کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : س‍ی‍س‍ت‍م‌ ان‍رژی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ی‍س‍ت‍م‌ اطلاع‍ات‍ی‌ ح‍س‍اب‍داری‌
ک‍ن‍ت‍رل‌ م‍وج‍ودی‌
س‍ی‍س‍ت‍م‌ س‍رم‍ای‍ش‌ ه‍وا
ف‍ن‌ آوری‌ ان‍رژی‌
ت‍ورب‍ی‍ن‍ه‍ای‌ گ‍ازی‌
پ‍ارک‍ه‍ای‌ ان‍رژی‌
م‍طال‍ع‍ات‌ ان‍رژی‌
س‍ی‍س‍ت‍م‌ ف‍ت‍وول‍ت‍ائ‍ی‍ک‌
ن‍ی‍روگ‍اه‌ خ‍ورش‍ی‍دی‌
ان‍ج‍م‍ن‌ ت‍روی‍ج‌ دوس‍ت‍داران‌ ص‍ن‍ع‍ت‌ ب‍رق‌ ای‍ران‌
س‍ی‍س‍ت‍م‌ ان‍رژی‌
ازری‍اب‍ی‌ پ‍وی‍ای‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد ب‍ه‌ ک‍م‍ک‌ م‍دل‌ ه‍ای‌ ری‍اض‍ی‌
چ‍ال‍ش‍ه‍ای‌ ج‍دی‍د
پ‍س‍ت‍ه‍ای‌ ۶۳ ک‍ی‍ل‍وول‍ت‌
رودخ‍ان‍ه‌ ک‍ارون‌
س‍ی‍س‍ت‍م‌ ت‍ول‍ی‍د
س‍ی‍س‍ت‍م‌ ات‍وم‍اس‍ی‍ون‌ ت‍وزی‍ع‌
س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ ان‍رژی‌ ال‍ک‍ت‍ری‍ک‍ی‌
ه‍زی‍ن‍ه‌ ت‍ول‍ی‍د
م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ص‍رف‌
 
پدیدآور:
ب‍ان‍ی‌، ج‍م‍ال‌
ده‍ب‍ن‍ه‌ای‌، ه‍وم‍ان‌
ش‍ی‍خ‌ ال‍س‍لام‌ زاده‌، م‍ح‍م‍د رض‍ا
ع‍ل‍وی‌، ام‍ی‍ر
ن‍ی‍ک‍زاد، ع‍ل‍ی‌
ای‍ران‌ .وزارت‌ ن‍ی‍رو .م‍ع‍اون‍ت‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ .دف‍ت‍راس‍ت‍ان‍دارده‍ا
ف‍رض‍ع‍ل‍ی‌ زاده‌، ص‍ف‍ر
ج‍ب‍ار، م‍ح‍س‍ن‌
 
ناشر:
س‍ازم‍ان‌ ت‍وان‍ی‍ر
پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ ن‍ی‍رو
م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ن‍ی‍رو
ش‍رک‍ت‌ م‍ت‍ن‌
م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ن‍ی‍رو. ب‍خ‍ش‌ م‍ک‍ان‍ی‍ک‌
ت‍وان‍ی‍ر
ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر
م‍وس‍س‍ه‌ ع‍ال‍ی‌ پ‍ژوه‍ش‌ در ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ ت‍وس‍ع‍ه‌
م‍ه‍اب‌ ق‍دس‌
س‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍ره‌وری‌ ان‍رژی‌ ای‍ران‌ ( س‍اب‍ا)
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بهره برداری از سیستمهای انرژی الکتریکی
شماره راهنما: گ‌-۵۱۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
نام گزارش :بررسی و تحقیق در طرحهای استفاده از انرژیهای سنتی در پارک انرژی عنوان پروژه :پارک انرژی
مرکز تحقیقات نیرو(متن ).بخش مکانیک ؛  تهران مرکز تحقیقات نیرو. بخش مکانیک   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: گ‌-۱۰۹۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
استاندارد فارسی
 
 
شماره استاندارد:
استاندارد سیستم و تابلوهای کنترل پستهای ۶۳ و ۱۳۲ کیلوولت
ایران .وزارت نیرو .معاونت تحقیقات و تکنولوژی .دفتراستانداردها ؛  ۱۳۷۵
شماره راهنما: اس‌-۲۱۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
لوح فشرده فارسی
 
 
دومین همایش کیفیت و بهره وری در صنعت برق
تهران شرکت متن   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: 421 CD
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
طرح عمرانی کارون ( IV مطالعات مرحله شناخت )
شرکت توسعه منابع آب و نیروی برق ایران ( آب و نیرو) ؛  [تهران مهاب قدس   ، ۱۳۷۱]
شماره راهنما: گ‌-۲۴۷۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
نام پروژه :شناخت عوامل موثر در طراحی مفهومی توربین گاز مورد استفاده در صنعت برق
تهران سازمان توانیر   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: گ‌-۲۵۱۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
مقاله فارسی
 
 
فن آوری های شکوفا شده صنعت برق و چالشهای جدید در علم مواد
۱۳۸۲
شماره راهنما: م‌-۶۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
مقاله فارسی
 
 
سیستم انرژی بادی اجزای اصلی یک توربین بادی
نیکزاد، علی ؛  ۱۳۸۲
شماره راهنما: م‌-۶۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
مقاله فارسی
 
 
قابلیتها و مزایای پیاده سازی سیستم اتوماسیون در شبکه های توزیع
فرضعلی زاده ، صفر ؛  ۱۳۸۰
شماره راهنما: م‌-۲۱۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی و تحقیق در نیروگاههای خورشیدی
مرکز تحقیقات نیرو(متن ) ؛  تهران مرکز تحقیقات نیرو   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: گ‌-۲۸۴۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی بازار و هزینه های تولید انرژی الکتریکی از نیروگاه های کوچک
پژوهشکده نیرو .گروه مطالعات سیستم ؛  تهران پژوهشکده نیرو   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: گ‌-۲۸۵۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مدیریت مصرف انرژی در بخش اداری /تجاری
وزارت نیرو .معاونت امور انرژی .سازمان بهره وری انرژی ایران ( سابا) ؛  تهران سازمان بهره وری انرژی ایران ( سابا)   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: گ‌-۲۸۶۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
چکیده دورنمای توسعه بخش انرژی در جمهوری اسلامی ایران
دانشگاه صنعتی شریف ؛  تهران موسسه عالی پژوهش در برنامه ریزی توسعه   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: گ‌-۲۹۱۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی وضعیت سیستم تولید طی سالهای دهه هشتاد
شرکت توانیر.معاونت برنامه ریزی .دفتر برنامه ریزی تولید ؛  تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: گ‌-۱۵۳/۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
توجیه اقتصادی و فنی سیستمهای فتوولتائیک ( برق خورشیدی )در مقابل گسترش شبکه جهت تامین نیروی الکتریکی مورد نیاز پمپ آب شرب روستایی
دهبنه ای ، هومان ؛  تهران
شماره راهنما: گ‌-۲۹۴۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
مقاله فارسی
 
 
رسانه ها و فرهنگ سازی در بهره گیری از انرژی برق
شیخ السلام زاده ، محمد رضا ؛ 
شماره راهنما: ۱۳۸۳،۳۸م‌/۵،TK
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مقایسه اقتصادی سیستم خورشیدی با فن آوریهای انرژی معمولی
جبار، محسن ؛  تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: گ‌-۳۱۴۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
پایان نامه فارسی
 
 
مدل کنترل موجودی تحت شرایط فازی ( مطالعه موردی برای شرکت برق منطقه ای تهران در سال ۱۳۸۱)
علوی ، امیر ؛  موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت ( وابسته به وزارت نیرو) ۱۳۸۳
شماره راهنما: پ‌-۱۲۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
پایان نامه فارسی
 
 
شناسایی عوامل موثر بر کاهش هزینه های شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی
بانی ، جمال ؛  موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت ( وزارت نیرو) ۱۳۸۳
شماره راهنما: پ‌-۲۲۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گردآوری اطلاعات ؛ گزارش مرحله اول
شرکت متن .بخش نیروگاه ؛  تهران توانیر   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: گ‌-۳۲۳۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3