کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : س‍پ‍ری‌ ، ف‍رام‍رز
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍دی‍ری‍ت‌ ب‍ح‍ران‌
 
پدیدآور:
س‍پ‍ری‌، ف‍رام‍رز، ۱۳۵۶-
س‍پ‍ری‌ ، ف‍رام‍رز
س‍پ‍ری‌، ف‍رام‍رز
 
ناشر:
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، س‍ازم‍ان‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌، واح‍د م‍ازن‍دران‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ، س‍ازم‍ان‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ، واح‍د م‍ازن‍دران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت بحران با استفاده از فناوری سیستم های اطلاعات مکانی و سنجش از راه دور در شبکه توزیع برق
سپری ، فرامرز ؛  بابل جهاد دانشگاهی ، سازمان انتشارات ، واحد مازندران   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۴۹‬,‭‌س۲۳‌م۴‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت بحران با استفاده از فناوری سیستم های اطلاعات مکانی و سنجش از راه دور در شبکه توزیع برق
سپری ، فرامرز، ۱۳۵۶- ؛  بابل bتلفن ناشر : ۲۲۹۵۳۹۸-۲۲۰۶۳۳۱-۰۱۱۱،آدرس ناشر :بابل - خیابان مدرس -جهار راه شهربا نی - انتشارات جهاد دانشگاهی جهاد دانشگاهی ، سازمان انتشارات ، واحد مازندران   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۴۹‬,‭‌س۲۳‌م۴‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت بحران با استفاده از فناوری سیستم های اطلاعات مکانی و سنجش از راه دور در شبکه توزیع برق
سپری ، فرامرز، ۱۳۵۶- ؛  بابل bتلفن ناشر : ۲۲۹۵۳۹۸-۲۲۰۶۳۳۱-۰۱۱۱،آدرس ناشر :بابل - خیابان مدرس -جهار راه شهربا نی - انتشارات جهاد دانشگاهی جهاد دانشگاهی ، سازمان انتشارات ، واحد مازندران   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۴۹‬,‭‌س۲۳‌م۴‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت بحران با استفاده از فناوری سیستم های اطلاعات مکانی و سنجش از راه دور در شبکه توزیع برق
سپری ، فرامرز، ۱۳۵۶- ؛  بابل bتلفن ناشر : ۲۲۹۵۳۹۸-۲۲۰۶۳۳۱-۰۱۱۱،آدرس ناشر :بابل - خیابان مدرس -جهار راه شهربا نی - انتشارات جهاد دانشگاهی جهاد دانشگاهی ، سازمان انتشارات ، واحد مازندران   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۴۹‬,‭‌س۲۳‌م۴‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت بحران با استفاده از فناوری سیستم های اطلاعات مکانی و سنجش از راه دور در شبکه های توزیع برق
سپری ، فرامرز ؛  بابل جهاد دانشگاهی ، سازمان انتشارات ، واحد مازندران   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۴۹‬,‭۴ ‌م ۲۳ ‌س‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک