کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : س‍ی‍س‍ت‍م‌ ع‍ام‍ل‌ داس‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ی‍س‍ت‍م‌ ع‍ام‍ل‌ داس‌
ن‍ت‌ ور( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ای‌ ری‍ز
س‍ی‍س‍ت‍م‌ ع‍ام‍ل‌( ام‌.اس‌.داس‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
س‍ی‍س‍ت‍م‌ ع‍ام‍ل‌(ام‌.اس‌.داس‌ ) -راه‍ن‍م‍اه‍ا
ی‍وت‍ی‍ل‍ی‍ت‍ی‌( ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ ع‍ام‍ل‌( ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
س‍ی‍س‍ت‍م‌ ع‍ام‍ل‌ ام‌.اس‌.داس‌
ن‍رم‌ اف‍زار زرن‍گ‍ار
س‍ی‍س‍ت‍م‌ ع‍ام‍ل‌ ام‌ .اس‌ .داس‌
 
پدیدآور:
رن‍ج‍ب‍ر،داود
س‍ع‍ادت‌، س‍ع‍ی‍د
ن‍ورت‍ون‌، پ‍ی‍ت‍ر
گ‍وگ‍ی‍ن‌، دان‌
م‍ب‍ی‍ن‍ی‌، ک‍ام‍ران‌
س‍ع‍ی‍دی‌، ب‍اب‍ک‌
ش‍ل‍دون‌، ت‍وم‍اس‌
ج‍ع‍ف‍رن‍ژادق‍م‍ی‌ ، ع‍ی‍ن‌ال‍ل‍ه‌
س‍ائ‍س‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌
س‍اس‌، ول‍ک‍ر
خ‍ب‍وش‍ام‍ی‌، م‍ح‍ب‍وب‍ه‌
ق‍راخ‍ان‍ی‌ ب‍ه‍ار ، اک‍ب‍ر
ش‍ل‍دون‌ ، ت‍وم‍اس‌
ل‍واس‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌، ۱۳۱۸-
م‍ه‍اج‍ران‍ی‌، اب‍راه‍ی‍م‌
س‍م‍س‍ار ، رام‍ی‍ن‌
 
ناشر:
پ‍ارس‌ اف‍زار
خ‍راس‍ان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر (پ‍ل‍ی‌ ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ت‍ه‍ران‌)، م‍رک‍ز ن‍ش‍ر
ن‍ش‍رآب‍ت‍ی‍ن‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ آذرخ‍ش‌
۱-۱
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌
۱-۱۳
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ؛ دان‍ش‍گ‍اه‌ م‍ش‍ه‍د
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌
ک‍ان‍ون‌ ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ س‍ه‍ن‍د
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ وص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌
م‍ج‍ت‍م‍ع‌ ف‍ن‍ی‌ ت‍ه‍ران‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ص‍ف‍ار
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای سیستم عامل MS-DOS برای پرسنال کامپیوترها
نورتون ، پیتر ؛  تهران دانشگاه علم وصنعت ایران   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶۷۶‬,‭‌ن۹ر۲‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای استفاده از پرسنال کامپیوترها و سیستم عامل DOS
خبوشامی ، محبوبه ؛  خراسان خراسان   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶۷۶‬,‭‌خ۲ر۲‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای کاربردی سیستم عامل DOS
سمسار ، رامین ؛  تهران انتشارات بهینه   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶۶‬,‭‌س۸ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای میکروسافت برای مدیریت حافظه درMS-DOS 5.0
گوگین ، دان ؛  تهران کانون نشر علوم   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶۶‬,‭‌گ۹ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
سیستم عملیاتی ( MS/PC-DOS : راهنمای استفاده کننده و مرجع کامل فرامین تاDOS 4.00 )
قراخانی بهار ، اکبر ؛  ۸۴۰ ۱-۱   ، مترجم ۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶۶‬,‭‌ق۴‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با ریز کامپیوتر و سیستم عامل DOS 4.01 : شامل راه اندازی ، PE2 , پارتیشن بندی دیسک توسط ADM , آشنایی با چاپگر ، پیکربندی سیستم Debug , DOSSHELL و
جعفرنژادقمی ، عین الله ؛  تهران ؛ مشهد انتشارات جهاد دانشگاهی ؛ دانشگاه مشهد   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶۵‬,‭‌ج۷آ۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز سیستم عامل کامپیوترMS-Dos 5.0
شلدون ، توماس ؛  تهران کامپیوتر   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶‬,‭‌ش۸‌خ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
گامی فراتر بسوی Dr Dos 6.0
ساس ، ولکر ؛  تهران مرکز نشر علوم کامپیوتری سهند   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶‬,‭‌س۲‌گ۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
نشر رومیزی در بیست و چهار ساعت ( ۱)
مهاجرانی ، ابراهیم ؛  تهران پارس افزار   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۵۲/۵‬,‭ز۴‌م۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز سیستم عامل ( MS-DOS پیشرفته )
سعادت ، سعید ؛  تهران مجتمع فنی تهران   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶‬,‭‌س۷،‌خ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز سیستم عامل DOS 7
تهران انتشارات صفار   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶‬,‭‌خ۹‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت اطلاعات و تکنولوژی هارددیسک
شلدون ، توماس ؛  ۴۱۵۸ ۱-۱۳   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶‬,‭‌ش۸‌م۴‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
شبکه های کامپیوتری [ Novell ناول ]
سعیدی ، بابک ؛  تهران مجتمع فنی تهران   ، ۱۳۷۵-
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۵‬,‭‌س۷‌ش۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای استفاده از سیستم عامل MSDOS 6.2 وNC 5
رنجبر،داود ؛  تهران انتشارات آذرخش   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭ر۹ر۲‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
سیستمهای عامل ( پیشرفته )=Advanced disk operating systems
لواسانی ، محمدتقی ، ۱۳۱۸- ؛  [تهران ] دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران )، مرکز نشر   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س۹۴‌ل۹۲‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز[ NC ان .اسی :]
سائسی ، محسن ؛  تهران نشرآبتین   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌ی ۹‌س۲‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
آشنائی با کامپیوتر و سیستم عامل DOS
مبینی ، کامران ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶‬,‭‌م۲آ۵‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک