ون‍س‍ر ، ه‍ی‍رت‍ی‍ن‌
وی‍ل‍س‍ون‌، ادوارد.ال‌
م‍ی‍رق‍ادری‌، س‍ی‍درس‍ول‌
ای‍ران‌.وزارت‌ ن‍ی‍رو .م‍ع‍اون‍ت‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ .دف‍ت‍راس‍ت‍ان‍دارده‍ا
م‍ح‍س‍ن‍ی‌ ش‍ک‍ی‍ب‌، س‍ی‍دم‍ح‍س‍ن‌
 
ناشر:
س‍ال‍ک‍ان‌،دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ وص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌
پ‍ارس‌ آئ‍ی‍ن‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ام‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌
ای‍ران‌ ارش‍اد
ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌ م‍ش‍ه‍د
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ی‍زد
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍ر ک‍ب‍ی‍ر
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍ر ک‍ب‍ی‍ر
ده‍خ‍دا
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌، دف‍ت‍ر ان‍ت‍ش‍ارات‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
دینامیک سازه ها
برگی ، خسرو ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۵۴۶۵‬,‭‌ب۴د۹‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آنالیز وطراحی سازه های مرکب چندلایه
محسنی شکیب ، سیدمحسن ؛  تهران دانشگاه امام حسین   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۴۵‬,‭‌م۳آ۸‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
برنامه عمومی تحلیل استاتیکی و دینامیکی سازه ها Sap 90 به همراه برنامه های پردازشگری SAPLOT, SAP/ME
ویلسون ، ادوارد.ال ؛  تهران سالکان ،دانشگاه علم وصنعت ایران   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۱۷۴۸‬,‭و۹‌س۲‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
آئین نامه سازه های فولادی AISC
میرقادری ، سیدرسول ؛  اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۸۴‬,‭‌م۹آ۹‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
اصول تحلیل سازه ها
چارلتون ، ت .م ؛  تهران دهخدا   ، ؟
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۳۳‬,‭‌چ۲‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل سازه ها
اخوان لیل آبادی ، م .ر ؛  تهران جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی امیر کبیر   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۵۸‬,‭‌ف‍لا۳‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل ماتریسی سازه ها
کاردستونسر ، هیرتین ؛  یزد دانشگاه یزد   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۴۲‬,‭‌ک۲‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
دینامیک سازه ها
کلاف ، ری دبلیو ؛  اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان ، دفتر انتشارات   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۵۴‬,‭‌ک۸د۹‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مباحث بنیادی تحلیل سازه ها
نوریس ؛  مشهد انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۳۳‬,‭‌ن۹‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
روشهای تحلیل سازه ها
تبیج ؛  تهران پارس آئین   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۴۵‬,‭‌ت۲ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
اجزای محدود برای تحلیل سازه ای
وی ور، ویلیام ؛  تهران دانشگاه صنعتی امیر کبیر   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۴۷‬,‭و۹،‌ف‍لا۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل کامپیوتری اسکلتهای ساختمانی
راس ، س .تی .اف ؛  تهران ایران ارشاد   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۴۷‬,‭ر۲،‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
استاندارد فارسی
 
 
شماره استاندارد:
استاندارد طراحی بهینه پستهای ۲۳۰ و ۴۰۰ کیلو ولت
ایران .وزارت نیرو .امور برق .معاونت تحقیقات و تکنولوژی .دفتر استانداردها ؛  ۱۳۷۷
شماره راهنما: اس‌-۱۰۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
استاندارد فارسی
 
 
شماره استاندارد:
استاندارد طراحی بهینه پستهای ۲۳۰ و ۴۰۰ کیلو ولت
ایران .وزارت نیرو .امور برق .معاونت تحقیقات و تکنولوژی .دفتر استانداردها ؛  ۱۳۷۷
شماره راهنما: اس‌-۱۰۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
استاندارد فارسی
 
 
شماره استاندارد:
استاندارد پستهای ( ۳۳ )۱۳۲/۲۰ کیلو ولت معمولی
ایران .وزارت نیرو .امور برق .معاونت تحقیقات و تکنولوژی .دفتر استانداردها ؛  ۱۳۷۵
شماره راهنما: اس‌-۱۰۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
استاندارد فارسی
 
 
شماره استاندارد:
استاندارد تجهیزات بانکهای خازنی ۲۰ و ۳۳ کیلو ولت
ایران .وزارت نیرو .معاونت تحقیقات وتکنولوژی .دفتر استانداردها ؛  ایران ۱۳۷۵
شماره راهنما: اس‌-۱۵۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
استاندارد فارسی
 
 
شماره استاندارد:
طراحی بهینه پستهای ۲۳۰ و ۴۰۰ کیلوولت
ایران .وزارت نیرو .معاونت تحقیقات وتکنولوژی .دفتر استانداردها ؛  ۱۳۷۷
شماره راهنما: اس‌-۱۲۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
استاندارد فارسی
 
 
شماره استاندارد:
استاندارد طراحی بهینه پستهای ۲۳۰ و ۴۰۰کیلوولت
ایران .وزارت نیرو .معاونت تحقیقات و تکنولوژی .دفتراستانداردها ؛  ۱۳۷۷
شماره راهنما: اس‌-۱۶۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
استاندارد فارسی
 
 
شماره استاندارد:
استاندارد طراحی بهینه پستهای ۲۳۰ و ۴۰۰کیلوولت
ایران .وزارت نیرو .معاونت تحقیقات و تکنولوژی .دفتراستانداردها ؛  ۱۳۷۷
شماره راهنما: اس‌-۱۷۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
استاندارد فارسی
 
 
شماره استاندارد:
استاندارد طراحی بهینه پستهای ۲۳۰ و ۴۰۰ کیلوولت
ایران .وزارت نیرو .معاونت تحقیقات و تکنولوژی .دفتراستانداردها ؛  ۱۳۷۷
شماره راهنما: اس‌-۱۸۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3