کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : س‍م‍ی‍ن‍اره‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ه‍ره‌ب‍رداری‌
ش‍ی‍م‍ی‌
م‍ک‍ان‍ی‍ک‌
اف‍زای‍ش‌ ب‍ه‍ره‌وری‌ در ن‍ی‍روگ‍اه‍ه‍ا
خ‍م‍ی‍ن‍ی‌،روح‌ ا
اس‍ت‍ان‍دارده‍ای‌ ک‍ن‍ت‍رل‌
س‍م‍ی‍ن‍اره‍ا
ن‍ی‍روگ‍اه‌ زرگ‍ان‌ ن‍گ‍اه‌ ک‍ن‍ی‍د ب‍ه‌ ن‍ی‍روگ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د م‍دح‍ج‌
س‍م‍ی‍ن‍اره‍ای‌ ع‍ل‍م‍ی‌
ای‍ران‌
ل‍ول‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ن‍دان‍س‍ور
ن‍ی‍روگ‍اه‍ه‍ا
ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ م‍خ‍اب‍رات‍ی‌
ب‍رق‌ - ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ا - س‍م‍ی‍ن‍اره‍ا
خ‍وردگ‍ی‌
 
پدیدآور:
ای‍ران‌ .وزارت‌ ن‍ی‍رو .ت‍وان‍ی‍ر
 
ناشر:
ت‍وان‍ی‍ر. دف‍ت‍ر ف‍ن‍ی‌ ب‍ه‍ره‌ب‍رداری‌ ت‍ول‍ی‍د
[ت‍وان‍ی‍ر]
ت‍وان‍ی‍ر.دف‍ت‍ر ف‍ن‍ی‌ ب‍ه‍ره‌ب‍رداری‌ ت‍ول‍ی‍د
ت‍وان‍ی‍ر
ت‍وان‍ی‍ر. دف‍ت‍ر ف‍ن‍ی‌ ت‍ول‍ی‍د
ش‍رک‍ت‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‍ن‌ م‍ش‍اورق‍دس‌ ن‍ی‍رو- گ‍روه‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ب‍رق‌
ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر]
ن‍ی‍روگ‍اه‌ رام‍ی‍ن‌ اه‍واز
م‍دی‍ری‍ت‌ دی‍س‍پ‍اچ‍ی‍ن‍گ‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ COAT (ش‍رک‍ت‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ ت‍ه‍ران‌)
م‍وس‍س‍ه‌ آم‍وزش‍ی‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‍ی‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ دف‍اع‍ی‌. دف‍ت‍رم‍طال‍ع‍ات‌]
ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر
ت‍وان‍ی‍ر. دف‍ت‍ر ف‍ن‍ی‌ ت‍ول‍ی‍د. گ‍روه‌ ش‍ی‍م‍ی‌
دف‍ت‍رف‍ن‍ی‌ ب‍ه‍ره‌ب‍رداری‌ ت‍ول‍ی‍د. گ‍روه‌ اب‍زار دق‍ی‍ق‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
مطالب ارائه شده در پنجمین سمینار برق نیروگاهها
ایران .وزارت نیرو .توانیر ؛  تهران توانیر   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۲۲۶‬,‭‌ف‍لا۹۴‌م۱۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مطالب ارائه شده در اولین سمینار روسای الکترونیک نیروگاهها :خرداد ماه ۱۳۶۵ نیروگاه رامین اهواز
[اهواز] نیروگاه رامین اهواز   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: گ‌-۵۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
سمینار بررسی برخی از مسائل مهندسی برق در ایران ، دوشنبه ۲۹ آبان ۱۳۵۷
وزارت نیرو .شرکت توانیر ؛  [تهران شرکت توانیر]   ، ۱۳۵۷
شماره راهنما: گ‌-۴۴۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بیست و دومین گردهمایی کارشناسان و مسئولین شیمی نیروگاهها در نیروگاه شهید سلیمی نکا
[تهران ] شرکت توانیر   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: گ‌-۴۸۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
هفتمین گردهمائی مسئولین وکارشناسان ابزار دقیق وکنترل - نیروگاههادرنیروگاه شهیدسلیمی - نکاء
وزارت نیرو ؛  تهران دفترفنی بهره برداری تولید. گروه ابزار دقیق   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: گ‌-۸۴۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
نهمین سمینار کارشناسان ومسئولان تعمیرات مکانیک نیروگاهها
شرکت توانیر .دفتر فنی تولید ؛  تهران توانیر. دفتر فنی تولید   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: گ‌-۸۴۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بیست وسومین گردهمائی مسئولین شیمی نیروگاهها -نیروگاه تبریز
شرکت سهامی تولید وانتقال نیروی برق ایران (توانیر).دفتر فنی بهره برداری تولید ؛  تهران توانیر.دفتر فنی بهره برداری تولید   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: گ‌-۸۴۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
افزایش بهره وری نیروگاهها .سمینارمدیریت های تولید - نیروگاه شهید سلیمی
شرکت سهامی تولید وانتقال نیروی برق ایران (توانیر).دفتر فنی بهره برداری تولید ؛  توانیر. دفتر فنی بهره برداری تولید   ،
شماره راهنما: گ‌-۸۴۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بیست وپنجمین گردهمایی کارشناسان ومسئولین شیمی نیروگاهها -نیروگاه طوس
شرکت سهامی تولید وانتقال نیروی برق ایران (توانیر).دفتر فنی بهره برداری تولید ؛  تهران توانیر. دفتر فنی بهره برداری تولید   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: گ‌-۸۵۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مجموعه مقالات سیزدهمین سمینار تخصصی روسای بهره برداری و دفاتر مهندسی و برنامه ریزی نیروگاهها -نیروگاه شهید سلیمی -نکا
شرکت سهامی تولید وانتقال نیروی برق ایران (توانیر).دفتر فنی بهره برداری تولید ؛  تهران توانیر. دفتر فنی بهره برداری تولید   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: گ‌-۸۵۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
نوزدهمین گردهمایی مسئولان شیمی نیروگاه اردیبهشت ۱۳۷۸ - نیروگاه اسلام آباد اصفهان
شرکت سهامی تولید وانتقال نیروی برق ایران (توانیر).دفتر فنی بهره برداری تولید ؛  تهران توانیر. دفتر فنی تولید   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: گ‌-۸۵۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بیست ودومین گردهمایی کارشناسان ومسئولین شیمی نیروگاهها -نیروگاه شهید سلیمی -نکا
شرکت سهامی تولید وانتقال نیروی برق ایران (توانیر).دفتر فنی بهره برداری تولید ؛  تهران توانیر. دفتر فنی بهره برداری تولید   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: گ‌-۸۵۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
یازدهمین سمینار تخصصی کنترل وابزار دقیق نیروگاهها ۲۸ الی ۳۰ بهمن ۱۳۷۵ - نیروگاه شهید سلیمی
شرکت سهامی تولید وانتقال نیروی برق ایران (توانیر).دفتر فنی بهره برداری تولید ؛  تهران توانیر. دفتر فنی تولید   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: گ‌-۸۵۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مجموعه مقالات و گزارشهای سیمین (۳۰ )سمینار شیمی نیروگاهها
شرکت سهامی تولید وانتقال نیروی برق ایران (توانیر).دفتر فنی بهره برداری تولید ؛  تهران توانیر. دفتر فنی تولید   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: گ‌-۸۵۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
شانزدهمین گردهمایی روسای قسمت شیمی نیروگاههای توانیر
شرکت سهامی تولید وانتقال نیروی برق ایران (توانیر).دفتر فنی بهره برداری تولید ؛  تهران توانیر. دفتر فنی تولید. گروه شیمی   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: گ‌-۸۵۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مقاله ارائه شده به اولین سمینارتبیین اندیشه های دفاعی حضرت امام خمینی (ره )۷۲/۶/۲۹
موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی .دفترمطالعات ؛  [تهران موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی . دفترمطالعات ]   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: گ‌-۱۰۲۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
سی و دومین سمینار شیمی نیروگاهها۲۲- ۸۷/۷/۱۸ : نیروگاه شهید رجائی
سازمان مدیریت تولید و انتقال نیروی برق ایران (توانیر) ؛  تهران توانیر. دفتر فنی تولید   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: گ‌-۱۲۸۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مجموعه مقالات نشست دیسپاچینگ و مخابرات شانزدهم خرداد ماه ۱۳۷۹
مدیریت دیسپاچینگ منطقه ای COAT (شرکت برق منطقه ای تهران ) , موسسه موج نیرو , خوارزم ارتباط خاورمیانه , مدیریت دیسپاچینگ ملی )ccs( , برق منطقه ای خراسان دانشگاه فردوسی مشهد   ، ۱۳۷۹ , ۱۳۷۹ , ۱۳۷۹ , ۱۳۷۹ , ۱۳۷۹
شماره راهنما: گ‌-۱۳۲۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مجموعه مقالات سمینار علمی -فنی نیروگاهی نشست حفاظت الکتریک
تهران شرکت مهندسین مشاورقدس نیرو- گروه مهندسی برق   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: گ‌-۱۳۴۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
افزایش بهره وری و کاهش مصرف در نیروگاهها :سمینار مدیران ( نیروگاه بندرعباس :۴- ۱۷: ۱۳۷۷)
[تهران ] [توانیر]   ، [۱۳۷۷]
شماره راهنما: گ‌-۱۴۶۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3