کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : س‍روش‌ (ان‍ت‍ش‍ارات‌ ص‍دا و س‍ی‍م‍ا)
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍ول‍س‍ت‍وی‌، ل‍ی‌ی‍ف‌ ن‍ی‍ک‍الای‍ووی‍چ‌، . ۱۹۱۰ -۱۸۲۸Tolstoi, Lev Nikolavich-- ک‍ل‍م‍ات‌ ق‍ص‍ار
خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ۱۲۸۰ -- - پ‍ی‍ام‍ه‍ا و س‍خ‍ن‍ران‍ی‍ه‍ا
ح‍ق‍وق‌ اس‍اس‍ی‌ -- ای‍ران‌
ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌
م‍دی‍ری‍ت‌ -- ن‍م‍ون‍ه‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ه‍ا و م‍راج‍ع‍ان‌
ف‍ی‍ل‍م‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
اب‍راه‍ی‍م‍ی‌ دی‍ن‍ان‍ی‌، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۱۳
م‍ع‍ی‍ن‌، م‍ح‍م‍د، ۱۳۵۰ - ۱۲۹۱ -- داس‍ت‍ان‌
س‍ی‍ن‍م‍ا - واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
آس‍ی‍ای‌ م‍رک‍زی‌ -- س‍ی‍ر و س‍ی‍اح‍ت‌ -- ق‍رن‌۲۰
آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ -- ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
ک‍ش‍وره‍ای‌ اس‍لام‍ی‌ -- ج‍غ‍راف‍ی‍ا
 
پدیدآور:
ک‍ت‍ب‍ی‌، س‍رور
م‍ی‍رش‍ک‍اک‌، ی‍وس‍ف‍ع‍ل‍ی‌
ت‍ول‍س‍ت‍وی‌، ل‍ی‌ی‍ف‌ ن‍ی‍ک‍الای‍وی‍چ‌
پ‍رات‍ک‍ان‍ی‍س‌، آن‍ت‍ون‍ی‌، ۱۹۵۷-
ح‍ک‍اک‌، م‍ح‍م‍د
ب‍اد، ج‍ان‌
ن‍اص‍ری‌ طاه‍ری‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌، ۱۳۳۹-
ن‍ص‍ری‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌
خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ۱۲۸۰-
م‍ح‍م‍دی‌ ن‍ی‍ک‍و، م‍ح‍م‍درض‍ا
ع‍ب‍اس‌ زادگ‍ان‌، م‍ح‍م‍د
آری‌، دون‍ال‍د
م‍وذن‍ی‍ان‌، م‍ح‍م‍د رض‍ا
 
ناشر:
س‍روش‌ (ان‍ت‍ش‍ارات‌ ص‍دا و س‍ی‍م‍ا)، م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و م‍طال‍ع‍ات‌ و س‍ن‍ج‍ش‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ای‌
س‍روش‌ (ان‍ت‍ش‍ارات‌ ص‍دا و س‍ی‍م‍ا)
س‍روش‌(ان‍ت‍ش‍ارات‌ ص‍دا و س‍ی‍م‍ا)
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
ارتباط شناسی و کتابداری
باد، جان ؛  تهران سروش (انتشارات صدا و سیما)   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۷۱۱‬,‭‌ب۲‌ف‍لا۴‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
سیستمهای مخابرات ماهواره ای
حکاک ، محمد ؛  تهران سروش (انتشارات صدا و سیما)   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۴‬,‭‌ح۸‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
واژگان فنی سینما و تلویزیون
تهران سروش (انتشارات صدا و سیما)   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۹۹۳۴۵‬,‭و۲‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
بیت المقدس شهر پیامبران
ناصری طاهری ، عبدالله ، ۱۳۳۹- ؛  تهران سروش (انتشارات صدا و سیما)   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭DS‬,‭۳۵/۶۳‬,‭‌ن۲‌ج۷،۳.‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
صدا و سیما در کلام امام خمینی
خمینی ، روح الله ، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ، ۱۲۸۰- ؛  تهران سروش (انتشارات صدا و سیما)   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۴۷۵۱/۵‬,‭‌ص۴ر۹‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مطالعات موردی در مدیریت
عباس زادگان ، محمد ؛  تهران سروش (انتشارات صدا و سیما)   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۴۱۳‬,‭‌ع۲‌م۶‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
عصر تبلیغات :استفاده و سوء استفاده روزمره از اقناع
پراتکانیس ، آنتونی ، ۱۹۵۷- ؛  تهران سروش (انتشارات صدا و سیما)   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۲۶۳‬,‭‌پ۴‌ع۶‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه نظریات شورای نگهبان :تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی به انضمام استفساریه ها و تذکرات ۱۳۸۰- ۱۳۵۹
موذنیان ، محمد رضا ؛  تهران سروش (انتشارات صدا و سیما)   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۲۰۶۴/۵۱۳۶۸‬,‭‌ی۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
آینه های فیلسوف
نصری ، عبدالله ؛  تهران سروش (انتشارات صدا و سیما)   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭B‬,‭۱۳۰۱‬,‭‌ن۶آ۹‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
روش تحقیق در تعلیم و تربیت
آری ، دونالد ؛  تهران سروش (انتشارات صدا و سیما)، مرکز تحقیقات و مطالعات و سنجش برنامه ای   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۰۲۸‬,‭آ۴ر۹‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
محدوده مطالب خواندنی
تولستوی ، لی یف نیکالایویچ ؛  تهران سروش (انتشارات صدا و سیما)   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭PG‬,‭۳۳۵۱‬,‭‌ت۹‌م۳‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
فیلمنامه پوریای ولی
میرشکاک ، یوسفعلی ؛  تهران سروش (انتشارات صدا و سیما)   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۹۹۷‬,‭‌پ۸۶‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
روش تحقیق در تعلیم و تربیت
آری ، دونالد ؛  تهران سروش (انتشارات صدا و سیما)، مرکز تحقیقات و مطالعات و سنجش برنامه ای   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۰۲۸‬,‭آ۴ر۹‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
ماه عاشق ( براساس زندگی دکتر محمد معین )
کتبی ، سرور ؛  تهران سروش (انتشارات صدا و سیما)   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۱۸۴‬,‭‌ت۲۷‌م۲‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
سفرنامه آسیای مرکزی
محمدی نیکو، محمدرضا ؛  تهران سروش (انتشارات صدا و سیما)   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭DS‬,‭۸‬,‭‌م۳‌س۷‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک