کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : س‍ی‍الات‌ - م‍ک‍ان‍ی‍ک‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ک‍ان‍ی‍ک‌
ه‍ی‍درول‍ی‍ک‌
دی‍ن‍ام‍ی‍ک‌ ش‍اره‌ ه‍ا
ج‍ری‍ان‌ س‍ی‍ال‌ گ‍ران‍رو
دی‍ن‍ام‍ی‍ک‌ س‍ی‍الات‌ م‍ح‍اس‍ب‍ات‍ی‌
س‍ی‍الات‌-م‍ک‍ان‍ی‍ک‌
س‍ی‍الات‌ م‍ک‍ان‍ی‍ک‌
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا
س‍ی‍الات‌ - م‍ک‍ان‍ی‍ک‌
س‍ی‍الات‌ -- م‍ک‍ان‍ی‍ک‌
ت‌اس‍ی‍س‍ات‍ و ت‌لاای‍س‍ ک‌ی‍ن‍اک‍م‍ ی‌س‍دن‍ه‍م‍ ی‌ص‍ص‍خ‍ت‍ ی‌اه‍رازف‍ا م‌رن‍
 
پدیدآور:
طاه‍ری‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌
ک‍ی‍ن‍س‍ک‍ی‌، راج‍ر
ک‍ل‍ه‌چ‍ی‌، ک‍وروش‌
ای‍ران‍ی‌، م‍ح‍م‍د
م‍ل‍ک‍ی‌، م‍ج‍ی‍د
خ‍داک‍رم‍ی‌، ب‍ه‍زاد
وای‍ت‌، ف‍ران‍ک‌
ن‍ب‍ه‍ان‍ی‌، ن‍ادر، ۱۳۳۸-
م‍ردی‌، م‍ه‍دی‌
م‍دن‍ی‌، ح‍س‍ن‌
ای‍ران‍ی‌، م‍ح‍م‍د، ۱۳۵۷-
اس‍ت‍ری‍ت‍ر، وی‍ک‍ت‍ور لای‍ل‌
 
ناشر:
ف‍ک‍ر خ‍لاق‌ ن‍وی‍ن‌
ن‍ورپ‍ردازان‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ پ‍ل‍ی‌ ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ت‍ه‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
آزاده‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر)
ت‍وان‍ی‍ر. م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ و ب‍ررس‍ی‌ه‍ای‌ ف‍ن‍ی‌
ک‍ی‍اطب‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌
ب‍ی‌ ن‍ا
Parnian
ان‍دی‍ش‍ه‌س‍را
۲-۱
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مکانیک سیالات
ملکی ، مجید ؛  اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۱۴۵‬,‭‌م۷‌م۷‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مکانیک سیالات و هیدرولیک
مدنی ، حسن ؛  تهران جهاد دانشگاهی پلی تکنیک تهران   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۱۴۵‬,‭‌م۴‌م۷‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مکانیک سیالات کاربردی
مردی ، مهدی ؛  [تهران ] کیاطب   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۱۴۵/۲‬,‭‌م۴۳‌ک۷‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مکانیک سیالات کاربردی
کینسکی ، راجر ؛  ۱۰۹۶،۱۰۹۳ ۲-۱   ، مترجم بینش ، علیرضا
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۱۴۵۲‬,‭‌ک۹‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
بررسی کیفی پدیده های سیالات ( کتاب فیلمها)
اصفهان جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی اصفهان   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۷‬,‭‌ب۴‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
اصول مکانیک سیالات
[بی جا بی نا   ، ۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۳۵۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
لوح فشرده فارسی
 
 
یازدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها، ۷ تا ۹ خرداد ۱۳۸۷ دانشکده مهندسی میکانیک
تهران ۱۳۸۷
شماره راهنما: 17 H
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مبانی سیستم های هیدرولیکی و تعمیرات و نگهداری
طاهری ، محمدتقی ؛  تهران توانیر. مدیریت مهندسی و بررسی های فنی   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: گ‌-۳۱۶۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مکانیک سیالات پیشرفته
وایت ، فرانک ؛  تهران فکر خلاق نوین   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۹۲۹‬,‭و۲‌م۸‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مکانیک سیالات
نبهانی ، نادر، ۱۳۳۸- ؛  [تهران ] دانشگاه صنعتی شریف ، موسسه انتشارات علمی   ، ۱۳۷۸-
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۱۴۵/۲‬,‭‌ن۲‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سوالات طبقه بندی شده آزمون کارشناسی ارشد مکانیک سیالات سالهای ۱۳۷۲- ۱۳۸۲
کله چی ، کوروش ؛  تهران جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر)   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ک۷۷‌م۳‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
تشریح مسایل مکانیک سیالات استریتر
خداکرمی ، بهزاد ؛  تهران آزاده   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۷‬,‭‌ف‍لا۵‌م۷۲۳‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
شبیه سازی پدیده های فیزیکی و شیمیایی باFluent ، Gambit ، C++programming با هدف طراحی تجهیزات فرآیندی برای مهندسان شیمی و مکانیک
ایرانی ، محمد ؛  تهران اندیشه سرا   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۴۵۵/۳‬,‭‌ش۲‌ف‍لا۹‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
شبیه سازی پدیده های فیزیکی و شیمیایی باFluent ، Gambit ، C++programming با هدف طراحی تجهیزات فرآیندی برای مهندسان شیمی و مکانیک
ایرانی ، محمد، ۱۳۵۷- ؛  تهران bتلفن ناشر : ۸۸۰۰۶۴۸۷-۷۷۷۰۲۶۹۴،آدرس ناشر :خ انقللاب - خ فخر رازی - کوچه فاتحی داریان - پلاک ۶ - واحد ۲ اندیشه سرا   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۳/۴۵۵/‌ش۲،‌ف‍لا۹‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
لوح فشرده فارسی
 
 
شبیه سازی پدیده های فیزیکی و شیمیایی باFluent ، Gambit ، C++programming با هدف طراحی تجهیزات فرآیندی برای مهندسان شیمی و مکانیک
تهران اندیشه سرا   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: 821 CD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
لوح فشرده لاتین
 
 
Fluid Mechanics Engineering (DVD 2)
Tehran Parnian   ، 2013
شماره راهنما: 950 CD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
لوح فشرده لاتین
 
 
Fluid Mechanics Engineering (DVD 1)
Tehran Parnian   ، 2013
شماره راهنما: 950 CD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مکانیک سیالات
استریتر، ویکتور لایل ؛  تهران نورپردازان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۷‬,‭‌ف‍لا۱۵‌م۷‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک