کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : س‍ل‍طان‍ی‌، م‍س‍ع‍ود
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
وض‍ع‍ی‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‌ ب‍رق‌
ن‍ی‍روگ‍اه‍ه‍ای‌ ح‍رارت‍ی‌
ح‍رارت‍ی‌ خ‍ورش‍ی‍دی‌
ن‍ی‍روگ‍اه‍ه‍ای‌ ش‍ل‍ج‍م‍ی‌
ب‍رق‌ - ت‍ول‍ی‍د
ن‍ی‍روگ‍اه‍ه‍ای‌ خ‍ورش‍ی‍دی‌
ب‍رق‌ - ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ا
اب‍زار ان‍دازه‌گ‍ی‍ری‌
ع‍ی‍ب‌ ی‍اب‍ی‌
ن‍ی‍روگ‍اه‌ خ‍ورش‍ی‍دی‌
ن‍ی‍روگ‍اه‍ه‍ای‌ ب‍رق‌
ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‌
م‍وت‍وره‍ای‌ ب‍رق‍ی‌ ال‍ق‍ای‍ی‌ - طرح‌ وم‍ح‍اس‍ب‍ه‌
رل‍ه‌ه‍ای‌ ب‍رق‍ی‌
ب‍رق‌ -- ت‍ول‍ی‍د
م‍وت‍وره‍ای‌ ب‍رق‍ی‌ ال‍ق‍ای‍ی‌ -طرح‌ و م‍ح‍اس‍ب‍ه‌
ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌
 
پدیدآور:
س‍ل‍طان‍ی‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، م‍س‍ع‍ود
آس‍ای‍ش‌ ، م‍س‍ع‍ود
ظه‍ی‍ری‌، ش‍ی‍دا
س‍ل‍طان‍ی‌، م‍س‍ع‍ود
Kaplan, Robert
س‍ل‍طان‍ی‌، م‍س‍ع‍ود، ۱۳۰۶-
 
ناشر:
ت‍ک‍ن‍وب‍وک‌
م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ن‍ی‍رو- ب‍خ‍ش‌ م‍ک‍ان‍ی‍ک‌
ت‍وان‍ی‍ر
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ن‍ی‍رو. ب‍خ‍ش‌ م‍ک‍ان‍ی‍ک‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر
ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
ده‍خ‍دا
آس‍ی‍ا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
طرح و محاسبه موتورآسنکرون
سلطانی ، مسعود ؛  تهران انتشارات دانشگاه تهران   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۲۷۸۵‬,‭‌س۸ط۴‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تجهیزات نیروگاه
سلطانی ، مسعود ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۱۹۱‬,‭‌س۸‌ت۳‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
محاسبات اتصال کوتاه در شبکه
سلطانی ، مسعود ؛  تهران موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۴۵۴‬,‭‌س۸‌م۳‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
تولید الکتریسیته و بهره برداری
سلطانی ، مسعود ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۰۰۱‬,‭‌س۸‌ت۹‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
دستگاههای اندازه گیری
سلطانی ، مسعود ؛  تهران موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۱۶۵‬,‭‌س۸د۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
الکتروتکنیک
سلطانی ، مسعود ؛  [تهران ] تکنوبوک   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۰۰‬,‭‌س۸‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
رله و حفاظت سیستمها
سلطانی ، مسعود ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۵۶
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۲۸۶۱‬,‭‌س۸،ر۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
طراحی مفهومی سیستم های حرارتی نیروگاه شلجمی باز
مرکز تحقیقات نیرو(متن ).بخش مکانیک ؛  تهران مرکز تحقیقات نیرو- بخش مکانیک   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: گ‌-۱۰۹۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
طراحی مفهومی سیستم های جانبی نیروگاه شلجمی باز گزارش اول -طراحی کوره حرارتی و سیستم سوخت رسانی ، گزارش دوم -طراحی سیستم های تصفیه خانه آب و آتش نشانی
مرکز تحقیقات نیرو .بخش مکانیک ؛  تهران مرکز تحقیقات نیرو- بخش مکانیک   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: گ‌-۱۱۷۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
طراحی مزرعه خورشیدی ( سیستم های نوری )نیروگاه شلجمی باز
مرکز تحقیقات نیرو(متن ).بخش مکانیک ؛  تهران مرکز تحقیقات نیرو. بخش مکانیک   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: گ‌-۱۱۷۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
طراحی مفهومی سیستم های کنترل و ابزار دقیق نیروگاه شلجمی باز
مرکز تحقیقات نیرو(متن ).بخش مکانیک ؛  تهران مرکز تحقیقات نیرو. بخش مکانیک   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: گ‌-۱۱۶۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
طرح و محاسبه موتور آسنکرون
سلطانی ، مسعود ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۷۵-۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۲۷۸۵‬,‭‌س۸ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
مقاله فارسی
 
 
ارزیابی فنی و اقتصادی نیروگاههای سیکل ترکیبی خورشیدی در ایران
سلطانی حسینی ، مسعود ؛  ۱۳۸۰
شماره راهنما: م‌-۱۸۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
مقاله فارسی
 
 
ارزیابی فنی و اقتصادی نیروگاههای حرارتی خورشیدی در ایران
سلطانی حسینی ، مسعود ؛  ۱۳۷۶
شماره راهنما: م‌-۳۳۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
لوح فشرده فارسی
 
 
نقشه استراتژی
تهران آسیا   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: 219 C
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مشخصات فنی نیروگاه های خورشیدی
مرکزتحقیقات نیرو .بخش مکانیک ؛  تهران توانیر   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: گ‌-۳۷۷۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
شناخت تاریخی و وضعیت موجود صنعت برق
ظهیری ، شیدا ؛  ۱۳۸۵
شماره راهنما: گ‌-۴۱۵۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
تولید الکتریسیته و بهره برداری
سلطانی ، مسعود، ۱۳۰۶- ؛  [تهران ] دهخدا   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۰۰۱‬,‭‌س۸‌ت۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
مقاله فارسی
 
 
طراحی و پیاده سازی سیستم عیب یابی ماشین های دوار نیروگاه رامین اهواز با آنالیز ارتعاشات
آسایش ، مسعود%آقا امینی ، مهدی %سلطانی حسینی ، مسعود ؛  تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۸۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک