کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : س‍اع‍ت‍چ‍ی‌، م‍ح‍م‍ود
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ص‍اح‍ب‍ه‌ اس‍ت‍خ‍دام‍ی‌
م‍دی‍ری‍ت‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
ک‍ار -ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ب‍ه‍ره‌ وری‌ - ج‍ن‍ب‍ه‌ ه‍ای‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
س‍اع‍ت‍چ‍ی‌ ، م‍ح‍م‍ود
س‍اع‍ت‍چ‍ی‌، م‍ح‍م‍ود
س‍اع‍ت‍چ‍ی‌، م‍ح‍م‍ود، ۱۳۲۰-
 
ناشر:
م‍رک‍ز آم‍وزش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دول‍ت‍ی‌
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
م‍وس‍س‍ه‌ ن‍ش‍ر وی‍رای‍ش‌
م‍وس‍س‍ه‌ ک‍ار و ت‍ام‍ی‍ن‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی در کار، سازمان و مدیریت
ساعتچی ، محمود ؛  تهران مرکز آموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۸۸‬,‭‌س۲ر۹‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی بهره وری
ساعتچی ، محمود ؛  تهران موسسه نشر ویرایش   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۶‬,‭‌س۲ر۹‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی کار
ساعتچی ، محمود ؛  تهران موسسه نشر ویرایش   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۴۸۱‬,‭‌س۲،ر۶۹‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
سرپرستان جبهه مقدم از دیدگاه روانشناسی کار و بهره وری
ساعتچی ، محمود ؛  تهران موسسه کار و تامین اجتماعی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۸/۸‬,‭‌س۲‌س۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
اصول و فنون اجرایی مصاحبه استخدامی ، ارزشیابی و بالینی
ساعتچی ، محمود، ۱۳۲۰- ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۹/۵‬,‭‌م۶‌س۲‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی کاربردی برای مدیران در خانه ، مدرسه و سازمان ( با تاکید بر مباحث روانشناسی صنعتی بالینی )
ساعتچی ، محمود ؛  [تهران ] موسسه نشر ویرایش   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۸‬,‭‌س۲ر۹‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک