کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : س‍ت‍اد س‍ازن‍دگ‍ی‌ و آم‍وزش‌ ن‍ی‍روگ‍اه‌ ری‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍ورب‍ی‍ن‌ گ‍از
م‍دارش‍ک‍ن‌ ه‍ا
ت‍ورب‍ی‍ن‍ه‍ای‌ گ‍ازی‌
م‍اش‍ی‍ن‍ه‍ای‌ م‍ول‍د ب‍رق‌
ن‍ی‍روگ‍اه‌ ری‌
ب‍رق‌ ف‍ش‍ارق‍وی‌
ژن‍رات‍وره‍ا
س‍ی‍ت‍م‌ س‍وخ‍ت‌
ت‍ران‍س‍ف‍ورم‍ات‍وره‍ا
ت‍ورب‍ی‍ن‍ه‍ا
ک‍ل‍ی‍ده‍ای‌ ق‍طع‌ ج‍ری‍ان‌ ال‍ک‍ت‍ری‍ک‍ی‌
ت‍وب‍ی‍ن‌ گ‍از
ن‍ی‍روگ‍اه‌ ب‍رق‌ ری‌
س‍ی‍ک‍رون‍ای‍زره‍ا
 
پدیدآور:
ص‍ادق‌ م‍ح‍م‍دی‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا
ج‍ع‍ف‍ری‌ گ‍ل‌، م‍ص‍طف‍ی‌
س‍ف‍ی‍دگ‍ر، م‍ح‍س‍ن‌
ق‍ری‍ش‍ی‌، م‍ج‍ی‍د
م‍ح‍م‍د طاه‍ری‌، ح‍س‍ی‍ن‌
آزادی‌، م‍ن‍ص‍ور
ش‍ی‍ش‍ه‌گ‍ری‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر
ت‍ی‍م‍وری‌، ف‍ری‍ب‍رز
ک‍وه‌ ن‍وری‌، ن‍اص‍ر
ه‍اش‍م‍ی‌، اح‍م‍د
ای‍ران‌ .وزارت‌ ن‍ی‍رو .س‍ت‍اد س‍ازن‍دگ‍ی‌ و آم‍وزش‌
طری‍ق‍ت‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
ک‍وش‍ا، ب‍ه‍رام‌
ب‍ازن‍ش‍ی‍ن‌
ال‍م‍اس‌ گ‍ن‍ج‌، ف‍رش‍اد
 
ناشر:
س‍ت‍اد س‍ازن‍دگ‍ی‌ و آم‍وزش‌، ن‍ی‍روگ‍اه‌ ری‌
وزارت‌ ن‍ی‍رو. س‍ت‍اد س‍ازن‍دگ‍ی‌ و آم‍وزش‌ ن‍ی‍روگ‍اه‌ ری‌
س‍ت‍اد س‍ازن‍دگ‍ی‌ و آم‍وزش‌. ن‍ی‍روگ‍اه‌ ری‌
س‍ت‍اد س‍ازن‍دگ‍ی‌ و آم‍وزش‌ ن‍ی‍روگ‍اه‌ ری‌
ن‍ی‍روگ‍اه‌ ری‌، س‍ت‍اد س‍ازن‍دگ‍ی‌ و آم‍وزش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
سیستم کنترل الکترونیک توربین گازی فیات
کوشا، بهرام ؛  تهران ستاد سازندگی و آموزش ، نیروگاه ری   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۷۷۸‬,‭‌ک۹‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
پاک کردن ژنراتور
بازنشین ؛  ستاد سازندگی و آموزش نیروگاه ری   ،
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۷۷۸‬,‭‌ب۲،‌پ۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
سیستم کنترل توربین گازی میتسوبیشی 85 MW
جعفری گل ، مصطفی ؛  تهران ستاد سازندگی و آموزش ، نیروگاه ری   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۷۷۸‬,‭‌ج۷‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
یاتاقانهای توربین گازی
قریشی ، مجید ؛  تهران ستاد سازندگی و آموزش نیروگاه ری   ، ۱۳۵۹
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۷۷۸‬,‭‌ق۴‌ی۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
سیستم کنترل اسپیدترونیک ( شماره ۲)
محمد طاهری ، حسین ؛  ستاد سازندگی و آموزش ، نیروگاه ری   ،
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۷۷۸‬,‭‌م۳‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
سیستم کنترل و حفاظت توربین گازی هیتاچی
صادق محمدی ، حمیدرضا ؛  تهران ستاد سازندگی و آموزش نیروگاه ری   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۷۷۸‬,‭‌ص۲‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
تحریک ژنراتورExcitation ، جلد سوم Fiat Marelli
الماس گنج ، فرشاد ؛  نیروگاه ری ، ستاد سازندگی و آموزش   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: گ‌-۶۴۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
راهنمای بهره برداری و حفاظت دستگاه تجزیه و متعادل کننده مکاآنالیز مدل ۳۵۰
ستاد سازندگی و آموزش نیروگاه ری   ، [۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۲۶۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
سینکرونایزینگ Synchronizing
ستاد سازندگی و آموزش نیروگاه ری   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: گ‌-۲۷۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
سیستمهای کنترل نیوماتیکی ، دستگاههای کنترل بادی
هاشمی ، احمد ؛  ستاد سازندگی و آموزش نیروگاه ری   ، ۱۳۵۹
شماره راهنما: گ‌-۴۶۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
روغن و روغنکاری توربین گاز فیات
تیموری ، فریبرز ؛  تهران ستاد سازندگی و آموزش نیروگاه ری   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: گ‌-۲۹۷۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
ترانسفورماتورهای واحد میتسوبیشی
آزادی ، منصور ؛  تهران ستاد سازندگی و آموزش نیروگاه ری   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: گ‌- ۲۹۹۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مدارشکن هوائی
سفیدگر، محسن ؛  وزارت نیرو. ستاد سازندگی و آموزش نیروگاه ری   ،
شماره راهنما: گ‌-۳۰۴۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مدارشکن ( دیژنکتور-بریکر)
سفیدگر، محسن ؛  وزارت نیرو. ستاد سازندگی و آموزش نیروگاه ری   ،
شماره راهنما: گ‌-۳۰۴۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
تجهیزات شبکه فشار قوی
ایران .وزارت نیرو .ستاد سازندگی و آموزش ؛  ستاد سازندگی و آموزش نیروگاه ری   ،
شماره راهنما: گ‌-۳۰۵۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
آشنائی با سیستم سوخت توربین گازی فیات
کوه نوری ، ناصر ؛  تهران ستاد سازندگی و آموزش نیروگاه ری   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: گ‌-۳۱۶۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
سیستم هوای خنک کننده توربین گازی میتسوبیشی
قریشی ، مجید ؛  تهران ستاد سازندگی و آموزش نیروگاه ری   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: گ‌-۳۱۹۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
تغذیه داخلی A.E.G.
طریقت ، علیرضا ؛  ستاد سازندگی و آموزش ، نیروگاه ری   ،
شماره راهنما: گ‌-۳۱۹۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
سیستم کنترل الکتونیک توربین گازی فیات
شیشه گری ، منوچهر ؛  تهران ستاد سازندگی و آموزش . نیروگاه ری   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: گ‌-۳۱۹۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک