کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : س‍ت‍اد س‍ازن‍دگ‍ی‌ و آم‍وزش‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍ورب‍ی‍ن‌ گ‍از
ت‍ورب‍ی‍ن‍ه‍ای‌ گ‍ازی‌
م‍اش‍ی‍ن‍ه‍ای‌ م‍ول‍د ب‍رق‌
ژن‍رات‍وره‍ا
ت‍ران‍س‍ف‍ورم‍ات‍وره‍ا
ب‍وی‍ل‍ره‍ا
ات‍ص‍الات‌ زم‍ی‍ن‌
س‍ی‍س‍ت‍م‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ ب‍ازده‍ی‌
دی‍گ‌ ب‍خ‍ار
ت‍ورب‍ی‍ن‍ه‍ا
رل‍ه‌ه‍ای‌ ب‍رق‍ی‌
ب‍رق‌، ان‍ت‍ق‍ال‌ ن‍ی‍رو
ت‍وب‍ی‍ن‌ گ‍از
ن‍ی‍روگ‍اه‌ ب‍رق‌ ری‌
س‍ی‍ک‍رون‍ای‍زره‍ا
 
پدیدآور:
ب‍ای‍رون‌، ر
ص‍ادق‌ م‍ح‍م‍دی‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا
ج‍ع‍ف‍ری‌ گ‍ل‌، م‍ص‍طف‍ی‌
ح‍اج‌م‍ح‍م‍دی‌، اک‍ب‍ر
ق‍ری‍ش‍ی‌، م‍ج‍ی‍د
م‍ح‍م‍د طاه‍ری‌، ح‍س‍ی‍ن‌
گ‍ی‍اه‍ی‌، ن‍اص‍ر
آزادی‌، م‍ن‍ص‍ور
ت‍ی‍م‍وری‌، ف‍ری‍ب‍رز
ای‍ران‌ .وزارت‌ ن‍ی‍رو .س‍ت‍اد س‍ازن‍دگ‍ی‌ و ه‍م‍اه‍ن‍گ‍ی‌
ک‍وه‌ن‍وری‌ ج‍م‍ی‌، ن‍اص‍ر
ه‍اش‍م‍ی‌، اح‍م‍د
ای‍ران‌ .وزارت‌ ن‍ی‍رو .س‍ت‍اد س‍ازن‍دگ‍ی‌ و آم‍وزش‌
ک‍وش‍ا، ب‍ه‍رام‌
ای‍وان‍ف‌، ی‌
ب‍ازن‍ش‍ی‍ن‌
ال‍م‍اس‌ گ‍ن‍ج‌، ف‍رش‍اد
 
ناشر:
س‍ت‍اد س‍ازن‍دگ‍ی‌ و آم‍وزش‌، ن‍ی‍روگ‍اه‌ ری‌
س‍ت‍اد س‍ازن‍دگ‍ی‌ و آم‍وزش‌ وزارت‌ ن‍ی‍رو
وزارت‌ ن‍ی‍رو. س‍ت‍اد س‍ازن‍دگ‍ی‌ و آم‍وزش‌
وزارت‌ ن‍ی‍رو، ش‍گ‍ک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر، دف‍ت‍ر س‍ت‍اد س‍ازن‍دگ‍ی‌ و آم‍وزش‌ ت‍وان‍ی‍ر
س‍ت‍اد س‍ازن‍دگ‍ی‌ و آم‍وزش‌
س‍ت‍اد س‍ازن‍دگ‍ی‌ و آم‍وزش‌ ن‍ی‍روگ‍اه‌ ری‌
ن‍ی‍روگ‍اه‌ ری‌، س‍ت‍اد س‍ازن‍دگ‍ی‌ و آم‍وزش‌
وزارت‌ ن‍ی‍رو، س‍ت‍اد س‍ازن‍دگ‍ی‌ و آم‍وزش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
روش عملی اتصال زمین
ایران .وزارت نیرو .ستاد سازندگی و آموزش ؛  وزارت نیرو، ستاد سازندگی و آموزش   ،
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۲۲۱‬,‭‌ف‍لا۹،ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
سیستم روغنکاری واحدهای هیتاچی قدیم
ایران .وزارت نیرو .ستاد سازندگی و آموزش ؛  تهران ستاد سازندگی و آموزش   ، ۱۳۵۹
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۷۷۸‬,‭‌ف‍لا۹،‌س۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
سیستم کنترل الکترونیک توربین گازی فیات
کوشا، بهرام ؛  تهران ستاد سازندگی و آموزش ، نیروگاه ری   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۷۷۸‬,‭‌ک۹‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
پاک کردن ژنراتور
بازنشین ؛  ستاد سازندگی و آموزش نیروگاه ری   ،
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۷۷۸‬,‭‌ب۲،‌پ۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
سیستم کنترل توربین گازی میتسوبیشی 85 MW
جعفری گل ، مصطفی ؛  تهران ستاد سازندگی و آموزش ، نیروگاه ری   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۷۷۸‬,‭‌ج۷‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
یاتاقانهای توربین گازی
قریشی ، مجید ؛  تهران ستاد سازندگی و آموزش نیروگاه ری   ، ۱۳۵۹
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۷۷۸‬,‭‌ق۴‌ی۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
سیستم کنترل اسپیدترونیک ( شماره ۲)
محمد طاهری ، حسین ؛  ستاد سازندگی و آموزش ، نیروگاه ری   ،
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۷۷۸‬,‭‌م۳‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
سیستم سوخت مایع و گاز واحدهای توربین گاز هیتاچی
کوه نوری جمی ، ناصر ؛  تهران ستاد سازندگی و آموزش   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۷۷۸‬,‭‌ک۹۹‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مباحثی در کنترل ( نیروگاههای بخاری )
حاج محمدی ، اکبر ؛  وزارت نیرو. ستاد سازندگی و آموزش   ،
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۱۶‬,‭‌ح۲‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
سیستم کنترل و حفاظت توربین گازی هیتاچی
صادق محمدی ، حمیدرضا ؛  تهران ستاد سازندگی و آموزش نیروگاه ری   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۷۷۸‬,‭‌ص۲‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
دستورالعمل برای حفاظت و نگهداری بویلرهای گذرا۰ بدون درام )در وضعیت توقف آنها
ایوانف ، ی ؛  تهران وزارت نیرو، شگکت توانیر، دفتر ستاد سازندگی و آموزش توانیر   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۸۵‬,‭‌ف‍لا۹۸،د۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
تحریک ژنراتورExcitation ، جلد سوم Fiat Marelli
الماس گنج ، فرشاد ؛  نیروگاه ری ، ستاد سازندگی و آموزش   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: گ‌-۶۴۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
راهنمای بهره برداری و حفاظت دستگاه تجزیه و متعادل کننده مکاآنالیز مدل ۳۵۰
ستاد سازندگی و آموزش نیروگاه ری   ، [۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۲۶۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
سینکرونایزینگ Synchronizing
ستاد سازندگی و آموزش نیروگاه ری   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: گ‌-۲۷۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
سیستمهای کنترل نیوماتیکی ، دستگاههای کنترل بادی
هاشمی ، احمد ؛  ستاد سازندگی و آموزش نیروگاه ری   ، ۱۳۵۹
شماره راهنما: گ‌-۴۶۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
سیستمهای آب تغذیه بویلر
بایرون ، ر ؛  ستاد سازندگی و آموزش وزارت نیرو   ، ۱۳۵۹
شماره راهنما: گ‌-۵۲۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
روغن و روغنکاری توربین گاز فیات
تیموری ، فریبرز ؛  تهران ستاد سازندگی و آموزش نیروگاه ری   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: گ‌-۲۹۷۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
اتصال زمین بانضمام طرح و محاسبه شبکه زمین پستهای فشار قوی
ایران .وزارت نیرو .ستاد سازندگی و هماهنگی ؛  اصفهان ستاد سازندگی و آموزش   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: گ‌- ۲۹۹۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
ترانسفورماتورهای واحد میتسوبیشی
آزادی ، منصور ؛  تهران ستاد سازندگی و آموزش نیروگاه ری   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: گ‌- ۲۹۹۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
خلاصه ای بر رله ها وحفاظت سیستمهای الکتریکی
گیاهی ، ناصر ؛  وزارت نیرو. ستاد سازندگی و آموزش   ،
شماره راهنما: گ‌-۳۰۲۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2