کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : س‍روش‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ی‍ون‍ی‍ک‌
اق‍ت‍ص‍اد
دی‍وده‍ا
م‍داره‍ای‌ م‍ج‍ت‍م‍ع‌
ع‍دس‍ی‍ه‍ای‌ ع‍ک‍اس‍ی‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ه‍ا و م‍راج‍ع‍ان‌
ض‍ب‍ط ت‍ص‍وی‍ر
ش‍ی‍م‍ی‌ ع‍ک‍اس‍ی‌
رادی‍و
آن‍ت‍ن‍ه‍ا
اق‍ت‍ص‍اد ک‍لان‌
ات‍م‌ - ت‍اری‍خ‌
ض‍ب‍ط ص‍دا
ع‍ک‍اس‍ی‌ - ص‍اف‍ی‍ه‍ا
ع‍ک‍اس‍ی‌ - ظه‍ور و چ‍اپ‌
م‍دی‍ری‍ت‌
ت‍ران‍زی‍س‍ت‍وره‍ا
 
پدیدآور:
ام‍ام‍ی‌ ، زه‍را
ح‍ک‍اک‌، م‍ح‍م‍د
رادوان‍ی‌ ، پ‍ی‌ی‍ر
ب‍اد، ج‍ان‌
ی‍ون‍گ‌، وال‍ت‍ر ج‍ی‌
لام‍وره‌، ژان‌
ف‍ل‍وزا ، دن‍ی‍ز
ج‍ع‍ف‍ری‍ان‌ ، ح‍س‍ی‍ن‌
ای‍ت‍ون‌، ج‍رج‌ ت‍ی‌
اس‍م‍ی‍ل‌، پ‍ی‌ .اچ‌
گ‍ری‍ن‌، دی‌ .س‍ی‌
ج‍اک‍وب‍س‍ون‌، س‍ی‌.آی‌
ع‍ب‍اس‌ زادگ‍ان‌، س‍ی‍دم‍ح‍م‍د
اوئ‍ن‌، دی‍وی‍د
دورن‍ب‍وش‌ ، رودی‍گ‍ر
ن‍ی‍س‍ب‍ت‌ ، آل‍ک‌
ف‍ون‍ت‍ی‍ن‌، ج‍ی‌
ژراردن‌، ل‍وس‍ی‍ن‌
 
ناشر:
س‍روش‌
س‍روش‌ (ان‍ت‍ش‍ارات‌ ص‍دا و س‍ی‍م‍ا)
س‍روش‌(ان‍ت‍ش‍ارات‌ ص‍دا و س‍ی‍م‍ا)
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
بیونیک ( تکنولوژی از جانداران الهام می گیرد)
ژراردن ، لوسین ؛  تهران سروش   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۳۲۰‬,‭ژ۴‌ب۹‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ارتباط شناسی و کتابداری
باد، جان ؛  تهران سروش (انتشارات صدا و سیما)   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۷۱۱‬,‭‌ب۲‌ف‍لا۴‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
ویدئو
اوئن ، دیوید ؛  تهران سروش   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۶۶۵۵‬,‭‌ف‍لا۹و۹‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
اصول و مفاهیم اساسی مدیریت
عباس زادگان ، سیدمحمد ؛  تهران سروش   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۷‬,‭‌ع۲‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
ظهور
جاکوبسون ، سی .آی ؛  تهران سروش   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭TR‬,‭۵۱۰‬,‭‌ج۲ظ۹‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
اصول دیود و ترانزیستور
فونتین ، جی ؛  تهران سروش   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۷۱۹‬,‭‌ف۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
ترانزیستور برای فرکانس های صوتی
فونتین ، جی ؛  تهران سروش   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۷۱۹‬,‭‌ف۹‌ت۴‬,‭۱۳۶۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد کلان
دورنبوش ، رودیگر ؛  تهران سروش   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۷۲‬,‭د ۹‌ف‍لا۷‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد معاصر
فلوزا ، دنیز ؛  تهران سروش   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۸۰‬,‭‌ف۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
شیمی عکاسی در عکاسی سیاه -سفید و رنگی Photographic chemistry in black and white color photography
ایتون ، جرج تی ؛  تهران سروش   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭TR‬,‭۲۱۰‬,‭‌ف‍لا۹‌ش۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
صافیها( به انضمام فرهنگ اصطلاحات عکاسی Filters noir et blanc couleur )
لاموره ، ژان ؛  تهران سروش   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭TR‬,‭۵۹۰۵‬,‭‌ل۲‌ص۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
کاربرد میکروفنها
نیسبت ، آلک ؛  تهران سروش   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۹۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
سرگذشت اتم
رادوانی ، پی یر ؛  تهران سروش   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۱۷۳‬,‭۱۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
ترانزیستور برای فرکانس های صوتی
فونتین ، جی ؛  تهران سروش   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۷۱/۹‬,‭‌ف۹‌ت۴‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
سیستمهای مخابرات ماهواره ای
حکاک ، محمد ؛  تهران سروش (انتشارات صدا و سیما)   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۴‬,‭‌ح۸‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
سیستمهای مخابراتی
اسمیل ، پی .اچ ؛  تهران سروش   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۱‬,‭‌ف‍لا۵‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
آنتنها :ساختار و کاربرد
امامی ، زهرا ؛  تهران سروش   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۷۱‬,‭‌ف‍لا۸آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
کاربردهای تقویت کننده عملیاتی مدار مجتمع صوتی
یونگ ، والتر جی ؛  تهران سروش   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۷۴‬,‭‌ی۹‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
سیستمهای رادیویی
گرین ، دی .سی ؛  تهران سروش   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۶۵۵۳‬,‭‌گ۴‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
عدسی در عکاسی و فیلمبرداری
جعفریان ، حسین ؛  تهران سروش   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭TR‬,‭۲۷۰‬,‭‌ج۷‌ع۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3