کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : س‍ال‍وات‍وره‌، دوم‍ی‍ن‍ی‍ک‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اق‍ت‍ص‍اد خ‍رد - م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
ب‍ازرگ‍ان‍ی‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌
اق‍ت‍ص‍ادب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‌
اق‍ت‍ص‍اد
م‍ال‍ی‍ه‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌
اق‍ت‍ص‍اد خ‍رد
ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -روش‍ه‍ای‌ آم‍اری‌
 
پدیدآور:
س‍ال‍وات‍وره‌، دوم‍ی‍ن‍ی‍ک‌
 
ناشر:
ن‍ش‍رن‍ی‌
ن‍ش‍ر ن‍ی‌
م‍ؤس‍س‍ه‌ ب‍ان‍ک‍داری‌ ای‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تئوری و مسائل اقتصادخرد
سالواتوره ، دومینیک ؛  تهران نشرنی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۷۲‬,‭‌س۲‌ت۹‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اصول علم اقتصاد
سالواتوره ، دومینیک ؛  تهران مؤسسه بانکداری ایران   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۸۰‬,‭‌س۲‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تئوری و مسائل اقتصادبین الملل
سالواتوره ، دومینیک ؛  تهران نشرنی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۱۴۱۱‬,‭‌س۲‌ت۹‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
تئوری و مسائل آمار و اقتصادسنجی
سالواتوره ، دومینیک ؛  تهران نشر نی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۲۹‬,‭‌س۱۵‌ت۹‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مالیه بین الملل
سالواتوره ، دومینیک ؛  تهران نشر نی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HG‬,‭۳۸۸۱‬,‭‌س۲،‌م۲‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
تجارت بین الملل
سالواتوره ، دومینیک ؛  تهران نشر نی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۱۴۱۱‬,‭‌س۲‌ت۳‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
تئوری و مسائل اقتصاد خرد
سالواتوره ، دومینیک ؛  تهران نشر نی   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۷۲‬,‭‌س۲‌ت۹‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک