کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : س‍ده‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍د م‍ارون‌
ت‍وان‍ی‍ر
ب‍ررس‍ی‍ه‍ای‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌
آب‌
س‍ده‍ا
م‍ق‍الات‌
ن‍ی‍روگ‍اه‍ه‍ا
ح‍وزه‌ه‍ای‌ آب‍ری‍ز
 
پدیدآور:
ب‍روک‌
وف‍ائ‍ی‍ان‌، م‍ح‍م‍ود
م‍ح‍ب‍ی‌، م‍ح‍م‍د ت‍ق‍ی‌
ای‍ران‌ .وزارت‌ ن‍ی‍رو .ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ آب‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ س‍ی‍س‍ت‍ان‌ و ب‍ل‍وچ‍س‍ت‍ان‌
ای‍ران‌ .وزارت‌ آب‌ و ب‍رق‌ .واح‍د ب‍رق‌
راد
 
ناشر:
وزارت‌ ن‍ی‍رو
وزارت‌ ن‍ی‍رو، ش‍رک‍ت‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ م‍ن‍اب‍ع‌ آب‌ و ن‍ی‍روی‌ ای‍ران‌
ت‍وان‍ی‍ر
وزارت‌ آب‌ و ب‍رق‌
م‍ه‍اب‌ ق‍دس‌
ک‍م‍ی‍ت‍ه‌ م‍ل‍ی‌ س‍ده‍ای‌ ب‍زرگ‌ ای‍ران‌
ش‍رک‍ت‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ م‍ه‍اب‌ ق‍دس‌
ج‍ه‍اد س‍ازن‍دگ‍ی‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
سدهای خاکی وپاره سنگی
وفائیان ، محمود ؛  اصفهان جهاد دانشگاهی ، دانشگاه صنعتی اصفهان   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭TC‬,‭۵۴۰‬,‭و۷‌س۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
سدهای کوتاه
آذربایجان شرقی جهاد سازندگی   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭TC‬,‭۵۴۰‬,‭‌س۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات اولین سمینار سدسازی ایران
تهران کمیته ملی سدهای بزرگ ایران   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭TC‬,‭۵۴۰‬,‭‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
سدهای ایران
ایران .وزارت آب و برق .واحد برق ؛  تهران وزارت آب و برق   ، ۱۳۴۷
شماره راهنما: ‭TC‬,‭۵۴۰‬,‭‌ف‍لا۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
کنفرانس سد پیشین و نتایج اقتصادی و اجتماعی حاصل از آن
ایران .وزارت نیرو .شرکت سهامی آب منطقه ای سیستان و بلوچستان ؛  تهران ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭TC‬,‭۵۴۰‬,‭‌ف‍لا۹۴۲،‌ک۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مطالعات فنی و آماری شرکت توانیر
وزارت نیرو .توانیر .دفتر مدیریت مهندسی و بررسیهای فنی ؛  تهران توانیر   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: گ‌-۶۴۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
هیدرولیک
راد ؛ 
شماره راهنما: گ‌-۵۵۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
آشنائی با نیروگاههای کشور، اسفند۱۳۷۲
سازمان مدیریت تولید و انتقال نیروی برق ایران (توانیر) ؛  تهران توانیر   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: گ‌-۶۹۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
پاسخ به سئوالات مطروحه طرح سد تنظیمی مارون
شرکت مهاب قدس ؛  تهران مهاب قدس   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: گ‌-۷۱۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
رسوب گذاری در مخازن سدها
بروک ؛  تهران وزارت نیرو   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: گ‌-۷۶۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
هفتمین گرد همایی مهندسان ناظر کارگاهها
تهران شرکت مهندسی مهاب قدس   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: گ‌-۱۷۶۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
طرح سد و نیروگاه ۲۰۰۰ مگاواتی مسجد سلیمان
تهران وزارت نیرو   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: گ‌-۱۸۳۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
سد مخزنی و نیروگاه آبی کرخه
تهران وزارت نیرو، شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: گ‌-۱۸۳۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
ارزیابی توجیه پذیری سد تنظیمی و نیروگاه دوم مارون
تهران توانیر   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: گ‌-۱۴/۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی اقتصادی احداث سد و نیروگاه آبی کتوند علیا
شماره راهنما: گ‌-۵۴/۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
آشنایی با منابع آب و پروژه های مهم آبی جمهوری اسلامی پاکستان
محبی ، محمد تقی ؛  تهران شرکت مهندسین مشاور لار ۱۳۷۹
شماره راهنما: گ‌-۲۰۷۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
طرح جامع آب کشور :حوزه آبریز ارس
شرکت مهندسین مشاور جاماب ؛  تهران وزارت نیرو   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: گ‌-۲۰۸۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
طرح جامع آب کشور :حوزه آبریز جازموریان
شرکت مهندسین مشاور جاماب ؛  تهران وزارت نیرو   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: گ‌-۲۰۸۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
طرح جامع آب کشور :حوزه آبریز زهره
شرکت مهندسین مشاور جاماب ؛  تهران وزارت نیرو   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: گ‌-۲۰۸۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
طرح جامع آب کشور :حوزه آبریز مرزی غرب
شرکت مهندسین مشاور جاماب ؛  تهران وزارت نیرو   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: گ‌-۲۰۸۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3