کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : س‍م‍ت‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ت‍اب‍داری‌ - ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ س‍ی‍اس‍ی‌
ح‍س‍اب‍داری‌
اس‍لام‌ و اق‍ت‍ص‍اد
ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‌
روان‍ش‍اس‍ی‌ رش‍د
ک‍ت‍اب‍داری‌ - روش‍ه‍ای‌ آم‍اری‌
آرش‍ی‍و
م‍واد ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ای‌ - ن‍گ‍ه‍داری‌ و م‍رم‍ت‌
ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ا
ع‍ل‍وم‌ - ت‍اری‍خ‌
ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ ج‍م‍ع‍ی‍ت‌
ف‍راه‍م‌ آوری‌(ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ه‍ا)
ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌، اطلاع‍ات‌
ب‍ازرگ‍ان‍ی‌ - م‍دی‍ری‍ت‌
ت‍ص‍م‍ی‍م‌گ‍ی‍ری‌
اق‍ت‍ص‍ادخ‍رد
م‍دی‍ری‍ت‌
ف‍ق‍ه‌
 
پدیدآور:
ان‍س‍ف‌،اچ‌.ای‍گ‍ور
ب‍ه‍ان‌، ک‍ی‍ت‌
رض‍ائ‍ی‍ان‌،ع‍ل‍ی‌
م‍ی‍ر ح‍ی‍در( م‍ه‍اج‍ران‍ی‌)، دره‌
اق‍وام‍ی‌، داوود
س‍ی‍ن‍ائ‍ی‌ ، ع‍ل‍ی‌
ع‍ب‍ادی‌، ج‍ع‍ف‍ر
ه‍وی‍دا، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
ف‍دای‍ی‌ ع‍راق‍ی‌، غ‍لام‍رض‍ا
دف‍ت‍ر ه‍م‍ک‍اری‌ ح‍وزه‌ و دان‍ش‍گ‍اه‌
ی‍ر ، دام‍پ‍ی‌
ال‍وان‍ی‌، س‍ی‍دم‍ه‍دی‌
زل‍ی‍ن‍س‍ک‍ی‌ ، وی‍ل‍ر
رض‍ائ‍ی‍ان‌، ع‍ل‍ی‌
پ‍رت‍و، ب‍اب‍ک‌
ری‍اح‍ی‌ ن‍ی‍ا، ن‍ص‍رت‌
ال‍وان‍ی‌،م‍ه‍دی‌
 
ناشر:
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ وت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا(س‍م‍ت‌)
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا "س‍م‍ت‌" (واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌
س‍م‍ت‌
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا(س‍م‍ت‌)
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا( س‍م‍ت‌)
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا "س‍م‍ت‌"
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا "س‍م‍ت‌" (واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌)
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6      
1  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با تکنولوژی اطلاعاتی
بهان ، کیت ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲‬,‭‌ب۹آ۵‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سازی در کتابخانه ها
سینائی ، علی ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت )   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۸۹‬,‭‌س۹‌م۳‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر شناخت اسناد آرشیوی
فدایی عراقی ، غلامرضا ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭CD‬,‭۹۶۵‬,‭‌ف۴‌م۷‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
اصول مدیریت
رضائیان ، علی ؛  تهران سمت   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۱‬,‭ر۶‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
اصول و کاربرد حسابداری در سازمانهای دولتی و غیرانتفاعی
اقوامی ، داوود ؛  تهران سمت   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۵۵‬,‭‌ف‍لا۷‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی
الوانی ، سیدمهدی ؛  تهران سمت   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲۳‬,‭‌ف‍لا۷‌ت۶‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مباحثی دراقتصاد خرد بازارها، تعادل عمومی ، رفاه اقتصادی :بازارهای تعادل عمومی ، رفاه اقتصادی
عبادی ، جعفر ؛  تهران سمت   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۷۲‬,‭‌ع۲‌م۲‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
آمار و روشهای کمی در کتابداری و اطلاع رسانی
هویدا، علیرضا ؛  تهران سمت   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۶۹۸‬,‭‍ه۸آ۸‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
اصول مدیریت بازرگانی
رضائیان ، علی ؛  [تهران ] سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها "سمت " (وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۷‬,‭ر۶‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
درآمدی بر حقوق اسلامی
قم سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها "سمت " (وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی )   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۶۹۹‬,‭د۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر جغرافیای جمعیت
زلینسکی ، ویلر ؛  تهران سمت   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۹۵۱‬,‭ز۸‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ علم
یر ، دامپی ؛  تهران سمت   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۱۲۵‬,‭‌ی۴‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی رشد( ۱)
تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها "سمت "   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۱۳‬,‭ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
درآمدی بر اقتصاد اسلامی
دفتر همکاری حوزه و دانشگاه ؛  [قم ] سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت )   ، ؟۱۳
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۳۰/۲‬,‭د۷،د۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مبانی جغرافیای سیاسی
میر حیدر( مهاجرانی )، دره ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭JC‬,‭۳۱۹‬,‭‌م۹،‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
تجزیه وتحلیل وطراحی سیستم
رضائیان ،علی ؛  [تهران ] سازمان مطالعه وتدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت )   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۸‬,‭ر۶‌ت۳‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
استقرار مدیریت استراتژیک
انسف ،اچ .ایگور ؛  تهران سازمان مطالعه وتدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت )   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲۸‬,‭‌ف‍لا۸‌ف‍لا۵‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مباحث ویژه مدیریت دولتی
الوانی ،مهدی ؛  تهران سازمان مطالعه وتدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت )   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۸‬,‭‌ف‍لا۷۵،‌م۲‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
کتابشناسی گزیده توصیفی کتابداری ( فارسی - انگلیسی )
ریاحی نیا، نصرت ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها( سمت )   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۶۶۹‬,‭ر۹‌ک۲‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
حفاظت و نگهداری مواد کتابخانه ای
پرتو، بابک ؛  تهران سمت   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۷۰۱‬,‭‌پ۹‌ح۷‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6