کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : س‍روش‌ (ان‍ت‍ش‍ارات‌ ص‍دا و س‍ی‍م‍ا)، م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و م‍طال‍ع‍ات‌ و س‍ن‍ج‍ش‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ای‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ -- ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
 
پدیدآور:
آری‌، دون‍ال‍د
 
ناشر:
س‍روش‌ (ان‍ت‍ش‍ارات‌ ص‍دا و س‍ی‍م‍ا)، م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و م‍طال‍ع‍ات‌ و س‍ن‍ج‍ش‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ای‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
روش تحقیق در تعلیم و تربیت
آری ، دونالد ؛  تهران سروش (انتشارات صدا و سیما)، مرکز تحقیقات و مطالعات و سنجش برنامه ای   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۰۲۸‬,‭آ۴ر۹‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
روش تحقیق در تعلیم و تربیت
آری ، دونالد ؛  تهران سروش (انتشارات صدا و سیما)، مرکز تحقیقات و مطالعات و سنجش برنامه ای   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۰۲۸‬,‭آ۴ر۹‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک